eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górzyca › Przebudowa dróg gminnych - ulica Mickiewicza i Krótka w miejscowości Czarnów gmina Górzyca"Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych – ulica Mickiewicza i Krótka w miejscowości Czarnów gmina Górzyca”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GÓRZYCA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000539414

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 maja, 1

1.5.2.) Miejscowość: Górzyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-113

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 7591211

1.5.8.) Numer faksu: 95 7836507

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gorzyca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzyca.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.gorzyca.bip.net.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych – ulica Mickiewicza i Krótka w miejscowości Czarnów gmina Górzyca”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec6f871d-568e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476453

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001548/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 271.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1378680,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przebudowie dróg gminnych w miejscowości Czarnów, gmina Górzyca – ulica Mickiewicza i Krótka.

Zakres robót:
1) przebudowa dróg o łącznej powierzchni 3492,00 m2, nawierzchnia z kostki betonowej typu „eko” np. Behaton (z możliwością zastosowania kostki betonowej pełnej) o grubości 8 cm, kolor szary. W przypadku zastosowania kostki „eko”, podsypkę cementowo-piaskową należy zastąpić podsypką pisakową z wypełnieniem grysem 2/5 mm;
2) budowa zjazdów o powierzchni 597,0 m2, nawierzchnia z kostki betonowej pełnej o grubości 8 cm, kolor czerwony;
3) budowa chodnika o powierzchni 1129,0 m2, nawierzchnia z kostki betonowej pełnej o grubości 6 cm, kolor szary;
4) budowa progu zwalniającego o powierzchni 18,0 m2, nawierzchnia z kostki betonowej pełnej o grubości 8 cm, kolor czerwony;
5) budowa wyniesionego przejścia dla pieszych o powierzchni 45,0 m2, nawierzchnia z kostki betonowej pełnej o grubości 8 cm, kolor czerwony.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1389824,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1696387,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1389824,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Terbud Czesław Kotliński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5980002340

7.3.3) Ulica: Rzemieślnicza

7.3.4) Miejscowość: Kostrzyn nad Odra

7.3.5) Kod pocztowy: 66-470

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1389824,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.