eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i warzyw kiszonych do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, oraz Oddziału Zewnętrznego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i warzyw kiszonych do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY NR 1 W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Beskidzka 54

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-612

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_lodz_1@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i warzyw kiszonych do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce0bffec-7497-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00063502/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 „Dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i warzyw kiszonych do Zakładu Karnego Nr1 w Łodzi, oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi ”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zp.sw.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZK Nr 1 w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Beskidzka 54, kod: 91-612,
email:
zk_lodz_1@sw.gov.pl, tel. 42 675 04 15;
• administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail
iod_zk1_lodz@sw.gov.pl, tel. 42 675 05 25.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego DKW.2232.13.2022.MD Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi
oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi środków higieny i czystości
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art.
22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do dodanych osobowych
Pani/Pana dotyczących; W przypadku wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez
osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego załączników jak i nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do dodanych osobowych Pani/Pana
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez
osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego załączników jak i nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.14.2022.MD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 260141,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Pakiet nr 1 – Warzywa świeże”
1) Botwinka - odmiany jadalne, powyżej 5 cm, cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia, zabrudzenia i zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane chorobą lub szkodnikami, pęknięcia lub stłuczenia, obcy smak i zapach, pozostałości środków ochrony roślin. Opakowanie – pęczki do 15 kg. Botwina musi być zdrowa, jędrna i czysta, dopuszczalne są nieznaczne wady powierzchniowe, lekkie uszkodzenia liści spowodowane przez przylżeńce na liściach, nieznaczne pozostałości ziemi na łodydze pod warunkiem że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd produktu. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
2) Burak ćwikłowy - odmiany jadalne o średnicy powyżej 5 cm, cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy smak i zapach, nadgnicie, zwiędnięcie, zapleśnienie, pozostałości środków ochrony roślin, silne uszkodzenia mechaniczne. Opakowanie – worki raszlowe do 25 kg. Buraki muszą być zdrowe, jędrne, bez liści i czyste. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
3) Cebula średnica od 5 cm - cebula do bezpośredniego spożycia o średnicy od 5 cm, cechy dyskwalifikujące: zgnicie, obcy smak i zapach, uszkodzenia przez choroby i szkodniki, zapleśnienie, pozostałości środków ochrony roślin, silne uszkodzenia mechaniczne. Opakowanie – worki raszlowe do 25 kg. Cebula musi być zdrowa, jędrna, bez szczypioru i czysta. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
4) Kalafior - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia, cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, pozostałości środków ochrony roślin. Opakowanie – worki raszlowe do 25 kg. Kalafior musi być zdrowy, jędrny i czysty. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
5) Kapusta biała - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia, cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, pozostałości środków ochrony roślin. Opakowanie – worki raszlowe do 25 kg. Kapusta musi być zdrowa, jędrna, niepopękana i czysta. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
