eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubiszyn › Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Myśliborza w 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Myśliborza w 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBISZYN

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Lubiszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966817

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Jedności Robotniczej 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubiszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-433

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 095 727 71 30

1.5.8.) Numer faksu: 095 727 71 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubiszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Myśliborza w 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e4de218-74af-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023056/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Myśliborza w 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lubiszyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lubiszyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htm

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://lubiszyn.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcje korzystania z systemu stanowią załącznik nr 9 do SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcjami korzystania z Platformy zakupowej (załącznik nr 9 do SWZ). Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie.
Specyfikację połączenia oraz niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Zamawiający wskazuje dopuszczalne formaty przesyłanych plików, w szczególności: JPG .js .tif .dwg .dfx .ods .odt .pdf .xls .txt .doc .ico .bmp .zip .gif .jpg .png .css .php .htm .jpeg
Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otwarcia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego tel. +48 71 787 37 57 lub 71 787 35 34; pn-pt, 8.00-16.00 e-mail: helpdesk@logintrade.net

Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@lubiszyn.pl, z zastrzeżeniem pkt Dokumenty składane razem z ofertą SWZ, tj. składanie ofert.
Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem po-stępowania, tj. RIT.271.4.14.2022

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz niepełnosprawnych do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Myśliborza w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023

c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
a) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 1 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 25).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIT.271.4.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki (w czasie dowozu) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Lubiszyn do szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub innych placówek oświatowych wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021, poz. 1082 ze zm.)
1) Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz niepełnosprawnych do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Myśliborza odbywać się będzie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 wraz z zabezpieczeniem opiekunów, tj.:

ZADANIE I - „PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO W OKRESIE OD 2 STYCZNIA 2023R. DO 31 GRUDNIA 2023R. WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM OPIEKUNA”.

ZADANIE II - „PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OŚRODKA SZKOL-NO-WYCHOWAWCZEGO TPD W MYŚLIBORZU, UL. PILECKIEGO 27 W OKRESIE OD 2 STYCZNIA 2023R. DO 31 GRUDNIA 2023R. WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM OPIEKUNA”.


2) Przedmiot zamówienia obejmuje transport z miejsca zamieszkania uczniów do szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub innych placówek oświatowych oraz powrót z ww. placówek do miejsca zamieszkania uczniów, a także zapewnienia opieki w czasie transportu.
3) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osób wykonujących czynności do-tyczące przewożenia uczniów i opieki nad nimi, przez cały okres realizacji umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.). Dla udokumento-wania tego faktu Wykonawca przedstawi na każde pisemne wezwanie zamawiającego, oświadczenie lub dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego wa-runku.
4) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz usunięcia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781 ze zm.). Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, Wykonawca zo-bowiązuje się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Zamawiającym (administratorem danych) zgodnie z powyższymi przepisami.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru nad realizacją zamówienia, w szczególności do:
a) żądania do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów,
b) żądania do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów potwierdzających kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia
c) kontrolowania punktualności i terminowości wykonywanej usługi, na podstawie zatwierdzonego harmonogramu dowozu uczniów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z trasami zawiera załącznik nr 8


Wszystkie wymagania określone w załączniku - opis przedmiotu zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 30% szacowanej wartości zamówienia.
Powierzenie ewentualnych zamówień będzie polegało na:
a) powierzeniu dowozu innych dzieci niż objętych przedmiotem zamówienia,
b) powierzeniu dowozu innych dzieci oraz dzieci objętych przedmiotem zamówienia w przypadku znaczącej zmiany adresu szkoły lub adresu odbioru dziecka
c) innych okoliczności o obiektywnym charakterze, których zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawierania umowy o zamówienie publiczne
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
Zamówienie, w którym mowa w lit. a-c może być udzielone jednokrotnie, jak i wielokrotnie.
Przed udzieleniem ww. zamówień Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koszty wykonania usługi.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności objętej przedmiotem zamówienia,
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-10,
e) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022, poz. 835), o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem
2) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.zm),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowe (załącznik nr 5 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę brutto minimum: 200 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
2) przedłoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 250 000,00 zł. Dokument ten musi być ważny na dzień składania ofert.
3) w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2021, poz. 919 ze zm.)
b) wykazu pojazdów, którymi wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 4 do SWZ,
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień - potwierdzenie ( opisane w treści załącznika nr 4) czy osoba posiada przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według załącznika nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone w takim przypadku do oferty.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w niniejszym SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
• W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, ż którego wynika, że usługi wykonają poszczególni wykonawcy wg. wzoru wymienionego w zestawieniu załączników w SWZ.
• Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej pozycji Ogłoszenia o zamówienia informacja o rodzaju i zakresie zmian została określona w załączniku nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lubiszyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htm

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.