eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Dostawa wyposażenia gastronomicznego" w ramach projektu pn.: "Moja pasja - Gastronomia"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa wyposażenia gastronomicznego” w ramach projektu pn.: „Moja pasja - Gastronomia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Gastronomicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000185844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 88

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-357

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: projekty@zsg.elodz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gastronomik.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


szkoła

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa wyposażenia gastronomicznego” w ramach projektu pn.: „Moja pasja - Gastronomia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26db019b-4731-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075168/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 „Dostawa wyposażenia gastronomicznego” w ramach projektu pn.: „Moja pasja - Gastronomia”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

7.7. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Moja pasja - Gastronomia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00385515/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSG.0012.18.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 69023,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. W ramach dostawy przewiduje się dostawę, rozmieszczenie, instalację - montaż i uruchomienie profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego, w tym m.in.: pieca konwekcyjno – parowego z podstawą i kompatybilnym okapem o charakterystyce określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SWZ.
3.2. Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać deklaracje CE,
b) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,
c) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnych urządzeń w załączniku nr 8 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem Zamawiającego,
d) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
3.3. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta. Dostarczone wyposażenie/sprzęt musi być nowe i niepowystawowe, bez obciążeń prawami osób trzecich.
3.4. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych
z rozmieszczeniem, montażem, instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 121 pkt 2) Ustawy pzp oraz sprawdzenie poprawności działania w obecności pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego (10 osób kadry) z obsługi dostarczonego sprzętu – szkolenie min. 4 godziny lekcyjne, w siedzibie Zamawiającego, w tym wydanie zaświadczeń o przeszkoleniu, każdej przeszkolonej osobie.
3.5. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, w tym zapytaniu ofertowym, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji dla przedmiotowego urządzenia.
3.6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
3.7. Kod CPV: Oznaczenie wg CPV: 39.31.40.00-6 – Przemysłowy sprzęt kuchenny, 39.31.20.00-2 – urządzenia do przygotowania żywności, 42.21.41.00-0 – piece kuchenne, 51.11.00.00-6 - usługi instalowania sprzętu elektrycznego.
3.8. Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
5.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie - maksymalnie 42 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.
5.2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem innego terminu wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Okres gwarancji na piec konwekcyjno – parowy z podstawą stanowi jedno z kryterium oceny oferty – minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, jednak dla potrzeb obliczenia kryterium okresu gwarancji, Zamawiający przyjmuje przedział: 24 - 60 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39312000-2 - Urządzenia do przygotowania żywności

42214100-0 - Piece kuchenne

51110000-6 - Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73299,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98967,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 73299,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342947479

7.3.3) Ulica: ul. Zawiszy Czarnego 24

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73299,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.