6) Kapusta biała młoda - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia, cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, pozostałości środków ochrony roślin. Opakowanie – worki raszlowe do 25 kg. Kapusta musi być zdrowa, jędrna, niepopękana i czysta. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
7) Kapusta czerwona - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia, cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, pozostałości środków ochrony roślin. Opakowanie – worki raszlowe do 25 kg. Kapusta musi być zdrowa, jędrna, niepopękana i czysta. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
8) Kapusta pekińska - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia, cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, pozostałości środków ochrony roślin. Opakowanie – worki raszlowe do 25 kg. Kapusta musi być zdrowa, jędrna, niepopękana i czysta. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
9) Koper- odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia, cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, pozostałości środków ochrony roślin. Opakowanie – worki raszlowe lub pęczki wiązane do 10 kg. Koper musi być zdrowy, jędrny i czysty. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
10) Marchew korzeń - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia, cechy dyskwalifikujące: nadgniłe, zaparzone, zapleśniałe, obcy smak i zapach, zwiędnięcie, uszkodzenie przez choroby lub szkodniki, silne uszkodzenia mechaniczne, pozostałości środków ochrony roślin. Średnica korzenia mierzona w najszerszym przekroju od 2,5 cm do 5 cm. Opakowanie – worki raszlowe od 10 do 15 kg. Marchew musi być zdrowa, świeża, bez naci, jędrna i czysta. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
11) Pietruszka korzeń - odmiany jadalne, cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia, zabrudzenia i zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane chorobą lub szkodnikami, pęknięcia lub stłuczenia, obcy smak i zapach, pozostałości środków ochrony roślin. Średnica korzenia mierzona w najszerszym przekroju od 2,5 cm do 5 cm. Opakowanie – worki raszlowe od 10 do 15 kg. Pietruszka musi być zdrowa, jędrna, bez naci i czysta. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
12) Por (nie obcinany) - odmiany jadalne, powyżej 2 cm, cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia, zabrudzenia i zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane chorobą lub szkodnikami, pęknięcia lub stłuczenia, obcy smak i zapach, pozostałości środków ochrony roślin. Opakowanie – pęczki od 3 do 5 kg. Por musi być zdrowy, jędrny i czysty, dopuszczalne są nieznaczne wady powierzchniowe, lekkie uszkodzenia liści spowodowane przez przylżeńce na liściach, nieznaczne pozostałości ziemi na łodydze pod warunkiem że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd produktu. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
13) Seler korzeń - odmiany jadalne, cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia, nadmierne zabrudzenia i zanieczyszczenia, wyrastający pęd kwiatostanu, obcy zapach lub smak, stłuczenia, puste przestrzenie na przekroju podłużnym, pozostałości środków ochrony roślin. Opakowanie – worki raszlowe od 10 do 15 kg. Seler musi być zdrowy, świeży, bez naci, jędrny i czysty. W sezonie na warzywa świeże możliwa dostawa z nacią, w niezmienionej cenie. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
14) Sałata- odmiany jadalne,pęd kwiatostanu o jednorodnej barwie, cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia, nadmierne zabrudzenia i zanieczyszczenia,, obcy zapach lub smak, stłuczenia, pozostałości środków ochrony roślin. Opakowanie – skrzynki drewniane do 15 kg. Sałata musi być zdrowa, świeża, jędrna i czysta. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
15) Ogórek zielony - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia, cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, pozostałości środków ochrony roślin. Opakowanie – worki raszlowe do 25 kg. Ogórek musi być zdrowy, jędrny, niepopękany i czysty. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.

