eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbrosławice › "Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach z terenu gminy Zbrosławice w roku 2023"Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach z terenu gminy Zbrosławice w roku 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach

1.3.) Oddział zamawiającego: GZK Sp. z o.o. Zbrosławice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365331033

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oświęcimska 6

1.5.2.) Miejscowość: Zbrosławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-674

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rbarszcz@gzkzbroslawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzkzbroslawice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zaopatrzenie w wodę

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach z terenu gminy Zbrosławice w roku 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e712f36f-5f73-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477184

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00429590/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GZK.ZP.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. nazwa zamówienia: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach z terenu gminy Zbrosławice w roku 2023”.

Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Zbrosławice, pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach dostarczonych przez Zamawiającego od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. lub do wykorzystania kwoty stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą (oferta cenowa).

Rodzaje i ilość odpadów do zagospodarowania
▪ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w szacowanej ilości 250 Mg,
▪ odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 w szacowanej ilości 150 Mg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do swz

Rodzaj zamówienia: Usługi

2. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Na podstawie art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2022 r.poz. 1510 ze zm.) tj. osób wykonujących czynności w zakresie przyjmowania i ważenia pojazdów z odpadami, wydawanie dokumentów z tym związanych. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249480,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249480,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 249480,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI SANITARNEJ ALBA Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 270011376

7.3.3) Ulica: ul. Bytkowska 15

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-503

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zagospodarowanie części odpadów 20 03 99

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249480,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.