eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Modernizacja obiektów sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, z budową skateparku i oświetlenia kompleksu sportowegoOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja obiektów sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, z budową skateparku i oświetlenia kompleksu sportowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja obiektów sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, z budową skateparku i oświetlenia kompleksu sportowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6f5a704-64b1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476971

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021481/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja obiektów sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, z budową skateparku i oświetlenia kompleksu sportowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438950/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.31.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na modernizacji obiektów sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, z budową skateparku i oświetlenia kompleksu sportowego na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 2/7, obręb Czarna Dąbrówka w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja.
2) Zadanie inwestycyjne obejmuje:
a) modernizację kompleksu sportowego na gminnym stadionie sportowym w Czarnej Dąbrówce, na którą składa się :
• przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni z naturalnej trawy na nawierzchnię z trawy rolowanej o wymiarach 68m x 105m z poboczami trawiastymi i z oznaczeniem pola gry (linie min. graniczne, boczne, bramkowe, punkt środkowy, pola bramkowe, pola karne, łuki koła, chorągiewki, łuki pola rożnego, bramki).
• wyposażenie boiska i bieżni: dwie bramki do piłki nożnej, siatki do bramek, chorągiewki narożne, wózek do malowania linii emulsją, bloki startowy - stalowe, podium z włókna szklanego.
• budowa bieżni lekkoatletycznej i innych urządzeń lekkoatletycznych (skocznia w wzwyż, rzutnia młotem i dyskiem, rzutnia oszczepem, skocznia skoku o tyczce)
• budowa odwodnienia bieżni lekkoatletycznej z odprowadzeniem wód opadowych
• montaż elementów dodatkowych: ławki stalowe z oparciem (4 szt.), kosze na śmieci (4 szt.), stojaki na rowery (4 szt.), maszty flagowe (3 szt.)
• roboty rozbiórkowe i inne związane z realizacją inwestycji
b) wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska sportowego i bieżni (8 masztów oświetleniowych o wysokości 15 m z oprawami oświetleniowymi). Na każdym słupie zamontować 2 oświetlacze.
c) budowa skateparku na którą składa się:
• budowa urządzeń skateparku: Roll-in +Bank Ramp, Jumpbox, Funbox, Quarter Pipe + Mini Quarter
• wykonanie ciągów pieszych i pozostałych prac
• wykonanie schodów terenowych (schody o czterech stopniach o szerokości 35 cm i wysokości 15 cm o nawierzchni z kostki betonowej pukanej gr 8 cm
• montaż ławek betonowych z oparciem - 5 szt.
• montaż 2 szt. koszy betonowy
d) Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia skateparku - 4 maszty oświetleniowe o wysokości h=9 m z oprawami oświetleniowymi
e) Wykonanie nawodnienia boiska sportowego
• wykonanie prefabrykowanego zbiornika betonowego retencyjnego o pojemności V=52m3
• montaż pompy
• wykonanie nawodnienie boiska do piłki nożnej
• odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu i placu betonowego
3) Zakres robót obejmuje również geodezyjne wytyczenie obiektu, elementów zagospodarowania terenu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 10 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na który składają się:
a) Dokumentacja Projektowa:
• Projekt Budowlany Modernizacja Obiektów Sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej,
• Projekt budowlany: Oświetlenie obiektów sportowych w Czarnej Dąbrówce
• Dokumentacja Techniczna: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym- skatepark w Czarnej Dąbrówce
• Projekt budowlany: Oświetlenie skateparku w Czarnej Dąbrówce
• Projekt budowlany branża sanitarna Modernizacja Obiektów sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Czarna Dąbrówka- nawodnienie boiska
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
c) Przedmiary robót.

7) Załączone przedmiary robót, służą wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu wyliczenia ceny ofertowej oraz sporządzenia harmonogramu rzeczowo finansowego
8) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, SWZ nawet jeżeli nie są one ujęte w przedmiarze robót.
9) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z zm.), ustawą z dnia 11 września 2019 r. ustawy PZP i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
10) Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia uwzględni niezbędne warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2240).
11) Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie terenu objętego pracami do możliwości realizacji prac budowlanych i zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie prowadzenia robót.
12) Wykonawca ma obowiązek zapewnić w czasie trwania prac objętych niniejszą umową bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dla pracowników własnych oraz pozostałych osób przebywających na terenie budowy.
13) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego wygrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy ze szczególną starannością.
14) Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
b) nadzoru nad bhp,
c) ustalania i utrzymywania porządku,
d) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
e) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej).
15) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach wytworzonych przez Wykonawcę.
16) Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie i wcześniej zaakceptowanych przez zamawiającego.
17) Jeżeli SWZ lub dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie ustawą PZP, dopuszcza rozwiązania równoważne polegające na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.
18) Wszelkie wskazane (marki, znaki towarowe, normy) pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
19) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej pełen zakres ryzyk związanych z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy
20) Termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy (licząc od daty prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) i stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
21) Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ przed terminem otwarcia ofert udostępnił informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia tj. 5 114 058,60 zł brutto (słownie: pięć milionów
sto czternaście tysięcy pięćdziesiąt osiem 60/100 zł.)
Do dnia składnia ofert tj. do 02.12.2022 r. do godziny 10:00 do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta, której cena wynosiła 5 897 850,00 zł brutto (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100 zł.).
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP, dokonuje unieważnienia w/w postępowania z racji na fakt, iż zaoferowana przez Wykonawcę cena znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5897850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5897850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.