eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ośno Lubuskie › Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ośno Lubuskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Ośno Lubuskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-220

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957576029

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@osno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-424accb6-7499-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024256/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie czystości i porządku na ternie miasta Ośno Lubuskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/osno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/osno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/osno .
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Zalecenia:
a) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
d) dopuszcza się także wykorzystanie formatu .rar.
e) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
f) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
g) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
h) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
i) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
j) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
k) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email (patrz pkt. XVI.3 SWZ).
6. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków.
7. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
8. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
10. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ośna Lubuskiego, zwany dalej „Administratorem”z siedzibą w Ośnie Lubuskim ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, tel. + 48 95 757 60 29, email: urzad@osno.pl).2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8) Uprawnienia osób, których dane dotyczą szczegółowo zostały opisane w rozdz. I Postanowienia ogólne SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole lub załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.3) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZF.271.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2023 roku.
2. Zakres usług obejmuje utrzymanie czystości i porządku na wskazanych ulicach, chodnikach - obustronnie
i wskazanych placach miasta Ośno Lubuskie, w całym okresie trwania zamówienia w tym:
a) zamiatanie ulic i chodników obustronnie,
b) zbieranie zmiotek,
c) opróżnianie koszy ulicznych,
d) wywóz nieczystości powstałych w wyniku świadczonej usługi,
e) odśnieżanie i aktywne usuwanie gołoledzi,
f) czyszczenie studzienek rewizyjnych kanalizacji burzowej.
3. W ramach zamówienia:
1) Wykonawca będzie opróżniał kosze na śmieci ustawione w miejscach publicznych, w tym w toalecie publicznej.
2) Wykonawca zaopatrzy kosze na śmieci w worki (preferowany kolor czarny), w tym w toalecie publicznej lub
w plastikowe wiadra, o wymiarach nie większych niż kosze na śmieci, które będą mieścić się w tych koszach.
3) Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego uzupełniania worków w koszach na śmieci, po każdorazowym opróżnieniu koszy (jeśli stosuje worki na śmieci).
4) Zmiotki oraz odpady wybrane z koszy na śmieci będą zabierane niezwłocznie (maksymalnie do dwóch godzin od ich zebrania/wybrania).
5) Jeden raz w miesiącu Wykonawca dokona mycia i dezynfekcji koszy i udokumentuje ten fakt w rejestrze – załącznik nr 14 do umowy.
6) Wykonawca zbierze odpady zalegające na chodnikach. Niezależnie od częstotliwości sprzątania chodników, Wykonawca przyjmuje stały nadzór nad stanem czystości wykazanych powierzchni chodników i w razie potrzeby usunie pojedyncze odpady pojawiające się w tych miejscach.
7) Wykonawca uprzątnie ręcznie nieczystości z jezdni ulic pokrytych nawierzchnią kostkową i brukową, szczególnie śmieci i piasek gromadzący się przy krawężnikach (zmiotki) oraz drobne gałęzie.
8) Wykonawca uprzątnie zalegające chwasty gromadzące się na jezdniach ulic i chodników.
9) Wykonawca usunie odpady zalegające na przystankach PKS i przystanku PKP w Ośnie Lubuskim oraz na terenie przyległym w odległości do 15 m od znaku lub wiaty przystanku w każdym możliwym kierunku.
10) W razie wystąpienia opadów śniegu lub oblodzenia powierzchni chodników i ulic Wykonawca niezwłocznie, maksymalnie do 2 godzin od wystąpienia zdarzenia, przystąpi do usunięcia śniegu, skucia lodu oraz posypania chodników i ulic środkami likwidującymi śliskość. Wykonanie tego obowiązku będzie wymagane w razie wystąpienia w/w zjawiska niezależnie od czasu i dnia tygodnia, w tym niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Posypywanie dróg w/w środkami należy wykonywać mechanicznie. Jedynie w przypadku chodników wymaga się posypywania nawierzchni środkami likwidującymi śliskość za pomocą ręcznych posypywarek.
11) W okresie jesiennym Wykonawca będzie usuwał liście z częstotliwością zapobiegającą ich zaleganiu w obrębie ulic
i placów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Nie wymaga się wykonywania niniejszych prac w niedziele
i dni ustawowo wolne od pracy.
12) Wykonawca co najmniej jeden raz w miesiącu dokona przeglądu stanu studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej w obrębie ulic wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz dokona ich oczyszczenia z zalegających nieczystości i udokumentuje ten fakt w rejestrze – załącznik nr 15 do umowy.
