eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfice › Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie GryficeOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gryfice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 37

1.5.2.) Miejscowość: Gryfice

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gryfice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminagryfice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umgryfice.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-158a80bc-6b1f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024749/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454646/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WPG.271.21.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice na liniach komunikacyjnych Rzęskowo - Szpital - Osiedle XXX Lecia - Stawno – Lubieszewo zgodnie z wykazem kilometrowym linii komunikacji miejskiej w Gryficach. Rozkład jazdy opracuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z treścią art. 222 ust.4 ustawy Pzp przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 713.000,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1.169.847,25 zł. Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny oferty z najniższą ceną postanowił jak na wstępie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.