eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Zadanie nr 1 - "Usługa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do wykonania na ciekach (...)" Zadanie nr 2 - "Wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu roślin wodnych rosnących (...)"Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zadanie nr 1 – „Usługa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do wykonania na ciekach (...)”
Zadanie nr 2 – „Wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu roślin wodnych rosnących (...)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 327763808

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.umtychy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zadanie nr 1 – „Usługa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do wykonania na ciekach (...)”
Zadanie nr 2 – „Wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu roślin wodnych rosnących (...)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49bcdb4e-7476-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476580

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013168/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Usługi w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do wykonania na ciekach w granicach administracyjnych miasta Tychy. Utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Paprocany

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej (https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html) z zastrzeżeniem pkt 6.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej - dostępnymi pod adresem https://tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie.
Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia oferty, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę Przetargową lub odpowiednio na pocztę elektroniczną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej.
6.2. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej zamowienia@umtychy.pl.
7. We wszelkiej korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy: RZP.271.64.2022.AM
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tychach, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@umtychy.pl; 2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane,mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących
wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;
9. Osoba udostępniająca dane posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot, udostępniający zasoby składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 1 do SWZ/załącznik nr 2a do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.64.2022.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Usługa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do wykonania na ciekach w granicach administracyjnych miasta Tychy oraz utrzymania stawów położonych na terenie parków w Tychach w 2023 r.” – zadanie 1

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania 1 obejmuje:
1. Konserwację koryt cieków,
2. Utrzymanie drożności cieków w granicach administracyjnych miasta Tychy,
3. Roboty remontowe i renowacyjne koryt cieków,
4. Utrzymanie w czystości i porządku oraz utrzymanie i pielęgnacja roślinności wodnej na stawach położonych na terenie Parku Św. Franciszka,
5. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie utrzymania urządzeń wodnych (stawów) i wszystkich urządzeń technicznych na stawach objętych usługą.

Szczegółowy zakres rzeczowy oraz opis prac do wykonania ujęto w zestawieniu prac (załącznik nr 1a do SWZ) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac (załącznik nr 1b do SWZ).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca wykazuje równoważność przy użyciu dowolnych (wiarygodnych) środków. Niewykazanie równoważności skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 2a do SWZ).
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale 6, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, tj. na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 7.8. SWZ.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający w zakresie zadania 1 przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP o wartości nie większej niż 19,69% zamówienia podstawowego.
Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego opisanym w punkcie 3.1 SWZ.
Zamawiający udzieli w/w zamówień po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi w zakresie I koszenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu roślin wodnych rosnących w rejonie linii brzegu Jeziora Paprocany położonego w Tychach” – zadanie 2

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania 2 obejmuje:
1. Ręczne koszenie roślin wodnych (trzcina pospolita, trawy wodne, pałka i innych) rosnących w rejonie linii brzegu Jeziora Paprocany (3 do 15 m od linii) na poziomie lustra wody, na długości 5000 mb. Teren, na którym będzie wykonywana usługa zaznaczono na mapie (załącznik nr 1d do SWZ),
2. Zebranie i wywiezienie uzyskanej biomasy z terenu jeziora. Wykonanie usługi obejmuje również zutylizowanie lub innego sposobu zagospodarowania urobku (wykoszonej trzciny pospolitej, trawy wodnej i pałki i innych).

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy w trakcie wykonywania umowy. Zadaniem nadzoru przyrodniczego będzie zapewnienie należytego wykonania prac, zwłaszcza z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o ochronie przyrody. Naruszenie przepisów prawa przez wykonawcę będzie traktowane, jako nienależyte wykonanie umowy i stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. Nadzór przyrodniczy powinien być wykonywany w trybie stałym w sposób gwarantujący identyfikację i uniknięcie wszelkich zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, jakie mogą być wynikiem wykonywania prac, w tym także zagrożeń innych niż wynikające z naruszenia prawa lub innych postanowień umownych. Za działania lub zaniechania nadzoru, wykonawca odpowiada jak za własne. Szczegółowy opis prac do wykonania ujęto w załączniku nr 1c do SWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca wykazuje równoważność przy użyciu dowolnych (wiarygodnych) środków. Niewykazanie równoważności skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 2a do SWZ).
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale 6, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, tj. na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 7.8. SWZ.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77120000-7 - Usługi kompostowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-16 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby pełniącej nadzór przyrodniczy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za uszkodzenie systemu korzeniowego roślinności wodnej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;
• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY;
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY;
• zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wymagane jest:
- dla zadania 1 – wykonanie/wykonywanie usług/i związanych/ej z utrzymaniem koryt rzek/potoków/cieków/rowów (w zakresie koszenia i odmulania koryt oraz przebudowy umocnienia dna/skarp), o łącznej długości koryt rzek/potoków/cieków/rowów minimum 10 km, w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy i o wartości min. 250 000,00 zł brutto. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zrealizował/realizuje wymagane usługi na podstawie maksymalnie dwóch umów.
- dla zadania 2 – wykonanie/wykonywanie usług/i obejmujących/ej swym zakresem ręczne koszenie roślinności wodnej na terenach charakteryzujących się wysokim poziomem wody na gruncie o łącznej powierzchni koszenia minimum 2 ha i o wartości min. 40 000,00 zł brutto. Usługi winny być realizowane na terenach otwartych/stawach/rzekach/potokach/ciekach/rowach. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zrealizował/realizuje wymagane usługi na podstawie maksymalnie dwóch umów.
UWAGA:
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415) zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych/dostaw/usług, wykonywanych/wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych/dostaw/usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył/uczestniczy.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
- dla zadania 1:
• 1 osoby posiadającej minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności wodno-melioracyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej (ze specjalizacją budowle hydrotechniczne albo obiekty budowlane melioracji wodnych),
• 1 osoby, która będzie wykonywała wycinkę drzew na terenach zurbanizowanych w miejscach niebezpiecznych z wykorzystaniem technik pracy na wysokości z uwzględnieniem specyfiki pracy na drzewach, przy zastosowaniu pilarek mechanicznych, posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe.

