eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w BrzeguOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Nieruchomości Miejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160011169

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: B. Chrobrego 32

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 404 50 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@znmbrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.znmbrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami i lokalami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdb07c28-747c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003475/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie czystości oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym
a Wykonawcą odbywa się zgodnie zustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344). Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p.,podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa
w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub
informacje Wykonawcy przekazują: przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
(/ZNMBrzeg/SkrytkaESP). Ogłoszenie dostępne również pod adresem: http://www.bip.znmbrzeg.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Rejestracja i korzystanie z miniPortal: Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Nieruchomości Miejskich;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iodo@znmbrzeg.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZO.P.09.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace: utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do wzoru umowy. Załącznik nr 1 stanowi integralną część wzoru umowy i zawiera wykaz i wielkość powierzchni terenów zewnętrznych (grupa I) i zieleni (grupa II). Zakres obowiązków Wykonawcy, będących przedmiotem umowy zawiera załącznik nr 2. Oprócz obowiązków określonych w załączniku Zamawiający może zlecić Wykonawcy inne czynności związane z utrzymaniem czystości i porządku zasobów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zasady oceny kryteriów (punktacji ofert):
a) kryterium „Cena” będzie oceniane na podstawie ceny brutto zaoferowanej w formularzu ofertowym i przeliczone według następującego wzoru:

C1=(C najniższa/C badana)x100

b) kryterium „Doświadczenie zawodowe personelu”, udowodnienie doświadczenia osoby - Koordynatora wyznaczonej przez Wykonawcę w celu zapewnienia nadzoru i koordynacji prac wynikających z realizacji umowy:
- koordynator z doświadczeniem powyżej 15 lat o ww. zakresie D = 100 pkt,
- koordynator z doświadczeniem 15 lat o ww. zakresie D = 60 pkt.
- koordynator z doświadczeniem 11-14 lat o ww. zakresie D = 40 pkt.
- koordynator z doświadczeniem 5 -10 lat o ww. zakresie D = 20 pkt.

UWAGA:
Dane służące do prawidłowej oceny kryterium „Doświadczenie zawodowe personelu” (kadry bezpośrednio zaangażowanej w wykonanie umowy) należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku niezłożenia wypełnionego i podpisanego załącznika nr 6, Wykonawca w kryterium „Doświadczenie zawodowe personelu” otrzyma 0 punktów.

c)Łączna liczba punktów przyznawanych z uwzględnieniem wagi (znaczenia) poszczególnych kryteriów zostanie ustalona według poniższego wzoru:
C= (C1 x 0,60) + (D x 0,40)

3)Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą łączną ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
4) Jeśli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający stawia warunek posiadania odpowiedniego wpisu

2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) zezwolenia na transport odpadów
b) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeg,
c) wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) warunek posiadania odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
b) warunek posiadania przez Wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych;

4)zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości i porządku oraz zieleni na terenach o powierzchni minimum 300.000 m2
b) potencjał techniczny:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje:
piłą mechaniczną do cięcia drzew oraz nożycami do żywopłotów min. po 6 szt.,
kosiarką do trawy bębnową min. 1 szt.,
kosiarką do trawy samojezdną lub doczepianą min. 3 szt.,
kosiarką do trawy bijakową min. 1 szt,
pługiem do odśnieżania dróg wewnętrznych osiedlowych i chodników wraz z urządzeniami do mechanicznego uszorstniania ciągów komunikacyjnych min. 2 szt,
transportem ciężarowym o ładowności co najmniej 5 ton min. 1 szt.,
ciągnikiem kołowym wraz z dwiema przyczepami o ładowności co najmniej 3,5 tony każda min. 2 szt.
c) osoby skierowane do realizacji zamówienia
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje koordynatorem posiadającym doświadczenie w nadzorze i koordynacji prac tożsamych z przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
1)w celu wykazania spełniania warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeg,
b) zezwolenie na transport odpadów,
c) wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
2)w celu wykazania spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 PLN,
3)w celu wykazania spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a)wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
b)wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
c)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
1)w celu wykazania spełniania warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeg,
b) zezwolenie na transport odpadów,
c) wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
2)w celu wykazania spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 PLN,
3)w celu wykazania spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a)wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
b)wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
c)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) wykaz pracowników – załącznik nr 6 do SWZ,
3)zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
w następujących przypadkach:
a)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy na skutek zmiany stawek podatku VAT, wynikających z przepisów prawa
w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania. W takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto, zaś łączne wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana powinna zostać poprzedzona aneksem do niniejszej Umowy, na podstawie wskazanej przez Wykonawcę podstawy prawnej,
b)zmiany postanowień Umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,
c)w sytuacji gdy w trakcie trwania Umowy na terenach objętych niniejszą Umową, posadowione zostaną wiaty śmietnikowe, Wykonawca zostanie zwolniony
z obowiązku sprzątania terenu utwardzonego pod wiatami na podstawie aneksu do Umowy, sporządzonego przez Zamawiającego.
2.Zmiana Umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony Umowy, w formie aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (/ZNMBrzeg/SkrytkaESP).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.