eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › Świadczenie usługi ochrony mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie w 2023 roku.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie w 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie w 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4133c13d-74a5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpotwock.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/375871/swiadczenie-uslugi-ochrony-mienia-zarzadu-drog-powiatowych-w-otwocku-z-s-w-karczewie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/ , która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej),

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w
Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria
Bartnicka, email: iod@powiat-otwocki.pl ,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawi Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/P-31/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stacjonarnej ochrony oraz dozorowania mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie w 2023 roku.
2. Ogólne informację:
1) Przedmiot zamówienia dotyczy usługi fizycznej (osobowej), stałej w wyznaczonych dniach i godzinach, bezpośredniej ochronie (dozór) mienia, obiektów, sprzętu i terenu siedziby Zamawiającego tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew;
2) Zamawiający informuje, że teren podlegający dozorowi jest ogrodzonym, oświetlony oraz wyposażony w monitoring wizyjny,
3) Ochrona mienia Zamawiającego odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 7:00 oraz w weekendy (sobota-niedziela) i święta w systemie 24 – godzinnym
4) Ochrona mienia Zamawiającego odbywać się również będzie w przypadku gdy w okresie od poniedziałku do piątku Zamawiający nie będzie pracował np. odbiór dnia, w tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania ochrony w systemie 24- godzinnym, o dniu wolnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem, w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wskazania ceny za dzień ochrony mienia Zamawiającego w przypadku wystąpienia przedmiotowego zdarzenia
5) Zamawiający wymaga zapewnienia co najmniej jednego pracownika ochrony w systemie ciągłym oraz wsparcia grupy interwencyjnej poprzez dojazd na wezwanie w czasie nie dłuższym niż 15 min od chwili otrzymania zgłoszenia
6) Pracownicy nie musza posiadać licencji, natomiast powinni być umundurowani lub posiadać jednolite ubrania oraz identyfikatory zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
7) Wykonawca odpowiada za ustalenie harmonogramu prac poszczególnych pracowników zgodnie z Kodeksem pracy oraz zapewnienie sprawnych zmian pracowników.
8) Nie dopuszcza się pozostawienia obiektu bez ochrony w okresie obowiązywania umowy.
9) Przedmiot zamówienia dotyczy fizycznego zabezpieczania ochranianej siedziby Zamawiającego przed przedostaniem się osób nieupoważnionych;
10) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Rozporządzenia PE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływu takich danych.
11) Wykonawca ma obowiązek przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu regulaminu ochrony obiektu w tym, zadania ogólne pracowników ochrony, zadania pracowników ochrony przy przejęciu służby, szczegółowy zakres obowiązków pracowników na posterunku, naruszenie strefy chronionej przez osoby nieupoważnione opracowane w uzgodnieniu z Zamawiającym,
12) Wykonawcza zapewni osobę nadzorującą prace pracowników ochrony – koordynatora, z którym Zamawiający będzie się kontaktował w celu bieżącego omówienia warunków współpracy, zgłaszania uwag i skarg oraz wszelkich innych spraw, które mogą wynikać w okresie świadczenia przez Wykonawcę usługi.
13) Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia,
14) Zamawiający informuje, że w siedzibie naszej jednostki znajduje się wydzielone pomieszczenie do ochrony wyposażone w telefon stacjonarny.