- dla zadania 2:
• 1 osoby pełniącej nadzór przyrodniczy posiadającej wykształcenie co najmniej średnie przyrodnicze (np. biologia, ochrona środowiska, leśnictwo) oraz umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt występujących na terenach podmokłych i wodnych. Niniejsza osoba winna posiadać doświadczenie w pełnieniu nadzoru przyrodniczego nad minimum jedną usługą polegającą na ręcznym koszeniu roślinności wodnej na obszarze minimum 1 ha, rosnącej na zbiorniku wodnym lub na innych terenach objętych formami ochrony przyrody, które wymieniono w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Jednocześnie zamawiający informuje, iż przedmiotowy warunek stanowi kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia osoby pełniącej nadzór przyrodniczy.


Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wymagane jest:
- dla zadania 1 – wykonanie/wykonywanie usług/i związanych/ej z utrzymaniem koryt rzek/potoków/cieków/rowów (w zakresie koszenia i odmulania koryt oraz przebudowy umocnienia dna/skarp), o łącznej długości koryt rzek/potoków/cieków/rowów minimum 10 km, w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy i o wartości min. 250 000,00 zł brutto. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zrealizował/realizuje wymagane usługi na podstawie maksymalnie dwóch umów.
- dla zadania 2 – wykonanie/wykonywanie usług/i obejmujących/ej swym zakresem ręczne koszenie roślinności wodnej na terenach charakteryzujących się wysokim poziomem wody na gruncie o łącznej powierzchni koszenia minimum 2 ha i o wartości min. 40 000,00 zł brutto. Usługi winny być realizowane na terenach otwartych/stawach/rzekach/potokach/ciekach/rowach. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zrealizował/realizuje wymagane usługi na podstawie maksymalnie dwóch umów.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
- dla zadania 1:
• 1 osoby posiadającej minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności wodno-melioracyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej (ze specjalizacją budowle hydrotechniczne albo obiekty budowlane melioracji wodnych),
• 1 osoby, która będzie wykonywała wycinkę drzew na terenach zurbanizowanych w miejscach niebezpiecznych z wykorzystaniem technik pracy na wysokości z uwzględnieniem specyfiki pracy na drzewach, przy zastosowaniu pilarek mechanicznych, posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe.

- dla zadania 2:
• 1 osoby pełniącej nadzór przyrodniczy posiadającej wykształcenie co najmniej średnie przyrodnicze (np. biologia, ochrona środowiska, leśnictwo) oraz umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt występujących na terenach podmokłych i wodnych. Niniejsza osoba winna posiadać doświadczenie w pełnieniu nadzoru przyrodniczego nad minimum jedną usługą polegającą na ręcznym koszeniu roślinności wodnej na obszarze minimum 1 ha, rosnącej na zbiorniku wodnym lub na innych terenach objętych formami ochrony przyrody, które wymieniono w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Jednocześnie zamawiający informuje, iż przedmiotowy warunek stanowi kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia osoby pełniącej nadzór przyrodniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
2. Dowód wpłaty wadium;
3. Zestawienie prac dla zadania 1 (załącznik nr 1a do SWZ);
4. Zestawienie prac dla zadania 2 (załącznik nr 1e do SWZ);
5. Oświadczenie (załącznik nr 2/2a do SWZ);
6. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy,
• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7. JEŻELI DOTYCZY – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2b do SWZ);
8. JEŻELI DOTYCZY – Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 PLN),
Zadanie 2 – nie dotyczy.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP oraz art. 98 ust. 2 PZP.
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego:
Rachunek: 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW

