eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa w formie leasingu operacyjnego 2 fabrycznie nowych samochodów dostawczych: samochodu typu wywrotka oraz samochodu typu plandeka z windąOgłoszenie z dnia 2022-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego 2 fabrycznie nowych samochodów dostawczych: samochodu typu wywrotka oraz samochodu typu plandeka z windą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302144863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratajczaka 19

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-814

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego 2 fabrycznie nowych samochodów dostawczych: samochodu typu wywrotka oraz samochodu typu plandeka z windą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb444b2d-5b63-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474637

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421953/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZO.341.26.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 330000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5T z zabudową typu wywrotka,
w formie leasingu operacyjnego;


Pojazd nie może być prototypem, musi pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Pojazdy muszą być fabrycznie nowe, z datą produkcji 2022/2023, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

Czas trwania leasingu – 60 następujących po sobie miesięcy począwszy od daty przekazania każdego samochodu dostawczego potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym.
2. Liczba rat leasingowych: 59
3. Leasing rozliczany w polskich złotych
4. Raty leasingowe równe
5. Wartość opłaty wstępnej 40% ceny netto pojazdu plus podatek VAT
6. Wartość wykupu/opłaty końcowej 1% ceny netto urządzenia plus podatek VAT
7. Minimalny okres rękojmi i gwarancji każdego samochodu dostawczego – 3 lata lub 100 000 km uzależnione od tego co nastąpi wcześniej.
8. Zamawiający wymaga uregulowania w Ogólnych Warunkach Leasingu możliwości częściowej wcześniejszej spłaty leasingu przez Zamawiającego, poprzez zwiększenie wysokości wskazanej przez Zamawiającego raty leasingu, w części kapitałowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (nie częściej niż 1 raz do roku).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4a do SWZ nr ZZO.341.26.2022 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów

4.5.5.) Wartość części: 150000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5T z zabudową typu plandeka z windą samozaładowczą, w formie leasingu operacyjnego.
Pojazd nie może być prototypem, musi pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Pojazdy muszą być fabrycznie nowe, z datą produkcji 2022/2023, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

Czas trwania leasingu – 60 następujących po sobie miesięcy począwszy od daty przekazania każdego samochodu dostawczego potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym.
2. Liczba rat leasingowych: 59
3. Leasing rozliczany w polskich złotych
4. Raty leasingowe równe
5. Wartość opłaty wstępnej 40% ceny netto pojazdu plus podatek VAT
6. Wartość wykupu/opłaty końcowej 1% ceny netto urządzenia plus podatek VAT
7. Minimalny okres rękojmi i gwarancji każdego samochodu dostawczego – 3 lata lub 100 000 km uzależnione od tego co nastąpi wcześniej.
8. Zamawiający wymaga uregulowania w Ogólnych Warunkach Leasingu możliwości częściowej wcześniejszej spłaty leasingu przez Zamawiającego, poprzez zwiększenie wysokości wskazanej przez Zamawiającego raty leasingu, w części kapitałowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (nie częściej niż 1 raz do roku).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 4b do SWZ nr ZZO.341.26.2022 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.5.5.) Wartość części: 180000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego dla części 1 pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5T z zabudową typu wywrotka, w formie leasingu operacyjnego nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego dla części 2 pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5T z zabudową typu plandeka z windą samozaładowczą, w formie leasingu operacyjnego nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.