eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 i przy ul. Srebrnej 12 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387044

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Starego Miasta 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-272

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 506168390

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeumwarszawy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d84f94fc-74b5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477108

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059669/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dystrybucja energii cieplnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeumwarszawy.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeumwarszawy.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w Rozdziale 10 i 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MW/ZP/13/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie".
Zapotrzebowanie na dostawę energii dla poszczególnych obiektów określone jest w Zleceniach stanowiących załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu rozliczeniowego w miejscu jego instalacji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: bezpłatne włączenia i wyłączenia ciepła w roku na wniosek Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: obsługa klienta (komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
1) Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania lub obrotu na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 162) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020.833 z poźn. zm.), udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 1829) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020.833 z poźn. zm.), udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania lub obrotu na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 162) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020.833 z poźn. zm.), udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) kopię aktualnej koncesji w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 1829) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020.833 z poźn. zm.), udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określone w Rozdziale 8

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian w treści Umowy:
1) zmiany warunków technicznych dostarczania ciepła, w tym zmiany mocy zamówionej, o czym mowa w § 2 ust. 3 oraz w § 12.
2) zmiany wielkości poboru energii cieplnej w zależności od potrzeb zamawiającego, o czym mowa w § 2 ust. 5 i 6.
3) zmiany ilości węzłów cieplnych, o czym mowa w § 2 ust. 7.
4) zmiany wartości w Tabeli regulacyjnej wody sieciowej, o czym mowa w § 2 ust. 9.
5) zmiany Taryfy (cen i stawek opłat), o czym mowa w § 7 ust. 2 i 3.
6) zmiany opłaty brutto za energię cieplną w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o czym mowa w § 11 ust. 10.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w przypadku zmiany osób wskazanych do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji umowy wraz z numerami telefonów, faksu, adresów poczty elektronicznej etc.
3. Zamawiający dokona zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany stawki VAT. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka. Zmiana wynagrodzenia będzie polegać na dodaniu/odjęciu do/od ceny netto kwoty podatku VAT wyliczonej według zmienionej stawki podatku VAT.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez
wykonawcę;
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę;
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342 ze zm.)

Ponadto zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z
realizacją przedmiotu zamówienia na zasadach i w trybie wskazanym w par 14.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zamawiającego - https://muzeumwarszawy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.