eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Budowa wiaty magazynowej na terenie ZUOK w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa wiaty magazynowej na terenie ZUOK w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510734049

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Lubelska 53

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-410

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgok.olsztyn.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476726

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00463329/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
dotyczący: zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane o wartości łącznej min. 500 tys. zł netto obejmujące obiekty o funkcji magazynowej, warsztatowej lub produkcyjnej w konstrukcji tradycyjnej ze ścianami wylewanymi.

Przez ukończenie robót budowlanych rozumie się uzyskanie przez obiekt przynajmniej Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Protokołu Odbioru Końcowego (lub dokumentu równoważnego).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia poszczególnych Wykonawców
i wymaga, żeby wymaganym doświadczeniem legitymował się co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W taki sam sposób Zamawiający będzie oceniał spełnienie ww. warunku w sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

Po zmianie:
dotyczący: zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane o wartości łącznej min. 500 tys. zł netto obejmujące obiekty w konstrukcji tradycyjnej ze ścianami wylewanymi.

Przez ukończenie robót budowlanych rozumie się uzyskanie przez obiekt przynajmniej Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Protokołu Odbioru Końcowego (lub dokumentu równoważnego).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia poszczególnych Wykonawców
i wymaga, żeby wymaganym doświadczeniem legitymował się co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W taki sam sposób Zamawiający będzie oceniał spełnienie ww. warunku w sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.