3. Wymagania Zamawiającego odnoście wykonywania przez Wykonawcę usługi ochrony:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania systematycznego dokonywania obchodów siedziby Zamawiającego w celu właściwej ochrony mienia przy pomocy systemu Patrol Master polegającym na obsłudze czytników zbliżeniowych w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego ( 6 punktów obchodu). Zamawiający informuje, iż jest w posiadania systemu Patrol Master.
2) Ochrona musi przeciwdziałać przestępstwom przeciwko obiektom, a także przeciwdziałaniu powstałych szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia,
3) Ochrona musi niezwłocznie powiadamiać osoby upoważnione przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożeń chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na sytuację chronionego mienia, w tym między innymi na pożar,
4) Ochrona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadamiania właściwych publicznych służb ochrony (policja, straż pożarna, pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego o zagrożeniach lub stwierdzonych zamachach na osoby przebywające na chronionym terenie czy na chronionym mieniu, w razie konieczności, bezpośredniej interwencji, w sposób zgodny z prawem, łącznie z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia (dla dozorowanego mienia) i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji,
5) Ochrona zobowiązana jest do ochrony powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją, pożarem i przed zagrożeniem wybuchem,
6) Ochrona zobowiązana jest do udaremnianiu prób dokonywania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia,
7) Ochrona zobowiązana jest do monitorowaniu przepływu osób przez chroniony obiekt i teren oraz przeciwdziałaniu przebywania na chronionym terenie osób nieupoważnionych, niedopuszczeniu do wnoszenia na teren ochranianego obiektu materiałów niebezpiecznych,
8) Ochrona zobowiązana jest do podejmowania działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu wraz z użyciem grupy interwencyjnej,
9) Ochrona zobowiązana jest do prawidłowego reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w chronionych obiektach instalacjami,
10) Ochrona zobowiązania jest do fizycznego zabezpieczania ochranianej siedziby Zamawiającego przed przedostaniem się osób nieupoważnionych;
11) Ochrona zobowiązana jest do otwierania i zamykania szlabanu oraz bramy;
12) Ochrona zobowiązana jest do przyjęcia na parking depozytowy pojazdów usuniętych z drogi oraz potwierdzeniem tego faktu własnoręcznym podpisem w dniach i godzinach pełnienia ochrony zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem Parkingu Depozytowego;
13) Obowiązek monitorowania oraz uzbrajania i rozbrajania istniejących systemów alarmowych;
14) Zarejestrowany sygnał wtargnięcia na ochraniany teren powinien być przesłany do centrali firmy ochroniarskiej i w ślad za tym każdorazowo wymaga się przyjazdu 2 osobowego patrolu interwencyjnego, celem stwierdzenia przyczyny wtargnięcia i podjęcia odpowiednich środków zaradczych. Wykonawca zobowiązany jest dysponować Zespołem Natychmiastowej Reakcji, wyposażonym w środki łączności bezprzewodowej i dysponującym samochodem służbowym;
15) Ochrona zobowiązana jest do palenia w piecu w obiekcie biurowym w okresie jesienno – zimowym.
16) Ochrona zobowiązana jest do wykonywania drobnych prac porządkowych przy obiekcie biurowym tj. grabienie liści, dbanie o czystość na terenie oraz dojściach do obiektu, w przypadku nieobecności sprzątaczki do opróżniania pojemników na śmieci, niszczarek itp. zlokalizowanych w obiekcie biurowym oraz dbania o czystość powierzchni płaskich;
17) Prowadzenie książki sprzętu należącego do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie;
18) Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy.
19) Na zgłoszenie zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do należytej pracy pracownika
ochrony Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 48h do zmiany swojego pracownika. W stosunku do pracowników ochrony naruszających dyscyplinę służby wnioski służbowe i kary dyscyplinarne stosował będzie Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochron i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej –Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej i zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje, co najmniej 1 zamówienie polegające na świadczeniu usług ochrony mienia dla instytucji lub firm użyteczności publicznej przez okres co najmniej 6 miesięcy (nieprzerwanie),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust .1 pkt 1, 3, 4, 5 podstaw wykluczenia z postępowania oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu – załącznik do SWZ,
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą.
W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą.
W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

28) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
29) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
30) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
31) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
32) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na trzy dni
przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązaniu przedstawić zamawiającemu stosowną umowę
regulującą współprace tych Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swej treści następujące postanawiania:
 Określenie celu gospodarczego
 Oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
 Podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z oświadczeniem,
 Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących do czasu
wykonania zamówienia w całości,
 Solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,
 Solidarność Wykonawców jako wierzycieli względem wierzytelności, które będą im przysługiwały w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia w ramach zawartej z Zamawiającym Umowy
 Określenie sposobu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przysługującego Wykonawcom w związku z realizacją
zamówienia, zgodnie z którym faktury na rzecz Zamawiającego będzie wystawiał Lider, który będzie się rozliczał
wewnętrznie z drugim członkiem konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wysokości wynagrodzenia,
2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje Umowy, w
szczególności zmiany ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/375871/swiadczenie-uslugi-ochrony-mienia-zarzadu-drog-powiatowych-w-otwocku-z-s-w-karczewie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 12:35

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Realizacji przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia służby,
przy czym podjęcie służby nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
w umowie, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.