eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Roboty remontowo-budowlane na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Radomiu. Zwiększenie retencji korytowej rzeki Maruszówka poprzez remont budowli piętrzącychOgłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty remontowo-budowlane na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Radomiu.
Zwiększenie retencji korytowej rzeki Maruszówka poprzez remont budowli piętrzących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kzgw@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.przetargi.wody.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty remontowo-budowlane na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Radomiu.
Zwiększenie retencji korytowej rzeki Maruszówka poprzez remont budowli piętrzących

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97658c65-7253-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474558

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.329 Zwiększenie retencji korytowej rzeki Maruszówka poprzez remont budowli pietrzących

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty , a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-b4a18ed7-29f0-11ed-8832-4e4740e186ac

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.107.2022/ZZR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 160206,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na zadaniu pn.

„Roboty remontowo-budowlane na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Radomiu.
Zwiększenie retencji korytowej rzeki Maruszówka poprzez remont budowli piętrzących.”

Do zakresu zamówienia należy m.in.:
- uzupełnienie ubytków betonu na przepustach z piętrzeniem technologią SIKA lub równoważną
-malowanie konstrukcji betonowej budowli piętrzących i barierek ochronnych technologią SIKA lub równoważną
-oczyszczenie i naprawa istniejących umocnień betonowych,
- wykonanie umocnień na ponurze i poszurze budowli piętrzących z podwójnej kiszki faszynowej
(wiklinowej) fi- 15 cm oraz narzutu kamiennego w płotkach plecionych 1m x 1m na geowłókninie.
- zabudowa wyrw w skarpach rzeki,
- wykonanie umocnień stopy skarpy rzeki za pomocą opasek z kiszki faszynowej,
- usprawnienie działania mechanizmów zastawek piętrzących,
- wymiana rurociągów przepustu rurowego fi- 80 cm,
- hakowanie roślin korzeniących się w dnie wraz z ich rozplantowaniem,
- wykoszenie skarp cieku z porostów,
- usunięcie namułu z części zbiornika wyrównawczego przy przepompowni Nowe,
- wykonanie szandorów drewnianych z okuciami,


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zaproszenia wraz ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 232976,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 232976,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 232976,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WODBUD-Jolanta Pocheć

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8631021352

7.3.3) Ulica: Bałtowska

7.3.4) Miejscowość: Ostrowiec Św.

7.3.5) Kod pocztowy: 27-400

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 222328,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.