eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Ochrona fizyczna osób i mienia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna osób i mienia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska 18a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-561

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wssd.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssd.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna osób i mienia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b2060f0-74d9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477193

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029067/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona fizyczna osób i mienia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b2060f0-74d9-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.wssd.olsztyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
1.1. poczty elektronicznej na adres: przetargi@wssd.Olsztyn.pl w zakresie zadawania pytań, wezwań, uzupełnień , składania wyjaśnień, oświadczeń (preferowane)
1.2. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal https://wssdOlsztyn/SkrytkaESP w zakresie składania ofert , zmiany i wycofania oferty ,
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP-332-77PN-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej z jednoczesnym zabezpieczeniem technicznym.

1. Bezpośrednia ochrona fizyczna stała i doraźna będzie polegać na:
- stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
- stałym monitoringu i dozorze sygnałów przesyłanych drogą radiową z posiadanego przez Szpital i funkcjonującego, wewnętrznego systemu zabezpieczającego przed włamaniem pomieszczenia Dyrekcji i Administracji, kasy i serwerowni oraz Pawilonu Rehabilitacyjnego - wraz z reakcją patrolu interwencyjnego na wypadek alarmu
- Obsługa i monitoring dźwiękowego systemu DSO (system alarmowy P-poż. Centrala zlokalizowana w bloku D1)
- zabezpieczeniu lądowiska śmigłowca przed dostępem osób nieuprawnionych na czas lądowania i startu śmigłowca - doraźnie
- ochronie fizycznej na 2 stałych posterunkach (Przychodnia specjalistyczna - Blok A1 i D1 wraz z obsługą szatni. Łącznie 2 osoby.

2. Zabezpieczenie techniczne to:
- objęcie stałym dozorem radiowym posiadanego przez Szpital wewnętrznego systemu zabezpieczającego przed włamaniem pomieszczenia Dyrekcji i Administracji, kasy i serwerowni oraz Pawilonu Rehabilitacyjnego

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez zamawiającego i dotyczą:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wymagane jest posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wymagane jest posiadanie przez wykonawcę ważnej koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej przez Ministra spraw wewnętrznych i administracji RP.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII pkt 2. Wykonawca spełni warunek jeśli załączy do oferty ważny dokument uprawniający do wykonywania usług ochrony osób i mienia. Jeśli nie złoży takiego dokumentu lub złoży dokument nieważny – warunku nie spełni.

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

1.3.1 Zamawiający wymaga:
- wykazanie głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał lub wykonuje należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz głównych usług musi zawierać minimum 3 usługi o wartości i rodzaju jak poniżej:

a) jedna usługa ochrony fizycznej mienia i osób w odniesieniu do obiektu ochrony zdrowia, której wartość nie była mniejsza niż 100 tyś. złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto), i której nieprzerwany okres świadczenia wynosił minimum 12 miesięcy.
b) dwie usługi ochrony fizycznej mienia i osób w odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej, których każda z wartości nie były mniejsze niż 50 tyś. złotych brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto)

Do wykazu należy załączyć dowody, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie. Dowodami należycie wykonanych lub w przypadku usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych mogą być poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane np. listy referencyjne itp. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takiego poświadczenia – składa w ofercie stosowne, pisemne oświadczenie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. A 1.4 SWZ. Wykonawca spełni warunek, jeżeli z treści wymaganych dokumentów będzie wynikało, że wykonawca faktycznie zrealizował w należyty sposób wymaganą ilość usług w określonym czasie i o wymaganej wartości. Jeśli z załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń będzie wynikało odmiennie, wykonawca warunku nie spełni.

1.3.2 Dysponowanie minimum 2 własnymi mobilnymi, grupami interwencyjnymi (nie dopuszcza się podwykonawstwa) wyposażonymi w pojazd samochodowy– NALEŻY WYKAZAĆ NR REJESTRACYJNE I MARKI POJAZDÓW GRUP INTERWENCYJNYCH i podstawę dysponowania

1.3.3 Wykonawca ma posiadać własne (nie dopuszcza się podwykonawstwa) Centrum monitorowania alarmowego, które ma być zlokalizowane na terenie administracyjnym m. Olsztyn. Monitorowanie ma odbywać się na własnych częstotliwościach radiowych na podstawie ważnego pozwolenia radiowego, przyznanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie. (Dokument potwierdzający ww warunek wykonawca załączy do oferty)
Dotyczy 1.3.1.a W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że one zostały wykonane w sposób należyty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 i 4 do SWZ
2. Ważnej koncesji lub zezwolenia na wykonywanie usług ochrony osób i mienia
3. Wykazu wykonanych usług – wzór zał. nr 6
4. Dokumentów i oświadczenia dotyczących wymaganego potencjału technicznego – grupy interwencyjne
5. Wykaz pojazdów grup interwencyjnych – wzór zał. nr 7
6. Aktualne pozwolenie radiowe przyznanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie
7. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ma posiada własne Centrum monitorowania alarmowego, które ma być zlokalizowane na terenie administracyjnym m. Olsztyn.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium .
2. Ustala się wadium w kwocie 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
3. Wykonawca wnosi wadium:
- w pieniądzu, poleceniem przelewu na konto: PKO BP S.A. 52 1020 3541 0000 5602 0326 7366 (w tytule przelewu należy wpisać nr ID postępowania SZP-332-77PN-2022),
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w gwarancjach bankowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022r. poz. 2080, z późn.zm.) sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 6
1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia
1.4 łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zmian, zaistnienie po zawarciu umowy siły wyższej lub jej następstw, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec więzi prawnej łączącej strony:
a) o charakterze niezależnym od Stron,
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) której nie można przypisać drugiej Stronie.
1.5 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
1.6 w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw,
1.7 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony.
3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu obowiązywania umowy. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych
5. W przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
d) stawki podatku od towarów i usług,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego https://wssdOlsztyn/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.