eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janów › Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetuOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Częstochowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Janów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-253

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@janow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.janow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=7006&x=4&y=407

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c55ebd5-1895-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012132/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300439/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR-I.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) Kwota kredytu: 300.000,00 zł
b) Termin uruchomienia transzy kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu 6 dni roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożona przez Zamawiającego pisemna dyspozycja wypłaty. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu termin uruchomienia transzy kredytu jest jednocześnie kryterium oceny ofert, które rozpatrywane będzie na podstawie informacji zawartej w formularzu oferty, dotyczącej zaoferowanego przez wykonawcę terminu uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty (patrz Rozdział III pkt. 5.2 SWZ).
c) Kwota kredytu będzie postawiona do dyspozycji zamawiającego do 31 grudnia 2022 r.
d) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 300.000,00 zł oraz do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.).
e) Forma zabezpieczenia – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
f) Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2032 r. lub do dnia uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.
g) Okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31 grudnia 2023 r. Okresu karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się.
h) Raty kapitałowe kredytu płatne rocznie, raz w roku w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia, począwszy od stycznia 2024 roku. Liczba rat: 9, w tym;
- 1 rata po 50.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie do 31 styczna 2024roku,
- 1 rata po 50.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2025 roku,
- 1 rata po 10.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2026 roku,
- 1 rata po 10.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2027 roku,
- 1 rata po 10.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2028 roku,
- 1 rata po 50.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2029 roku,
- 1 rata po 80.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2030 roku,
- 1 rata po 20.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2031 roku,
- 1 rata (ostatnia) w wysokości 20.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie 31 stycznia 2032 roku.
i) Spłaty odsetek dokonywane miesięcznie po dniu uruchomienia kredytu, w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przez Bank.
j) Oprocentowanie kredytu będzie ulegało zmianie na podstawie stawki WIBOR.
k) Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
- do oferty – według stawki WIBOR 1M na dzień ogłoszenia zamówienia tj. dzień 10 sierpnia
2022 r.
Do obliczenia oferty należy przyjąć jako datę wypłaty całości kredytu dzień 30 września 2022r.
- do umowy - oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z oferty plus marża Wykonawcy. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Zmiana oprocentowania może następować tylko w wyniku zmiany stawki WIBOR, z wyłączeniem pierwszego miesiąca (obowiązuje WIBOR z oferty).
l) Kredyt nie może być obciążony prowizją z tytułu udzielenia kredytu, z tytułu jego wcześniejszej spłaty, z tytułu postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego oraz opłatami dodatkowymi z tytułu aneksów do umowy, z tytułu wydawania Zamawiającemu zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych przez kredytodawcę w związku z zawartą umowa kredytową.
m) Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz rzeczywistą kwotę uruchomionego kredytu.
n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu.
o) Rzeczywisty termin naliczania odsetek będzie zależny od dnia uruchomienia kredytu dla Zamawiającego.
p) Marża banku pozostaje jako stała wartość w okresie spłaty kredytu

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 112415,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 129867,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 112415,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krakowski Bank Spółdzielczy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6750006027

7.3.3) Ulica: Rynek Kleparski

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-150

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 111410,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2032-01-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.