eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Zakup i dostarczenie z rozładunkiem i montażem fabrycznie nowego sprzętu sportowego dla KPP w Pułtusku, KPP w WęgrowieOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostarczenie z rozładunkiem i montażem fabrycznie nowego sprzętu sportowego dla KPP w Pułtusku, KPP w Węgrowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 701 31 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostarczenie z rozładunkiem i montażem fabrycznie nowego sprzętu sportowego dla KPP w Pułtusku, KPP w Węgrowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-089b08dd-747f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00151340/44/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.25 Zakup i dostarczenie z rozładunkiem, montaż fabrycznie nowego sprzętu sportowego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem :
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia z BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.
4. Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępny na stronie dotyczącej danego
postępowania.
5. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom do konkretnego wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, określają „REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:malgorzata.wojcik@ra.policja.gov.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanej w SWZ.
11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera zsynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych:
Sylwia Fila
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
- e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
a) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
c) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.
4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
 prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
 prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 79/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I – sprzęt sportowy do siłowni służbowej w KPP Pułtusk

4.2.6.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37442100-8 - Hantle

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium I - cena (C) 60% (60 pkt. – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana),
kryterium II – okres gwarancji (G) 40% (40 pkt. – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)
Zamawiający wymaga minimum:
- 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego na sprzęt cardio, (grupa I) dot. zadania I
- 60 miesięcy lat na sprzęt siłowy i konstrukcje nośne, (grupa II) dot. zadania I, II
- 24 miesiące na tapicerkę i drabinki gimnastyczne dot. zadania I , II i III
- 12 miesięcy na gryfy, obciążenia, hantle, stojaki na gryfy i obciążenia, materace, maty do ćwiczeń, piłki (grupa III) dot. zadania I
Za przedłużenie terminu gwarancji na wszystkie pozycje jednocześnie Zamawiający przyznaje:
- terminy jak powyżej - 0 pkt.
- o 12 miesięcy – 15 pkt.
- powyżej 12 miesięcy – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w następujący sposób:
Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium I: Cena (C)
Wyliczenie i przyznanie punktacji każdej z ofert za zaproponowaną cenę na podstawie następującego wzoru:
C obliczana = (C min/C oferty ocenianej) x 60
gdzie:
C obliczana – liczba punktów, którą należy wyliczyć
C min – najniższa cena oferty
C oferty ocenianej – cena oferty ocenianej

Kryterium II: okres gwarancji (G) x 40
G obliczana – liczba punktów, którą należy wyliczyć
G oferty ocenianej – okres gwarancji oferty ocenianej

Łączna liczba punktów przyznany ofercie wyliczona zostanie wg wzoru:
W = C + G
gdzie:
W – łączna punktacja,
C – punkty za cenę,
G – punkty za okres gwarancji

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert, która uzyska największą ilość punktów. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do porównania Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji podany przez Wykonawców w formularzu ofertowym.

Niepodanie okresu przedłużenia terminu gwarancji skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego oraz przyznaniem 0,00 pkt w kryterium II.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE II – sprzęt sportowy do siłowni służbowej w KPP Węgrów

4.2.6.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium I - cena (C) 60% (60 pkt. – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana),
kryterium II – okres gwarancji (G) 40% (40 pkt. – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)
Zamawiający wymaga minimum:
- 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego na sprzęt cardio, (grupa I) dot. zadania I
- 60 miesięcy lat na sprzęt siłowy i konstrukcje nośne, (grupa II) dot. zadania I, II
- 24 miesiące na tapicerkę i drabinki gimnastyczne dot. zadania I , II i III
- 12 miesięcy na gryfy, obciążenia, hantle, stojaki na gryfy i obciążenia, materace, maty do ćwiczeń, piłki (grupa III) dot. zadania I
Za przedłużenie terminu gwarancji na wszystkie pozycje jednocześnie Zamawiający przyznaje:
- terminy jak powyżej - 0 pkt.
- o 12 miesięcy – 15 pkt.
- powyżej 12 miesięcy – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w następujący sposób:
Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium I: Cena (C)
Wyliczenie i przyznanie punktacji każdej z ofert za zaproponowaną cenę na podstawie następującego wzoru:
C obliczana = (C min/C oferty ocenianej) x 60
gdzie:
C obliczana – liczba punktów, którą należy wyliczyć
C min – najniższa cena oferty
C oferty ocenianej – cena oferty ocenianej

Kryterium II: okres gwarancji (G) x 40
G obliczana – liczba punktów, którą należy wyliczyć
G oferty ocenianej – okres gwarancji oferty ocenianej

Łączna liczba punktów przyznany ofercie wyliczona zostanie wg wzoru:
W = C + G
gdzie:
W – łączna punktacja,
C – punkty za cenę,
G – punkty za okres gwarancji

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert, która uzyska największą ilość punktów. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do porównania Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji podany przez Wykonawców w formularzu ofertowym.

Niepodanie okresu przedłużenia terminu gwarancji skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego oraz przyznaniem 0,00 pkt w kryterium II.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE III – sprzęt sportowy do siłowni służbowej w KPP Pułtusk

4.2.6.) Główny kod CPV: 37420000-8 - Sprzęt gimnastyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium I - cena (C) 60% (60 pkt. – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana),
kryterium II – okres gwarancji (G) 40% (40 pkt. – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)
Zamawiający wymaga minimum:
- 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego na sprzęt cardio, (grupa I) dot. zadania I
- 60 miesięcy lat na sprzęt siłowy i konstrukcje nośne, (grupa II) dot. zadania I, II
- 24 miesiące na tapicerkę i drabinki gimnastyczne dot. zadania I , II i III
- 12 miesięcy na gryfy, obciążenia, hantle, stojaki na gryfy i obciążenia, materace, maty do ćwiczeń, piłki (grupa III) dot. zadania I
Za przedłużenie terminu gwarancji na wszystkie pozycje jednocześnie Zamawiający przyznaje:
- terminy jak powyżej - 0 pkt.
- o 12 miesięcy – 15 pkt.
- powyżej 12 miesięcy – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w następujący sposób:
Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium I: Cena (C)
Wyliczenie i przyznanie punktacji każdej z ofert za zaproponowaną cenę na podstawie następującego wzoru:
C obliczana = (C min/C oferty ocenianej) x 60
gdzie:
C obliczana – liczba punktów, którą należy wyliczyć
C min – najniższa cena oferty
C oferty ocenianej – cena oferty ocenianej

Kryterium II: okres gwarancji (G) x 40
G obliczana – liczba punktów, którą należy wyliczyć
G oferty ocenianej – okres gwarancji oferty ocenianej

Łączna liczba punktów przyznany ofercie wyliczona zostanie wg wzoru:
W = C + G
gdzie:
W – łączna punktacja,
C – punkty za cenę,
G – punkty za okres gwarancji

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert, która uzyska największą ilość punktów. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do porównania Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji podany przez Wykonawców w formularzu ofertowym.

Niepodanie okresu przedłużenia terminu gwarancji skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego oraz przyznaniem 0,00 pkt w kryterium II.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy wypełniony we wszystkich pozycjach
2) Cennik
3) Przedmiotowe środki dowodowe – nie dotyczy.
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wykonawca, załącza do oferty także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu;
5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
6) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców.
3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający:
1. nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
2. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
3. nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 lub 8,
4. nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
5. nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
7. nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp
8. nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy,
9. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (indywidualny identyfikator PEPPOL GLN 5907714353642)
10. Dotyczy Sekcji IV. Przedmiot zamówienia dla części 1,2,3 pkt. 4.2.10) . Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni od dnia zawarcia Umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.