eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych "G" na potrzeby doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej w ZK w Rzeszowie".Ogłoszenie z dnia 2022-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych „G” na potrzeby doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej
w ZK w Rzeszowie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000590467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Załęska 76

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-322

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_rzeszow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych „G” na potrzeby doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej
w ZK w Rzeszowie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-708ad5fb-5f51-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00093290/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych „G” na potrzeby doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej w ZK w Rzeszowie”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2232/13/TP/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1593326,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych „G” na potrzeby kompleksu sportowo-kulturalno-oświatowego z salą terapii ruchowej
dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie” na terenie działki o nr ewid. 270/13 obr. 220, położonej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie, woj. podkarpackie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ w postaci:
• Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany wraz z decyzją pozwolenie na budowę Nr 621/2022 z dn. 07.11.2022 r.
• Projekt wykonawczy – branża: budowlana, sanitarna, elektryczna,
• Specyfikacje techniczne: STWiORB, specyfikacja wykończenia wnętrz, specyfikacja wyposażenia,
• Przedmiary robót.

W ramach ww. dokumentacji projektowej, Zamawiający udostępnia przedmiary robót sporządzone dla poszczególnych branż, które należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze, mające ułatwić prawidłowe obliczenie ryczałtowej ceny oferty w sposób opisany w SWZ.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą pierwszego wyposażenia pomieszczeń, w tym: zabudowa meblowa i sprzęt sportowy oraz uzyskaniem na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu wraz z dopełnieniem wszelkich formalności z tym związanych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa:
- opis przedmiotu zamówienia.
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
4. Dokumentacja projektowa inwestycji znajduje się pod niżej podanym linkiem: https://we.tl/t-vQcTQgy2T4

UWAGA: link do dokumentacji projektowej ważny jest 7 dni od dnia ogłoszenia Ogłoszenia o zamówieniu.


5. Zamawiający zastrzega możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
1) Zgonie z art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna
i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, tj.: osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53 i 472), mających trudności w integracji ze środowiskiem.
2) Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnika zatrudnienia osób należących do kategorii osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 ze zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem, nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki o których mowa powyżej.
a) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia spełnią warunek, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 5 tylko w przypadku, gdy każdy z Wykonawców osobo wykaże, że co najmniej 30 % zatrudnianych przez niego pracowników stanowią osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych.
3) Zgodnie z art. 164-167a Kkw, Zamawiający poprzez zwrot „zwalnianych z zakładów karnych” rozumie, osoby pozbawione wolności w okresie na 6 miesięcy przed planowanym zwolnieniem z zakładu karnego/aresztu śledczego w związku z końcem kary bądź przewidywanym warunkowym zwolnieniem do dnia zwolnienia.
4) Zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, oferta Wykonawcy posiadającego procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych poniżej 30%, zostanie odrzucona.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże na formularzu ofertowym (stanowiącym ofertę Wykonawcy), że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53 i 472), mających trudności w integracji ze środowiskiem, na dzień złożenia oferty jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.

UWAGA:
W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu potwierdzenia powyższego będzie żądał dokumentów lub oświadczeń potwierdzających:
1) status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;
2) procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie – oświadczenie Wykonawcy w zakresie struktury zatrudnienia –
załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45216113-9 - Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna: art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5 i art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku poz. 1710 z późn. zm.).

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Ponadto zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
Do dnia składania ofert tj. 01.12.2022 r. do godz. 9.00 do Zamawiającego wpłynęły jedna oferta. Oferta złożona przez Firmę ZGODA - Zbigniew Niezgoda 35-310 Rzeszów, ul. T. Rejtana 3 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z warunkami zamówienia w zakresie nie spełnienia procentowego wskaźnika zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych powyżej 30%.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2225592,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2225592,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

BRAK.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.