4.2.5.) Wartość części: 114563,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI:
23.1. Cena brutto za całość dostaw danej części – 60%
23.1.1. Przyjmuje się, że 1%= 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Cena. (im niższa cena brutto, tym wyższa ilość punktów w skali 60 punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej).
24.1.2. Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:
C - Kryterium ceny
Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ważnych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej

Cn
C= ---------------------- x 60
Cb
23.2. Termin realizacji reklamacji danej części – 40 %
23.2.1 Kryterium będzie ocenione w oparciu o złożone w druku oferty oświadczenie wykonawcy. Zamawiający wymaga aby wykonawca odebrał lub wymienił produkty wadliwe na wolne od wad w przedziale od 1 do 48 godzin od dnia i godziny zgłoszenia niezgodności.
23.2.2 Wykonawca który złoży oświadczenie ,że będzie realizował wymianę w przedziale od powyżej 36 do 48 godzin - otrzyma 10 punktów.
23.2.3 Wykonawca który złoży oświadczenie ,że będzie realizował wymianę w przedziale od powyżej 24 do 36 godzin - otrzyma 20 punktów
23.2.4 Wykonawca który złoży oświadczenie ,że będzie realizował wymianę w przedziale od 1 do 24 godzin - otrzyma 40 punktów

Sposób oceny:
Zamawiający określa przedział czasowy obejmujący akceptowalny czas terminu realizacji reklamacji/zastrzeżeń zgłoszonych wykonawcy w zakresie dostarczonego towaru, jego jakości lub ilości towarów. Wykonawca winien w ofercie podać termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia do 24, 36, 48 godzin. Wykonawca winien podać ilość godzin, np. 24 (liczba całkowita), która zostanie wpisana do umowy. W przypadku braku wpisania w formularzu cenowym przez wykonawcę terminu realizacji reklamacji, zamawiający przyjmuje w celu oceny danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia tj. 48 godzin. Termin realizacji reklamacji określony w ofercie wykonawcy powyżej 48 godzin zostanie oceniony na 0 pkt., natomiast termin realizacji reklamacji poniżej 24 godzin zostanie oceniony jak dla 24 godzin, tj. 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Pakiet nr 2 – Ziemniaki jadalne”
1) Ziemniaki - odmiany jadalne przeznaczone do bezpośredniego spożycia o średnicy od 5 cm. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Cechy dyskwalifikujące: zanieczyszczenia środkami ochrony roślin, zaparzenie, zapleśnienie, porośnięcie, obce zapachy, umyte – potęgowanie procesów gnilnych, silne uszkodzenia mechaniczne. Ziemniaki muszą być zdrowe i jędrne. Opakowanie – w workach siatkowych bezzwrotnych o wadze do 30 kilogramów. Termin przydatności do spożycia – 60 dni od daty dostawy.

4.2.5.) Wartość części: 110400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI:
23.1. Cena brutto za całość dostaw danej części – 60%
23.1.1. Przyjmuje się, że 1%= 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Cena. (im niższa cena brutto, tym wyższa ilość punktów w skali 60 punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej).
24.1.2. Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:
C - Kryterium ceny
Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ważnych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej

Cn
C= ---------------------- x 60
Cb
23.2. Termin realizacji reklamacji danej części – 40 %
23.2.1 Kryterium będzie ocenione w oparciu o złożone w druku oferty oświadczenie wykonawcy. Zamawiający wymaga aby wykonawca odebrał lub wymienił produkty wadliwe na wolne od wad w przedziale od 1 do 48 godzin od dnia i godziny zgłoszenia niezgodności.
23.2.2 Wykonawca który złoży oświadczenie ,że będzie realizował wymianę w przedziale od powyżej 36 do 48 godzin - otrzyma 10 punktów.
23.2.3 Wykonawca który złoży oświadczenie ,że będzie realizował wymianę w przedziale od powyżej 24 do 36 godzin - otrzyma 20 punktów
23.2.4 Wykonawca który złoży oświadczenie ,że będzie realizował wymianę w przedziale od 1 do 24 godzin - otrzyma 40 punktów

