eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dowóz uczniów klas sportowych pływackich Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku na gdańskie pływalnieOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów klas sportowych pływackich Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku na gdańskie pływalnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2

1.3.) Oddział zamawiającego: Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ARMII KRAJOWEJ W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001067992

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Heleny Marusarzówny 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-288

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 058) 348 76 62/63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp2.edu.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp2.edu.gdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów klas sportowych pływackich Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku na gdańskie pływalnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78155e92-7477-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475098

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja pomiędzy zamawiającym a
wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (innych niż oferta wykonawcy), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
innych informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj, poczty elektronicznej, adres e mail
sekretariat@sp2.edu.gdansk.pl. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem" formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" dostępnego o e PUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą bezpośrednio
na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY
PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ustawy 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10, 80-288 Gdańsk, z którym można się kontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e-mail: sekretariat@sp2.edu.gdansk.pl bądź telefonicznie pod numerem: 58 348 76 62.
1.11. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e- mail: iod@sp2gda.pl bądź telefonicznie, pod numerem: +48 58 348 76 62.
1.12. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu prowadzenia niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, wyboru najkorzystniejszej oferty i w przypadku nawiązania
współpracy również w celu realizacji umowy.
1.13. Państwa dane przetwarzać będziemy w następującym zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy,
adres prowadzenia działalności, numer NIP, REGON, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer
telefonu, treść oferty, w tym dane innych pracowników lub przedstawicieli Wykonawcy.
1.14. Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, tj. obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z regulacjami Prawa zamówień
publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku zawarcia umowy podstawą prawną przetwarzania
będzie konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
1.15. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
1.16. Dane przetwarzane będą w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz przez okres kolejnych 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia umowy,
przez cały okres realizacji umowy, a także po jej wykonaniu – przez okres kolejnych 5 lat (na potrzeby
rozliczalności z organem nadzorczym) i przez okres przedawnienia roszczeń.
1.17. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
1.18. Państwa dane nie zostaną udostępnione żadnym podmiotom komercyjnym.
Dodatkowo Państwa dane osobowe w ramach wykonywanych zadań w obszarze sprawowania władzy
publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym
w ramach działalności jednostki samorządu terytorialnego.
1.19. Przysługują Państwu następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania danych:
a. Wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
b. Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, prawo do żądania dostępu do
treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak
również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
1.20. Jednocześnie informujemy Państwa, że mają Państwo również prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych.
1.22. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób zostały naruszone reguły przetwarzania Państwa danych osobowych, mają
Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, tj.
Prezesa Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: +48 22 531 03 00, adres e mail:
iod@uodo.gov.pl,
www.uodo.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/2022/SP2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz uczniów klas sportowych pływackich Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku na gdańskie pływalnie

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.upz.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.