eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie i Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Lublinie w roku 2023



Ogłoszenie z dnia 2022-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie i Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Lublinie w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lublin - Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 28

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-128

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 466 55 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zow@zow.lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zow.lublin.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie i Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Lublinie w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2318e18-7470-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005602/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa utrzymania czystości w budynkach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres elektronicznej skrzynki podawczej na e-PUAP: /zow/SkrytkaESP
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http:// miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty”, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np. doc, docx, xls, xlsx, odt.
3) Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty zgodnym ze wzorem załączonym do niniejszej specyfikacji.
4) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty
oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
5) Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
7) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
8) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
9) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
10) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
11) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) –
dalej określanego jako „Rozporządzenie”, „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”, zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych z
dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o
przysługujących prawach z tym związanych.
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Ośrodków Wsparcia z siedzibą przy ul. Lwowskiej 28, 20-128 Lublin
(ZOW)
2.ZOW powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt pod adresem iod@zow.lublin.eu w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ZOW.
3.Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub umowy z
podmiotem (na rzecz której Pani/Pan działa lub której jest pracownikiem) będą przetwarzane w następujących celach:
a) związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania i
rachunkowości związanych z umową (zarządzanie zamówieniami, fakturowanie, weryfikacja wiarygodności).
b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
c) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit.b),
b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit. c),
c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art.6 ust.1 lit.f).
5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ZOW,
b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.
sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Czas przechowywania danych zależy od:
a) okresu obowiązywania umowy,
b) potrzeby wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, w tym obowiązku podatkowego, złożenia deklaracji oraz ich weryfikacji
przez organy administracji skarbowej,
c) okresu wymaganego przez Ustawę o rachunkowości (5 lat),
d) okresu rejestracji Pani/Pana wizerunku przez monitoring wizyjny (do 3 miesiący),
e) okresu, który jest niezbędny do obrony uzasadnionych interesów ZOW.
8.Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy
przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9.Osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
10.Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOW.DA.332.25.69.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa: utrzymanie czystości w pomieszczeniach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie i Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Lublinie w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
Szczegółowy wykaz obiektów znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena za sprzątanie każdego Ośrodka w ciągu jednego miesiąca podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. środki czystości i sprzęt).
2. Cena oferty – jest ceną brutto za okres 12 miesięcy dla dziewiętnastu Ośrodków łącznie. Waluta ceny ofertowej PLN.
3. Cenę całkowitą należy podać cyfrą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
4. Rozliczenia będą następować w okresach miesięcznych.
5. Wykonawca zapewni stałość oferowanych cen jednostkowych usługi w całym okresie trwania umowy.
6. Płatność będzie realizowana w PLN.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. dwóch zamówień wykonanych lub wykonywanych z należytą starannością polegających na utrzymaniu czystości, co najmniej przez 6 miesięcy każda, w obiektach ogólnodostępnych (np. biurowych) o powierzchni minimum 500 m2 każdy.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej i przedstawią:
1) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia. Ubezpieczenie na kwotę min. 200 tys. złotych.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Formularz oferty - Zał. Nr 1 do SWZ,
2) Zaakceptowany wzór umowy – Zał. Nr 3 do SWZ,
3) Wykaz wykonanych/wykonywanych min. dwóch zamówień w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia – Zał. Nr 4 do SWZ (wykaz doświadczenia),
4) Dokument/-y potwierdzający, że ww. zamówienia zostały wykonane lub są
wykonywane należycie ( np. referencje),
5) Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom – Zał. Nr 5 do SWZ,
6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - Zał. Nr 6 do SWZ – (Oferent składa po uzyskaniu informacji
z otwarcia ofert),
7) Oświadczenie o kategorii przedsiębiorstwa. – Zał. Nr 7 do SWZ,
8) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 8 do SWZ,
9) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – Zał. Nr 9 do SWZ,
10)Oświadczenie o o spełnieniu wymogów ustawy o elektromobilności Zał. Nr 10 do SWZ .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia. Ubezpieczenie na kwotę min. 200 tys. złotych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części usługi utrzymania czystości w obiektach ZOW. Za kluczową część usługi Zamawiający uważa utrzymanie czystości w n/w obiektach: ŚCS, CUS, DOA, OW Benjamin, DDS+, CDP3, CDP4, ŚDS Mozaika.
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Oświadczeniem zawartym w ofercie - samodzielnie lub z udziałem Podwykonawców.
3. W Oświadczeniu ( Zał. Nr 5 do SIWZ) Wykonawca winien wskazać zakres zamówienia jaki powierzy Podwykonawcom. W przypadku nie określenia w Oświadczeniu zakresu zamówienia jaki powierzy Podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca
wykona zamówienie samodzielnie bez udziału Podwykonawców.
4. Udział Podwykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w niniejszym postępowaniu. Wszelkie działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy będą traktowane jak działania samego Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.