Sposób oceny:
Zamawiający określa przedział czasowy obejmujący akceptowalny czas terminu realizacji reklamacji/zastrzeżeń zgłoszonych wykonawcy w zakresie dostarczonego towaru, jego jakości lub ilości towarów. Wykonawca winien w ofercie podać termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia do 24, 36, 48 godzin. Wykonawca winien podać ilość godzin, np. 24 (liczba całkowita), która zostanie wpisana do umowy. W przypadku braku wpisania w formularzu cenowym przez wykonawcę terminu realizacji reklamacji, zamawiający przyjmuje w celu oceny danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia tj. 48 godzin. Termin realizacji reklamacji określony w ofercie wykonawcy powyżej 48 godzin zostanie oceniony na 0 pkt., natomiast termin realizacji reklamacji poniżej 24 godzin zostanie oceniony jak dla 24 godzin, tj. 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Pakiet nr 3 – Warzywa kiszone”
1) Kapusta kiszona - produkt spożywczy z kapusty głowiastej białej, oczyszczonej z liści zewnętrznych, pokrojonej, zasolonej i poddanej naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej. Smak i zapach prawidłowy dla kapusty prawidłowo ukiszonej, aromatyczny, słono kwaśny. Wygląd soku: jasnoszary, opalizujący. Zawartość soku w stosunku do masy netto powinna odpowiadać 15% wag, tzn. lekko uciskana pokrywa się sokiem. Dopuszcza się stosowanie nasion kminku, kopru, kolendry, marchwi, jabłek i innych owoców jako przypraw roślinnych. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, niekwaśny, stęchły, niedostateczna ocena organoleptyczna produktu, objawy pleśni, psucia się, niedostateczna ilość soku (wysuszenie kapusty), obecność bakterii salmonelli, gronkowca chorobotwórczego, grupy coli, obecność szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości, uszkodzenia mechaniczne opakowań oraz ich zabrudzenia. Opakowanie jednostkowe należy pakować w beczki z tworzywa sztucznego, wkładka z worka polietylenowego (lub ewentualnie bez), beczki powinny być całkowicie wypełnione kapustą o wadze do 150 kg. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.
2) Ogórki kiszone - produkt spożywczy ze świeżych ogórków, przypraw aromatyczno - smakowych, zalanych zalewą z dodatkiem soli i poddanych naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej, z ewentualnym dodatkiem kwasu sorbowego – w przypadku stosowania opakowań niehermetycznych lub utrwalony w procesie pasteryzacji w opakowaniach hermetycznych. Opakowanie jednostkowe należy pakować w beczki z tworzywa sztucznego, wkładka z worka polietylenowego (lub ewentualnie bez), beczki powinny być całkowicie wypełnione ogórkami o wadze do 150 kg. Struktura: dość luźno ułożone całe ogórki, jędrne, chrupkie. Smak i zapach charakterystyczny dla ogórków prawidłowo ukiszonych, aromatyczny, słono kwaśny. Ogórki powinny być twarde, o barwie oliwkowo zielonej, o różnych odcieniach, powierzchnia wolna od uszkodzeń mechanicznych, plam chorobowych, wielkości od 6 do 15 cm. Wygląd zalewy: od biało szarej do zielonkawo szarej, lekko mętny, dopuszcza się osad z przypraw (kopru, chrzanu, gorczycy, czosnku, itp.). Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, niekwaśny, stęchły, niedostateczna ocena organoleptyczna produktu, objawy pleśni, psucia się, ich nadmierna miękkość (komory nasienne wypełnione nieprawidłowo), obecność bakterii salmonelli, gronkowca chorobotwórczego, grupy coli, obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości, uszkodzenia mechaniczne opakowań oraz ich zabrudzenia. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.

4.2.5.) Wartość części: 13512,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI:
23.1. Cena brutto za całość dostaw danej części – 60%
23.1.1. Przyjmuje się, że 1%= 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Cena. (im niższa cena brutto, tym wyższa ilość punktów w skali 60 punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej).
24.1.2. Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:
C - Kryterium ceny
Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ważnych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej

Cn
C= ---------------------- x 60
Cb
23.2. Termin realizacji reklamacji danej części – 40 %
23.2.1 Kryterium będzie ocenione w oparciu o złożone w druku oferty oświadczenie wykonawcy. Zamawiający wymaga aby wykonawca odebrał lub wymienił produkty wadliwe na wolne od wad w przedziale od 1 do 48 godzin od dnia i godziny zgłoszenia niezgodności.
23.2.2 Wykonawca który złoży oświadczenie ,że będzie realizował wymianę w przedziale od powyżej 36 do 48 godzin - otrzyma 10 punktów.
23.2.3 Wykonawca który złoży oświadczenie ,że będzie realizował wymianę w przedziale od powyżej 24 do 36 godzin - otrzyma 20 punktów
23.2.4 Wykonawca który złoży oświadczenie ,że będzie realizował wymianę w przedziale od 1 do 24 godzin - otrzyma 40 punktów

