eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › "Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Akademii Mazowieckiej w Płocku w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Akademii Mazowieckiej w Płocku w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Mazowiecka w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611038403

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mazowiecka.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowiecka.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Akademii Mazowieckiej w Płocku w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bae4d94d-74a1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00267679/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi sprzątania w obiektach Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mazowiecka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mazowiecka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mazowiecka . Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu
przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email: zamowienia@mazowiecka.edu.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania platformy zakupowej.
Jednakże zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się poprzez platformazakupowa.pl, a nie za pośrednictwem email.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej w sytuacjach awaryjnych np. nie działania platformy zakupowej, na
adres email zamowienia@mazowiecka.edu.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Oświadczenia z art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z
Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Formaty plików
wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują:
.rar .gif .bmp .numbrs .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Pliki w innych
formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2
zamiast SHA1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami zostały szerzej opisane w Rozdziale IX Działu I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Mazowiecka w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych: tel. 24 366 54 00 wew. 290, e-mail: iod@mazowiecka.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp” oraz kancelaria adwokacka obsługującą Akademię Mazowiecką w Płocku, a także instytucje finansujące i kontrolujące;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia archiwizacji, tj. przez okres 5 lat;
f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania*, ograniczenia przetwarzania**;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
h) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.MB.232.113.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Akademii Mazowieckiej w Płocku w 2023 r.
Usługa wykonywana będzie na następujących obiektach Uczelni:
- budynek przy Placu Dąbrowskiego 2 w Płocku (Segment A - Wydział Nauk o Zdrowiu i Segment B - Rektorat),
- budynek przy Placu Dąbrowskiego 2C w Płocku (budynek nowobudowany)
- budynek dydaktyczny oraz (HALA) - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku,
- budynek auli i dworku w Nowym Trzepowie 55,
- budynek przy ul. Kościuszki 20 w Płocku – Akademickie Liceum Ogólnokształcące,
- Dom Studenta przy ul. Nowowiejskiego 6 w Płocku,
- budynek mieszkalny przy ul. Drętkiewicza 8 w Płocku.
Na usługę składa się:
- usługa sprzątania i utrzymania czystości wykonywana wewnątrz obiektów,
- utrzymanie czystości i sprzątanie terenu zewnętrznego,
- na terenie zewnętrznym w okresie jesienno-zimowym w zakres usługi wchodzi odśnieżanie wszystkich obiektów,
- zaopatrzenie i uzupełnianie w artykuły chemiczne, środki: czystości, dezynfekcyjne i gospodarcze zgodnie z wytycznymi w Opisie przedmiotu zamówienia.
W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie wykonywania usługi odśnieżania oraz usługi sprzątania i utrzymania czystości w sobotę lub w niedziele.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący DZIAŁ II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919000-2 - Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia:
a) wykonania usługi odśnieżania, tj. zwiększenia o dodatkowe 70 dni, czyli zwiększenie z 15 gwarantowanych dni do maksymalnie 85 dni wykonywania usługi odśnieżania;
b) w przypadku zaistnienia konieczności odbywania się zajęć i imprez masowych na obiektach przy Placu Dąbrowskiego 2, Dąbrowskiego 2C, ul. Kościuszki 20 oraz ul. Gałczyńskiego 28 w soboty lub niedziele, tj. zwiększenie o dodatkowe 900 godzin, czyli zwiększenie ze 100 gwarantowanych godzin pracy w sobotę lub niedzielę do maksymalnie 1000 godzin pracy w sobotę lub w niedzielę.
Wykonawca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania, w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z przewidzianego prawa opcji. Prawo opcji jest realizowane na podstawie umowy, w związku z tym nie wiąże się z koniecznością zawierania aneksu do umowy. Umowa zawarta z Wykonawcą regulować będzie zarówno wykonanie części zamówienia objętego zakresem zadeklarowanym przez Zamawiającego (część minimalna zagwarantowana przez Zamawiającego), jak i zastosowanie oraz warunki realizacji prawa opcji. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w terminie obowiązywania umowy z Wykonawcą. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego bądź mailowego poinformowania Wykonawcy o decyzji skorzystania z prawa opcji, zgodnie z warunkami umownymi.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy wykażą, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

4) zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) dysponuje minimum 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora,
b) dysponuje minimum 20 osobami posiadającymi kwalifikacje odpowiednie do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia,
c) posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej, o wartości nie niższej niż 600 000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację podmiotową Wykonawcy w oparciu o oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Załącznik nr 10 do SWZ,
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Załącznik nr 11 do SWZ,
3. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – Akademia Mazowiecka w Płocku, PKO Bank Polski S.A. 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077 – w tytule „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Akademii Mazowieckiej w Płocku w 2023 roku”
Zaleca się dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium do oferty.
2. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to:
a) warunek określony w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 3) SWZ spełnia co najmniej jeden z Wykonawców;
b) warunek określony w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 4) a) i b) Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie;
c) warunek określony w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 4) c) SWZ spełnia co najmniej jeden z Wykonawców.
2.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz : zmiany wynagrodzenia poprzez jego zmniejszenie w wyniku zawężenia zakresu sprzątania ze względu na wykonanie ewentualnego remontu na obiekcie. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość wynikającą z przeliczenia zmniejszenia ilości miesięcy, przez stawkę wskazaną odpowiednio w formularzu cenowym. Po zakończeniu remontu zakres usługi, a tym samym wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększony o wartość wynikającą z przeliczenia zwiększenia ilości miesięcy przez stawkę za 1 miesiąc wskazany odpowiednio w formularzu cenowym. W przypadku, gdy wyniknie potrzeba zawężenia sprzątania w zakresie dni, wówczas Zamawiający podzieli odpowiednio miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy przez ilość dni w miesiącu, a następnie pomniejszy wynagrodzenie o odpowiednią kwotę adekwatnie do ilości dni, gdy usługa nie będzie wykonywana. Po zakończeniu remontu zakres i wynagrodzenie Wykonawcy zostaną odpowiednio przywrócone. W przypadku, gdy wyniknie potrzeba zawężenia sprzątania w zakresie liczby osób, wówczas Zamawiający podzieli odpowiednio miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy przez ilość osób na obiekcie, a następnie pomniejszy wynagrodzenie o odpowiednią kwotę adekwatnie do ilości osób, którzy będą świadczyć przedmiotową usługę. Po zakończeniu remontu zakres i wynagrodzenie Wykonawcy zostaną odpowiednio przywrócone,zmiany wynagrodzenia poprzez jego zmniejszenie w wyniku zawężenia zakresu sprzątania ze względu na rozwój pandemii/epidemii i związane z tym wprowadzenie na Uczelni ograniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w formie stacjonarnej. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość wynikającą z przeliczenia zmniejszenia ilości miesięcy, przez stawkę wskazaną odpowiednio w formularzu cenowym. Po wycofaniu ograniczeń w realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów w formie stacjonarnej, zakres usługi, a tym samym wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększony o wartość wynikającą z przeliczenia zwiększenia ilości miesięcy przez stawkę za 1 miesiąc wskazany odpowiednio w formularzu cenowym. W przypadku, gdy wyniknie potrzeba zawężenia sprzątania w zakresie dni, wówczas Zamawiający podzieli odpowiednio miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy przez ilość dni w miesiącu, a następnie pomniejszy wynagrodzenie o odpowiednią kwotę adekwatnie do ilości dni, gdy usługa nie będzie wykonywana. Po wycofaniu ograniczeń w realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów w formie stacjonarnej zakres i wynagrodzenie Wykonawcy zostaną odpowiednio przywrócone. W przypadku, gdy wyniknie potrzeba zawężenia sprzątania w zakresie liczby osób, wówczas Zamawiający podzieli odpowiednio miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy przez ilość osób na obiekcie, a następnie pomniejszy wynagrodzenie o odpowiednią kwotę adekwatnie do ilości osób, które będą świadczyć przedmiotową usługę. Po wycofaniu ograniczeń w realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów w formie stacjonarnej zakres i wynagrodzenie Wykonawcy zostaną odpowiednio przywrócone,zmiany wynagrodzenia poprzez jego zmniejszenie w przypadku wystąpienia dni wolnych, których nie uwzględnił Zamawiający. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość wynikającą z przeliczenia zmniejszenia ilości dni w danym miesiącu według stawki wskazanej odpowiednio w formularzu cenowym. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, gdy wystąpią dni wolne, których nie przewidział. Wykonawca uwzględni na fakturze za dany miesiąc zmianę wynagrodzenia powodowaną wystąpieniem dnia/dni wolnych. Wykonawca podzieli odpowiednio miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy przez ilość dni w miesiącu, a następnie pomniejszy wynagrodzenie o odpowiednią kwotę adekwatnie do ilości dni, gdy usługa nie będzie wykonywana.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazowiecka w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zmiany do umowy ciąg dalszy: Zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia dni wolnych w danym miesiącu, nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.,zmiany wynagrodzenia poprzez jego zmniejszenie w wyniku zawężenia zakresu sprzątania ze względu na zbycie lub wydzierżawienie obiektu/obiektów przez Zamawiającego. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności wskazanych odpowiednio w ust. 1 pkt a – d, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając uzasadnienie oraz planowany zakres i okres wyłączenia, zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SWZ. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: Wykonawca zrezygnuje z Podwykonawcy lub dokona zmiany Podwykonawcy, przy czym, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio.terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:-zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych,-zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pandemia,-buntów, niepokoi, strajków.
2. Ponadto Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia - ze względu na ograniczoną ilość znaków, szczegóły zmian opisane są w postanowieniach do umowy w paragrafie 8.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.