eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Przebudowa pomieszczeń na świetlicę wraz z montażem windy w miejscowości LubnoOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń na świetlicę wraz z montażem windy w miejscowości Lubno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wałcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 67 258 02 41

1.5.8.) Numer faksu: 67 258 02 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminawalcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminawalcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń na świetlicę wraz z montażem windy w miejscowości Lubno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3c8dc23-7486-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039107/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa pomieszczeń na świetlicę wraz z montażem windy w miejscowości Lubno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowej.pl/pn/gminawalcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza "Wyślij wiadomość do Zamawiającego ". Zamawiający informuje, że instrukcja korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobierania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienia treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce "Instrukcja dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.plstrona/45-instrukcja
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają swojego pełnomocnika, pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wałcz – Urząd Gminy Wałcz w Wałczu.
2. Kontakt do inspektora danych osobowych: e –mail: z.klocek@gminawalcz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i c RODO w celu związanym z postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa pomieszczeń na świetlicę wraz z montażem windy w miejscowości Lubno” nr postępowania GK.ZP.271.28.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w prawie działania archiwów zakładowych, chyba ze przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- w przypadku korzystania przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust.1-3 RODO, Zamawiający działający na podstawie art. 75 ustawy Pzp może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania p udzielenie zamówienia;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów art. 19 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 76 ustawy Pzp;
- na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przepisu art. 19 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 Warszawa), gdy uznają Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.ZP.271.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy i przebudowy części budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lubno, położonego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 86/4 w obrębie ewidencyjnym 0026-Lubno. Rozbudowa, przebudowa w swoim zakresie obejmuje miedzy innymi: Roboty zewnętrzne: rozbiórka części schodów zewnętrznych i polbruku, wykonanie wykopów i ich zabezpieczenie, wykonanie podbicia istniejących ław fundamentowych, wykonanie płyty żelbetowej gr 30 cm,
wykonanie ściany fundamentowej gr. 15 cm, założenie taśmy bentonitowej i wykonanie izolacji poziomej 2 x papa termozgrzewalna,
wybicie otworu drzwiowego w poziomie piwnicy po wcześniejszym osadzeniu nadproży, montaż izolacji termicznej i wodochronnej ścian pionowych, itd.Roboty wewnętrzne: demontaż dwóch okien i kilku drzwi wewnętrznych, rozbiórka przewidzianych w projekcie ścianek działowych,
wykonanie żelbetowej płyty podestowej na poddaszu, wybicie otworów drzwiowych w poziomie parteru i poddasza po wcześniejszym osadzeniu nadproży, wymurowanie nowych ścianek działowych, położenie instalacji elektrycznej, otynkowanie ścianek działowych i przemalowanie sufitów, ścian i biegów w pomieszczeniach przyległych, rozebranie posadzek w pomieszczeniach kuchni, łazienek i korytarzy, przebudowa instalacji podposadzkowej wod-kan, wykopanie 30 cm ziemi, 2 x papa termozgrzewalna wywinięta na ściany po skuciu tynków, wys. 25 cm, styropian 20 cm chowający instalację podposadzkową, itd.
Rozbudowa w swoim zakresie ma również dostosowanie budynku do dla osób z niepełnosprawnością poprzez wykonanie windy umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

42416100-6 - Windy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej, tj:
a) Posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. W tym zakresie spełnienia warunku, wymagane są co najmniej jedną robotę budowlane polegające na przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, która obejmowała wykonanie szybu windowego wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego o minimum dwóch przystankach (w rozumieniu zgodnym z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 t.j.) o wartości co najmniej 340 000,00 zł brutto – osobno każda
b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują, albo będą dysponować minimum:
1) jedną osobą kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do kierowana robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020r. poz. 220 t.j.) Kierownik musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej.
2) jedną osobą kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.2351 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020r., poz 220 t.j.) Kierownik musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych.
3) jedną osobą kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 220 t.j.). Kierownik musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do grupy kapitałowej – w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami informacyjnymi potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wykaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz prac - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. W tym zakresie spełnienia warunku, wymagana jest co najmniej jedna robota budowlana polegająca na przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, która obejmowała wykonanie szybu windowego wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego o minimum dwóch przystankach (w rozumieniu zgodnym z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 t.j.) o wartości co najmniej 340 000,00 zł brutto – osobno każda
1Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, a także wykonywał czynności wyznaczone przez Zamawiającego:
1) jedną osobą kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowana robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) lub im odpowiadające, Kierownik musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej.
2) jedną osobą kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, Kierownik musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych.
3) jedną osobą kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane. Kierownik musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziały w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe wskazane powyżej w punkcie 1.1
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
3.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolności podmiotów trzecich, przedstawia oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziały w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
4. Odrębne oświadczenie składają podwykonawcy, których Wykonawca wskazuje w części powierzonego zamówienia oraz firmy podwykonawców jeżeli są znane.
5. Pełnomocnictwo – gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie :
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowienie pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
6. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, składane wraz z ofertą muszą zostać złożone na Platformie Zakupowej w specjalnie do tego przygotowanej sekcji.
7. W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa uzasadnienie (w postaci dowodów mających postać np. oświadczenie uzasadniające, dlaczego określone informacje mają przedmiot tajemnicy przedsiębiorstwa, np. wyciągu z umów z kontrahentami zawierających postanowienia o zachowaniu określonych okoliczności w poufności) należy załączyć do oferty, wczytując odrębny plik.
8. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
Oferta, oświadczenia i inne dokumenty składa się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w SWZ.
5. Zgodnie z art. 117 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 spełniony jest jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane, natomiast w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, usługi do realizacji których zdolności są wymagane. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie należy załączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowę w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, zmiany umowy zostały szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platforma zakupowa.pl/pn/gminawalcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) , 5), 7) ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. Poz. 835). W postępowaniu mają także zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.