eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śrem › Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 310 (Aleja Solidarności) z drogą gminną nr G 600 391 P (ul. Sikorskiego) w m. ŚremOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 310 (Aleja Solidarności) z drogą gminną nr G 600 391 P (ul. Sikorskiego) w m. Śrem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: gmina Śrem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258135

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. 20 Października 1

1.5.2.) Miejscowość: Śrem

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@srem.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srem.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=0574735b-bf23-4e67-a66a-a910e9fdba76

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 310 (Aleja Solidarności) z drogą gminną nr G 600 391 P (ul. Sikorskiego) w m. Śrem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ffa1a25-6712-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475428

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018395/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 310 (Aleja Solidarności) z drogą gminną nr G 600 391 (ul. Sikorskiego) w m. Śrem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456018/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BP.271.60.2022.BS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 9 do SWZ - Szczegółowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej.
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
a) pozyskanie wszelkich niezbędnych informacji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych itd.,
b) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i załączników do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
c) udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym przez właściwy organ postępowaniem,
d) wspieranie Zamawiającego oraz czynny udział w prowadzonych przez właściwe organy postępowaniach administracyjnych,
e) prezentacja proponowanych rozwiązań,
f) uwzględnienie w dokumentacji projektowej uwag i wniosków, które zostały wniesione na etapie spotkań i uwzględnione w porozumieniu z Zamawiającym - każdy etap projektowania musi być uzgodniony i uzyskać zatwierdzenie przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji), który będzie inwestorem robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
g) wykonanie dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji,
h) Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski zgodnie z zapisami art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie zamawiającego. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności:
stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zasadami wiedzy technicznej,
wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej,
poprawianie błędnych rozwiązań projektowych,
nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu,
przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.
czynny udział w procedurze przetargowej na realizację zadania (doradztwo przy sporządzaniu SIWZ oraz udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadawane przez uczestników ubiegających się o zamówienie publiczne na realizację zadania w zakresie dotyczącym opracowanej dokumentacji).
Umowa powinna zawierać miedzy innymi zapis, że pożądanym efektem końcowym zamówienia ma być kompletna dokumentacja projektowa, przygotowana w sposób umożliwiający złożenie do właściwego organu wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a Projektant będzie zobowiązany do nieodpłatnego uzupełniania dokumentacji w przypadku wystąpienia braków uniemożliwiających uzyskanie ww. decyzji.

Dokumentacja musi być opracowana z podziałem na każdą z wymaganych branż, zawierać elementy niezbędne do przeprowadzenia postepowania przetargowego: kosztorys inwestorski, przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) itp. oraz projekty stałej i czasowej (na okres prowadzenia robót) zmian w organizacji ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.