eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawa oprogramowania antywirusowego typu smart security dla jednostek Politechniki Opolskiej oraz maszyny wirtualnej serwer ochrony stron WWW WAF (Web Application Firewall).Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oprogramowania antywirusowego typu smart security dla jednostek Politechniki Opolskiej oraz maszyny wirtualnej serwer ochrony stron WWW WAF (Web Application Firewall).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA OPOLSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prószkowska 76

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-758

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774498175

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.urbaniak@po.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://po.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania antywirusowego typu smart security dla jednostek Politechniki Opolskiej oraz maszyny wirtualnej serwer ochrony stron WWW WAF (Web Application Firewall).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d12f797-7493-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013371/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.30 Dostawa oprogramowania antywirusowego typu smart security dla jednostek Politechniki Opolskiej oraz maszyny wirtualnej serwer ochrony stron WWW WAF (Web Application Firewall).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://po-opole.logintrade.net/zapytania_email,110687,a93beb2018a35bf68b010de5a7656178.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://po-opole.logintrade.net/zapytania_email,110687,a93beb2018a35bf68b010de5a7656178.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452). Środkiem
komunikacji elektronicznej, służącym komunikacji w postępowaniu, w tym
złożeniu przez Wykonawcę oferty oraz przekazywaniu wszelkiej innej korespondencji, jest Platforma
zakupowa dostępna pod adresem https://po-opole.logintrade.net.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy użyciu Platformy zakupowej opisane zostały w Instrukcji dostępnej pod adresem
https://po-opole.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja RODO - rozdział II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja RODO - rozdział II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/D/39/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest:
1) dostawa oprogramowania antywirusowego typu smart security dla jednostek Zamawiającego, zwanego dalej Oprogramowaniem, w drodze udzielenia Zamawiającemu licencji / sublicencji;
2) serwer ochrony stron WWW WAF (Web Application Firewall) - maszyna wirtualna;
3) udostępnianie nowych wersji Oprogramowania (w tym aktualizację licencji/ sublicencji jeżeli wymagane);
4) świadczenie asysty technicznej dla Oprogramowania w zakresie jego prawidłowej konfiguracji, rozwiązywania problemów technicznych w nieprawidłowym działaniu przez Wykonawcę lub Producenta Oprogramowania, w dni robocze w godzinach 8-14.
2. Przedmiot umowy składa się z:
1) zamówienia gwarantowanego:
- ochronę stacji roboczych, serwerów oraz urządzeń mobilnych poprzez instalację na urządzeniu końcowym.
- ochronę skrzynek pocztowych opartych na rozwiązaniu Microsoft Exchange 2016 poprzez instalację oprogramowania na roli Edge lub Mailbox. - 2421 sztuk
- Serwer ochrony stron WWW WAF (Web Application Firewall) maszyna wirtualna. - 1 sztuka
2) Zamówienia opcjonalnego
- ochronę stacji roboczych, serwerów oraz urządzeń mobilnych poprzez instalację na urządzeniu końcowym.
- ochronę skrzynek pocztowych opartych na rozwiązaniu Microsoft Exchange 2016 poprzez instalację oprogramowania na roli Edge lub Mailbox. - 500 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie opcjonalne obejmuje sukcesywną dostawę licencji / sublicencji, od dnia następnego po zawarciu umowy do 31 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania jego wartości - 45 000,00 zł brutto albo ilości - 500 sztuk, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Zamówienie opcjonalne uruchamiane będzie odrębnym zleceniem w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem jego realizacji. W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego w pełni umowy co do wartości opcjonalnej lub ilości zamówienia opcjonalnego, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. Wartością końcową umowy będzie wartość faktycznie zrealizowanych dostaw.
Suma zrealizowanych dostaw opcjonalnych nie może przekroczyć wartości wskazanych lub ilości przez Zamawiającego w umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ranking

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane w załączniku nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://po-opole.logintrade.net/zapytania_email,110687,a93beb2018a35bf68b010de5a7656178.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z przyjęciem przez Sejm ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.
835) Zamawiający wyklucza Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7
ust. 1 ww. Ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.