eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaświły › Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy JaświłyOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAŚWIŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jaświły, 7

1.5.2.) Miejscowość: Jaświły

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-124

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 857168001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jaswily.iap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afeb66f5-74a1-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476863

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019680/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jaswily.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jaswily.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miedzy
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://jaswily.ezamawiajacy.pl w zakładce "Korespondencja" Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania się wykonawcy do
systemu na subdomenie Gminy Jaświły https://jaswily.ezamawiajacy.pl
lub https://oneplace.marketplanet.pl gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie "zarejestruj się" . Ofertę a także oświadczenie , o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności , w formie elektronicznej tj. podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postacielektronicznej opatrzonej podpisem Zaufanym lub podpisem osobistym (podpis elektroniczny przy
użyciu e-Dowodu), za pośrednictwem Platformy.
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo określone w rozdziale XIV
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Jaświły,
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem email : iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp. Administrator udostępnia dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie
przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, Skorzystanie przez osobę, której dane
osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00097492/01 z dnia 2021-06-29
2021-06-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Rl.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 200000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego, polegającej na wyłapywaniu, transporcie oraz utrzymywaniu bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły.
1.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy odłowu bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły na polecenie upoważnionego pracownika wskazanego przez Zamawiającego. Wyłapywanie o którym mowa winno odbywać się urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.
1.3. Odłowione zwierzęta będą przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
1.4. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy całodobowej opieki nad wyłapanymi i utrzymywanymi zwierzętami oraz zapewnienia im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, świadczonej przez uprawnionego lekarza weterynarii.
1.5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedmiotowego zamówienia zapewnienia schronienia i opieki dla ok. 20 bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły, które przebywają w schronisku w Krzeczkowie u dotychczasowego Wykonawcy, świadczącego usługi w zakresie odłowu i opieki nad bezdomnymi psami.
1.6. Szacunkowa liczba odłowionych bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły w ostatnich dwóch latach wygląda następująco:
od 01.01.2022 r. do 31.10.2022 r. – 13 sztuk
od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r. – 18 sztuk
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 21 sztuk
1.7. Zamawiający zastrzega, że ilość bezdomnych psów przejmowanych od dotychczasowego Wykonawcy może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia obowiązywania nowej umowy.
1.8. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w schronisku w celu zweryfikowania prawidłowości świadczenia usługi przez Wykonawcę.
1.9. Zamawiający wymaga prowadzenia przez Wykonawcę elektronicznej ewidencji i identyfikacji wszystkich odłowionych i utrzymywanych psów z terenu gminy Jaświły.
1.10. Szczegółowy opis zakresu usługi i wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty brutto zaproponowanej za cały okres wykonywania usługi, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.
1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty spełniające warunki postępowania oraz niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt ( zgodnie z art.7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
b) pozytywną decyzję od Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przewozu zwierząt ( zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt )
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający określa warunek dotyczący posiadania doświadczenia:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na odławianiu i utrzymywaniu bezdomnych psów.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikami nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) potwierdzenie doświadczenia Wykonawcy w zakresie przedmiotowej usługi - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez Podmiot, na rzecz którego Wykonawca świadczył usługę, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ;
3) kopię aktualnego zezwolenia na prowadzenie schroniska dla zwierząt ( zgodnie z art.7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
4) kopię pozytywnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie przewozu zwierząt ( zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ).
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W związku z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- pod warunkiem, że Wykonawca wykaże wpływ zmian określonych w pkt b), c) i d) na koszty realizacji umowy.
e) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących lub zmiany prawa miejscowego mających wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy,
f) innej niż wymienione sytuacji, na które nie miał wpływu Wykonawca lub Zamawiający, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy pomimo dochowania należytej staranności, utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.
2. Strony postanawiają, że wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 2 może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, lecz nie później niż 7 dni od zaistnienia tych okoliczności. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia wniosku przez Wykonawcę, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.
4. Wniosek Wykonawcy o którym jest mowa w ust. 3 powinien zawierać:
1) dokładny opis okoliczności określonych w ust. 1, których zaistnienie powoduje konieczność zmiany umowy;
2) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do kontynuacji i sfinalizowania zamówienia;
3) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje opracowań i innych zobowiązań umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://jaswily.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.