eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Przetarg na dostawy artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w LublinieOgłoszenie z dnia 2022-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Przetarg na dostawy artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie

1.3.) Oddział zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000767405

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Róży Wiatrów 9

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-468

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81/744 28 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@sp40.lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp40.lublin.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przetarg na dostawy artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d52e3286-749f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477089

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.sp40.lublin.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: poczta@sp40.lublin.eu
www.sp40.lublin.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga pozyskania przez zamawiającego specjalistycznego sprzętu biurowego (art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: przesyłka pocztowa, osobiście w sekretariacie szkoły

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mięsa i wyrobów wieprzowych, wołowych i drobiowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W przetargu udział wziąć mogą Wykonawcy, którzy:
• Złożą ważną i odpowiednią ofertę oraz oświadczenie zgodne z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków podmiotowych dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, posiadania aktualnego zezwolenia Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, posiadania aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres działalności, w tym rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie (art. 20 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz. U. nr 17, poz. 127), lub decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o dopuszczeniu zakładu do produkcji i jego kwalifikacji do handlu lub na rynek krajowy, a w przypadku organu kontroli żywności, jakim jest Państwowa Inspekcja Sanitarna decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organu Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres działalności-jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia na podstawie art. 125 Pzp.

Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda, następujących dokumentów:
• Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1-2 wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
• W przypadku składania oferty wspólnej przez grupę przedsiębiorców należy załączyć wymagane dokumenty dla każdego Wykonawcy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.
• W przypadku wystąpienia w ofercie podwykonawców należy załączyć wymagane dokumenty dla każdego podwykonawcy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia powyższych danych ze stanem faktycznym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 9 do SIWZ.
• Wypełniony i podpisany formularz ofert cenowych zadań dla wybranego zadania od nr 1 do nr 8 wg załączników do SIWZ o nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
• Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp wg załącznika nr 11 do SIWZ.
• Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o Pzp wg załącznika nr 10 do SIWZ.
• Wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie wg załącznika nr 12 do SIWZ.
• Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zażądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy.
• Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń niniejszej specyfikacji lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
• Zezwolenie Terenowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej na prowadzenie działalności w zakresie objętej zamówieniem.
• Aktualna decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres działalności, w tym rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie (art. 20 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz. U. Z 2005r Nr, poz. 127) lub decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii o dopuszczeniu zakładu do produkcji i jego kwalifikacji do handlu lub na rynek krajowy, a w przypadku organu kontroli żywności sprawującego nadzór, jakim jest Państwowa Inspekcja Sanitarna decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organu Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres działalności, –jeżeli ustawy nakazują taki obowiązek.
• Wykonawca do składanej oferty musi dołączyć przynajmniej 2 referencje należytego wykonania zadania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 16 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.