Sposób oceny:
Zamawiający określa przedział czasowy obejmujący akceptowalny czas terminu realizacji reklamacji/zastrzeżeń zgłoszonych wykonawcy w zakresie dostarczonego towaru, jego jakości lub ilości towarów. Wykonawca winien w ofercie podać termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia do 24, 36, 48 godzin. Wykonawca winien podać ilość godzin, np. 24 (liczba całkowita), która zostanie wpisana do umowy. W przypadku braku wpisania w formularzu cenowym przez wykonawcę terminu realizacji reklamacji, zamawiający przyjmuje w celu oceny danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia tj. 48 godzin. Termin realizacji reklamacji określony w ofercie wykonawcy powyżej 48 godzin zostanie oceniony na 0 pkt., natomiast termin realizacji reklamacji poniżej 24 godzin zostanie oceniony jak dla 24 godzin, tj. 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Pakiet nr 4 – Jabłka 120-160g/szt.”
Jabłka - minimalna wielkość: 120 – 160 g/szt. Cechy dyskwalifikujące: gnicie, zanieczyszczenia obce, szkodniki, uszkodzenia od szkodników, obcy zapach i smak, z rozpadem miąższu, porażone miękką oparzelina chłodniową, zwiędnięte, uszkodzona skórka miąższu, zagrzybienie. Opakowanie - w skrzynkach do 20 kg. Jabłka muszą być zdrowe, jędrne i czyste. Termin przydatności do spożycia – 30 dni od daty dostawy.

4.2.5.) Wartość części: 21666,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI:
23.1. Cena brutto za całość dostaw danej części – 60%
23.1.1. Przyjmuje się, że 1%= 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Cena. (im niższa cena brutto, tym wyższa ilość punktów w skali 60 punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej).
24.1.2. Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:
C - Kryterium ceny
Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ważnych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej

Cn
C= ---------------------- x 60
Cb
23.2. Termin realizacji reklamacji danej części – 40 %
23.2.1 Kryterium będzie ocenione w oparciu o złożone w druku oferty oświadczenie wykonawcy. Zamawiający wymaga aby wykonawca odebrał lub wymienił produkty wadliwe na wolne od wad w przedziale od 1 do 48 godzin od dnia i godziny zgłoszenia niezgodności.
23.2.2 Wykonawca który złoży oświadczenie ,że będzie realizował wymianę w przedziale od powyżej 36 do 48 godzin - otrzyma 10 punktów.
23.2.3 Wykonawca który złoży oświadczenie ,że będzie realizował wymianę w przedziale od powyżej 24 do 36 godzin - otrzyma 20 punktów
23.2.4 Wykonawca który złoży oświadczenie ,że będzie realizował wymianę w przedziale od 1 do 24 godzin - otrzyma 40 punktów

Sposób oceny:
Zamawiający określa przedział czasowy obejmujący akceptowalny czas terminu realizacji reklamacji/zastrzeżeń zgłoszonych wykonawcy w zakresie dostarczonego towaru, jego jakości lub ilości towarów. Wykonawca winien w ofercie podać termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia do 24, 36, 48 godzin. Wykonawca winien podać ilość godzin, np. 24 (liczba całkowita), która zostanie wpisana do umowy. W przypadku braku wpisania w formularzu cenowym przez wykonawcę terminu realizacji reklamacji, zamawiający przyjmuje w celu oceny danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia tj. 48 godzin. Termin realizacji reklamacji określony w ofercie wykonawcy powyżej 48 godzin zostanie oceniony na 0 pkt., natomiast termin realizacji reklamacji poniżej 24 godzin zostanie oceniony jak dla 24 godzin, tj. 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy załączniki od nr 2 do 5 SWZ
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmiany w treści umowy:
a) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę oraz nieznanych stronom w chwili zawarcia umowy;
b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do zapisów § 2 ust. 3;
c) obniżenia cen przez Wykonawcę, zastosowania przez Wykonawcę promocji i dodatkowych upustów o kwotę obniżenia cen jednostkowych zastosowaną przez Wykonawcę, kwotę promocji lub wielkość dodatkowego upustu.
d) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
e) innych przypadkach dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.