eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Dostawa aparatury medycznej - mikroskopu do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. na Oddział Hematologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa aparatury medycznej - mikroskopu do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. na Oddział Hematologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITALE POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190141612

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstania Styczniowego 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-519

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalepomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalepomorskie.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatury medycznej - mikroskopu do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. na Oddział Hematologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8045cedf-748e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia,
wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
2.W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 1). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz mbrancewicz@szpitalepomorskie.eu
3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być składane przez obydwie strony drogą elektroniczną, przy czym
dokumenty przesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące oświadczenie woli) muszą być podpisane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną. W przypadku składnia wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 284ust. 1 ustawy Pzp, wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww.
dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.
4.Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę
upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D25M/252/N/40-74rj/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego – mikroskopu wraz z wyposażeniem – 1 szt.
1.1 Dostawa sprzętu medycznego do Zamawiającego na Oddział Hematologii Szpitala Morskiego im.PCk 81-519 Gdynia, ul.
Powstania Styczniowego 1.
1.2 Instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania sprzętu medycznego.
1.3 Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego
funkcjonowania sprzętu medycznego zgodnie z wymogami opisanymi w nin. SWZ.
1.4 Wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z
obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38510000-3 - Mikroskopy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ
2. Deklaracja zgodności lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym.
3. Zestawienie parametrów wymaganych – załączniku nr 2 do SWZ.
4. Opis oferowanego wyposażenia w postaci dokumentów handlowych dla oferowanego produktu: katalogu, ulotki, folderu
lub instrukcji obsługi w jednoznaczny sposób potwierdzający, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie parametry techniczne
opisane w SWZ, w Zestawieniu parametrów wymaganych – załączniku nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ
2. Deklaracja zgodności lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym.
3. Zestawienie parametrów wymaganych – załączniku nr 2 do SWZ.
4. Opis oferowanego wyposażenia w postaci dokumentów handlowych dla oferowanego produktu: katalogu, ulotki, folderu
lub instrukcji obsługi w jednoznaczny sposób potwierdzający, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie parametry techniczne
opisane w SWZ, w Zestawieniu parametrów wymaganych – załączniku nr 2 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SWZ
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania
Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty
uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j.
Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.).
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w oparciu o art. 118 ustawy
Pzp, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII
pkt 1 ppkt 1 nin. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać
ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć
oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.1 nin. SWZ.
6. Uwaga: Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo zamówień
publicznych należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia prowadzony został w załączniku nr 5 do SWZ
(Projekt Umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki opisane w art. 7 ust. 1 pkt 1)-
3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z 2022 r.)
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z uwagi na okoliczności opisane w punkcie 1 powyżej Wykonawca
składa oświadczenie zawarte w punkcie 9 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.