13) Przedmiot zamówienia obejmuje także codzienne (przez siedem dni w tygodniu) sprzątanie toalety publicznej, które obejmuje:
a) nieprzerwane zapewnienie dostępu, czystości i właściwych warunków sanitarno - higienicznych korzystania
z toalety w okresie trwania umowy;
b) codzienne wykonywanie czynności związanych z dezynfekcją pomieszczenia toalety;
c) utrzymanie czystości poprzez minimum dwukrotne w ciągu dnia, tj. w godzinach od 6:00 do 18:00 sprzątanie wewnątrz toalety, z zachowaniem co najmniej ośmiogodzinnego i co najwyżej dziesięciogodzinnego odstępu czasu pomiędzy kolejnymi pracami porządkowymi (kolejnym sprzątaniem toalety).
Utrzymanie czystości wewnątrz toalety obejmuje:
- sprzątanie pomieszczenia toalety, tj. odkurzanie i/lub zamiatanie;
- mycie przy pomocy środków myjąco-dezynfekujących i zapachowych oraz wycieranie armatury i innych przedmiotów (pojemników na mydło, pojemnika na papier toaletowy, pojemnika na ręczniki papierowe, kosza na śmieci);
- opróżnianie, uzupełnienie worka na śmieci, umycie wewnątrz oraz z zewnątrz, przy pomocy środków myjąco-dezynfekujących i zapachowych oraz wycieranie pojemnika na odpadki (kosza na śmieci);
- wyczyszczenie, umycie, wytarcie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych (muszli sedesowej, umywalki, baterii łazienkowych, deski sedesowej, pisuaru);
- mycie przy pomocy środków myjąco-dezynfekujących i zapachowych oraz wycieranie posadzki wykonanej z blachy nierdzewnej;
a według potrzeb, tj. w sytuacji występowania zabrudzeń (różnego pochodzenia):
- czyszczenie ścian, tj. mycie i usuwanie powstałych zabrudzeń przy pomocy środków myjąco-dezynfekujących oraz wytarcie;
- mycie i usuwanie powstałych zabrudzeń przy pomocy środków myjąco-dezynfekujących oraz wytarcie kaloryfera i bieżące usuwanie z niego osadzającego się kurzu;
- usunięcie zabrudzeń z opraw oświetleniowych;
- omiatanie pajęczyn;
- czyszczenie luster, tj. mycie i usuwanie powstałych zabrudzeń przy pomocy środków myjąco-dezynfekujących oraz wytarcie;
- czyszczenie szyb zewnętrznych, tj. mycie z zewnątrz i usuwanie powstałych zabrudzeń przy pomocy środków myjących oraz wytarcie;
- mycie i usunięcie powstałych zabrudzeń z drzwi, ościeżnic drzwiowych, klamek, kratek wentylacyjnych;
- do wykonania usługi wykonawca używał będzie środków czystości i środków higieniczno-sanitarnych posiadających atest PZH do powszechnego stosowania (lub równoważne).
d) utrzymanie czystości poprzez minimum jednokrotne w ciągu dnia sprzątanie w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu,
w pasie 3 m od obiektu, między innymi: zamiatanie, usuwanie liści, usuwanie zanieczyszczeń, odpadków, odśnieżanie i usuwanie śliskości zgodnie z wymogami, o których mowa w pkt. 10;
e) bieżące i niezwłoczne zgłaszanie awarii i uszkodzeń urządzeń do osoby upoważnionej do reprezentowania zamawiającego wskazanej w umowie;
f) bieżące prowadzenie rejestru codziennej obsługi toalety publicznej – załącznik nr 13 do umowy.
g) bieżące prowadzenie rejestru utrzymania czystości i porządku na wskazanych ulicach i placach miasta Ośno Lubuskie – załącznik nr 12 do umowy.
14) Uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego w kabinie toalety, mydła, ręczników papierowych, odświeżacza powietrza, kostki wc należy do obowiązków wykonawcy, przy czym powyższe artykuły chemiczne zamawiający będzie przekazywał wykonawcy podczas przeprowadzanych odbiorów prac w całym okresie trwania umowy.
15) Wykonawca nie odpowiada za wykonywanie napraw i konserwacji wewnątrz obiektu a także za całodobowy dozór obiektu (toalety publicznej).
16) Zamawiający wymaga systematyczności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie, zgodnie z opisem i harmonogramem zawartym w pkt. 4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego:

1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: należy wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na całorocznym utrzymaniu czystości i porządku oraz sezonowym odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi (w tym samym roku) o łącznej wartości usługi nie mniej niż 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub udostępniania zasobów w zakresie doświadczenia, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeden podmiot udostępniający zasoby wykaże, że posiada wymagane powyżej doświadczenie.

W przypadku, gdy żaden z wykonawców nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, z uwzględnieniem zasad opisanych w zdaniu poprzednim.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. XIII.1) SWZ, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

XVIII. PLIKI DO ZŁOŻENIA W TERMINIE SKŁADANIA OFERTY.
1) Oferta na wykonanie zamówienia - załącznik nr 1 SWZ.
2) Wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. XI SWZ.
3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w punkcie XII.1) SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. XII.1) SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Każdy z wykonawców występujący wspólnie, musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli ofertę składa pełnomocnik).
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały zawarte w projektowanych warunkach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/osno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.