eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolków › "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Bolków w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2022-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Bolków w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNO-MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W BOLKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001179343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolka 8B

1.5.2.) Miejscowość: Bolków

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-420

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757413270

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zosz@bolkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoszbolkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6141062934

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Bolka 8b

1.11.4.) Miejscowość: Bolków

1.11.5.) Kod pocztowy: 59-420

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.11.9.) Numer telefonu: 757413270

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zosz@bolkow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.zoszbolkow.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Bolków w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64a63369-74cb-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego: zosz@bolkow.pl.
1) Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami:
Panią Karolinę Sikorską tel. 75 74 13 270, e-mail: zosz@bolkow.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt IV.2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail.
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zosz@bolkow.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
4) Wykonawca, stosownie do art. 284 ustawy Pzp, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania – miniPortalu), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w tym terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
5) Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu należy sporządzić w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkól
w Bolkowie. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: zosz@bolkow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@bolkow.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
2) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
3) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03/P/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania gotowych posiłków w formie drugiego dania (catering) dla określonej grupy uczniów uczęszczających do szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Bolków.
Usługa cateringowa obejmuje:
1) Przygotowanie i dostawę gotowych posiłków dla grupy średnio 60 dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 6 lat) – jedno danie (drugie danie);
2) Przygotowanie i dostawę gotowych posiłków dla grupy średnio 168 uczniów (w wieku 7-15 lat) uczęszczających do szkół podstawowych – jedno danie (drugie danie) .

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.

2. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena – 100 %

3. Sposób punktacji:

cena oferty - ocena ofert w zakresie przedstawionym powyżej kryterium zostanie dokonana według następującej zasady:

oferta z najniższą ceną brutto
---------------------------------------------------------- x 100 = 100 pkt (100%)
cena brutto badanej oferty

Najkorzystniejszą ofertą cenową będzie oferta z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert, która otrzyma ocenę 100 pkt (100%).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej.
W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Zdolności zawodowe - w odniesieniu do tych zdolności, tj. doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi cateringowe, do realizacji których posiadają uprawnienia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty:
a) oświadczenie, z którego wynika, że usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. (załącznik nr 4 do SWZ) oraz
b) wykaz wykonanych usług zawierający informacje, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje minimum 1 usługę na podstawie umowy, polegającą na przygotowywaniu
i dostarczaniu posiłków dla przedszkola lub szkoły podstawowej przez okres ciągły minimum
6 miesięcy dla określonej ilości dzieci/uczniów nie mniejszej jak 50 osób. (załącznik nr 5 do SWZ),
Zdolności techniczne:
a) Wykonawca dysponuje co najmniej jednym samochodem do przewozu żywności, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. (załącznik nr 6 do SWZ) lub
b) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, składając wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. (załącznik nr 7 SWZ)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia,
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. (załącznik nr 5
i załącznik 6 do SWZ)

2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 ze zm.), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Zdolności zawodowe - w odniesieniu do tych zdolności, tj. doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi cateringowe, do realizacji których posiadają uprawnienia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty:
a) oświadczenie, z którego wynika, że usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. (załącznik nr 4 do SWZ) oraz
b) wykaz wykonanych usług zawierający informacje, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje minimum 1 usługę na podstawie umowy, polegającą na przygotowywaniu
i dostarczaniu posiłków dla przedszkola lub szkoły podstawowej przez okres ciągły minimum
6 miesięcy dla określonej ilości dzieci/uczniów nie mniejszej jak 50 osób. (załącznik nr 5 do SWZ),
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny produktów do przygotowania posiłków lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
z uwzględnieniem następujących zasad:
1) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny produktów do przygotowania posiłków lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert:
a) minimalny poziom zmiany ceny produktów do przygotowania posiłków lub kosztów związanych
z realizacją zamówienia wyliczony w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazany w pkt 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, wynosi 10 punktów procentowych;
b) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umów.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wówczas może on wystąpić do Zamawiającego
z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia wniosku oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
3. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia
w życie przepisów wprowadzających zmiany.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane nie częściej niż raz na 6 miesięcy poprzez zestawienie kosztów świadczenia poszczególnych usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia SWZ oraz wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
5. Strony będą uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, że wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ulegnie zmianie o minimum 10 punktów procentowych w stosunku do miesiąca, w którym dokonano poprzedniej zmiany.
6. Poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu.
7. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia podpisania aneksu.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
3) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych takimi okolicznościami jak, siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, rozumiana jako wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą stron, następstwom którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiające którejkolwiek ze stron realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy;
4) wystąpienia konieczności zwiększenia lub zmniejszenia ilościowego przedmiotu umowy (według potrzeb Zamawiającego). W takim przypadku wynagrodzenie za przedmiot umowy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu;
5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „ Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Nazwa adresata: Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podane ilości zamawianych posiłków (obiadów) są wielkościami szacunkowymi - w związku
z nieprzewidzianym wzrostem lub spadkiem liczby dzieci korzystających z obiadów w trakcie trwania roku szkolnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych obiadów, w stosunku do ilości określonych w umowie. Okoliczność taka nie może być powodem wypowiedzenia umowy oraz stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw.
Liczba posiłków może ulegać zmianie i uzależniona będzie od frekwencji dzieci i uczniów. Sposób
i termin przekazywania informacji o liczbie posiłków na dany dzień zostanie uzgodniony
z Wykonawcą przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.