eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemkowice › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Siemkowice i jej jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Siemkowice i jej jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEMKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Siemkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminasiemkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiemkowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5080024636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Siemkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pspsiemkowice@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spsiemkowice.szkolnastrona.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5080023708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niemojewskich 1B

1.5.2.) Miejscowość: Radoszewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pspradoszewice@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pspradoszewice.szkolnastrona.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5080025216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolonia Lipnik 11

1.5.2.) Miejscowość: Kolonia Lipnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@psplipnik.szkolnastrona.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: psplipnik.szkolnastrona.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczne Przedszkole w Siemkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 508003513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przedszkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Siemkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppsiemkowice@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ppsiemkowice.szkolnastrona.pl/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Siemkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5080056926

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Siemkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@gminasiemkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiemkowice.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Zdrowia w Siemkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5080091845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przedszkolna 4

1.5.2.) Miejscowość: Siemkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-354

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodek@gminasiemkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiemkowice.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zgodnie z treścią porozumienia zawartego na podstawie art. 38 ust.2 Pzp., Gmina Siemkowice została upoważniona przez strony porozumienia do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego. Na mocy Porozumienia, Zamawiający umocowany jest do dokonania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających włączenie z prawem do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Siemkowice i jej jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c566f27-749a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042428/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siemkowice i jej jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminasiemkowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminasiemkowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminasiemkowice

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRŚ.271.1.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Siemkowice oraz jej jednostek organizacyjnych w 2023 roku.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie
z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/gminasiemkowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.