2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 4 ppkt 2) do 4):
- dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
- dokument winien wskazywać wszystkich członków konsorcjum, w sytuacji wspólnego składania oferty przez wykonawców,
- wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2PZP, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3. i 4., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki zmiany są następujące:
Zadanie 1
1.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac przewidzianych w ofercie, poprzez zaniechanie czynności określonych ofertą lub wykonanie czynności zamiennych w ramach przewidzianych ofertą. Dotyczy części prac wymienionych w § 1 pkt 2, ppkt a) i c) umowy. Zmiany takie dokonywane będą w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 pkt 2 umowy.
1.2. Wykonawca może dokonać zmiany osób pilarza i kierownika robót/inspektora nadzoru wskazanych w złożonym z ofertą Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zmiana może nastąpić w uzasadnionych przypadkach (np. choroba, śmierć lub inny wypadek losowy), na wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego, akceptującą kandydata na to stanowisko, pod warunkiem, że nowa osoba musi posiadać wykształcenie oraz doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby zastępowanej. W przypadku zmiany osoby pilarza lub kierownika robót/inspektora nadzoru w trakcie realizacji zadania wymaga się, aby zmiana osoby pilarza lub kierownika robót/inspektora nadzoru nie wpłynęła na ocenę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.3. W przypadku wystąpienia warunków nieprzewidzianych (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, anomalia pogodowe itp.) uniemożliwiających wykonanie zakresu robót przewidzianego w ofercie, zamawiający może przesunąć termin wykonania robót, o którym mowa:
a) w § 4 pkt 1, ppkt d) umowy o czas, w którym wystąpiły warunki niekorzystne,
b) w § 4 pkt 1, ppkt f) umowy o czas, w którym wystąpiły warunki niekorzystne. W sytuacji utrzymywania się warunków uniemożliwiających wykonanie robót do 12 grudnia 2023 r., może zrezygnować z ich wykonania.
Zadanie 2
1.4. W przypadku zmiany osoby pełniącej nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji zadania wymaga się, aby kolejna osoba wskazana przez wykonawcę posiadała kwalifikacje nie gorsze niż osoba poprzednio wskazana w ofercie, a zmiana osoby pełniącej nadzór przyrodniczy nie wpłynęła na ocenę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.5. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w następujących sytuacjach:
a) jeżeli konieczność zmiany postanowień umowy wyniknie z przyczyn, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanych uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony przyrody, albo w przypadku zdarzenia siły wyższej,
b) lub jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę.
Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny, blokady, zamieszki, epidemie, powodzie i inne podobne nieprzewidziane zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec jak również bezprawne działanie i zaniechanie organów administracji publicznej, w sprawach, od których zależna jest realizacja umowy a także odmowne rozstrzygnięcie organów administracji publicznej uniemożliwiające realizację umowy.
Zadanie 1 i 2
1.6. Zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego – o różnicę w wysokości stawki VAT;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207 t.j.) – o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia lub stawki a nową wysokością wynagrodzenia lub stawki, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;

Ciąg dalszy w SEKCJI IX – INFORMACJE DODATKOWE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem: https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej - dostępnymi pod adresem https://tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy z SEKCJI VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1342 t.j. z późn. zm.), – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – o różnicę w wpłatach wynikającą z tych zmian.
Zmiany mogą obejmować jedną lub więcej okoliczności, o których mowa uprzednio i wpływać na wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie poniesionego przez niego kosztu działań, o których mowa uprzednio oraz racjonalnego zysku, którego zasadny poziom zostanie ustalony podczas negocjacji.
1.7. Niezależnie od postanowień określonych w pkt 1.6., na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany wskaźnika cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Przez zmianę wskaźnika ceny materiałów lub kosztów rozumie się jego podwyższenie jak i obniżenie. Wynagrodzenie może ulec zwiększeniu jak i zmniejszeniu.
1.8. Jeżeli zmiana wskaźnika ceny materiałów lub kosztów, o którym mowa w pkt 1.9., względem wskaźnika ceny materiałów lub kosztów obowiązującego w miesiącu, w którym była składana oferta, zmieni się, o co najmniej 3%, każda ze Stron uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem. Waloryzacji podlegać będzie zakres usługi niewykonanej na dzień złożenia wniosku waloryzacyjnego. Stopień zawansowania realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez zamawiającego.
1.9. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1.7., ustalana będzie na podstawie wskaźnika cen towarów i usług określonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, narastająco w okresie od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia wniosku. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi o połowę obliczonej w ten sposób różnicy cen.
1.10. Strona może wystąpić z pierwszym wnioskiem, o którym mowa w pkt 1.8., po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kolejne wnioski mogą być składane nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
1.11. przypadku, o którym mowa w pkt 1.7.-1.9. łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia wykonawcy (na dzień zawarcia umowy) określonego w § 3 ust. 2 Umowy.
1.12. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w drodze stosownego aneksu.
1.13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami pkt 1.7.-1.11. zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu z zamawiającym, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
1.14. Wykonawca, w sytuacji, o której mowa w pkt 1.13. zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
Zadanie 1 - od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 1 stycznia 2023 r.) do 31 grudnia 2023 r.;
Zadanie 2 - od 16 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r. z podziałem na dwa etapy:
a) etap I – zakres określony w § 1 ust. 1 pkt a) projektowanych postanowieniach umowy – do 16 listopada 2023 r.
b) etap II – zakres określony w § 1 ust. 1 pkt b) projektowanych postanowieniach umowy – do 30 listopada 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.