eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bobolice › Całoroczna obsługa i administrowanie cmentarzami komunalnymi, stadionem miejskim w Bobolicach, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy BoboliOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całoroczna obsługa i administrowanie cmentarzami komunalnymi, stadionem miejskim w Bobolicach, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Boboli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bobolice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Bobolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-020

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@bobolice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bobolice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całoroczna obsługa i administrowanie cmentarzami komunalnymi, stadionem miejskim w Bobolicach, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Boboli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c058cdbe-7262-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033895/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Całoroczna obsługa i administrowanie cmentarzami komunalnymi, stadionem miejskim w Bobolicach,utrzymanie i konserwacja terenów zielonych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Bobolice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa. Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021,
ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne;
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2022.SZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Całoroczna obsługa i administrowanie cmentarzami komunalnymi, stadionem miejskim oraz strzelnicą w Bobolicach, utrzymanie
i konserwacja terenów zielonych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Bobolice
w 2023 roku”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ: Rozdział
B „Opis przedmiotu zamówienia”. Przedmiot zamówienia składa się z 4 następujących zadań:
ZADANIE NR 1: Całoroczna obsługa i administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi na terenie Gminy Bobolice w 2023 roku.
ZADANIE NR 2: Administrowanie i bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego w Bobolicach w 2023 roku.
ZADANIE NR 3: Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni na obszarze Gminy Bobolice w 2023 roku.
ZADANIE NR 4: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Bobolice w 2023 roku.
Wszystkie zapisy SWZ i załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywać należy łącznie
– wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77341000-2 - Okrzesywanie drzew

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

63712100-4 - Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

98371111-5 - Usługi utrzymania cmentarzy

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

90910000-9 - Usługi sprzątania

45262690-4 - Remont starych budynków

16150000-1 - Walce do wyrównywania trawników lub boisk sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność punktu obsługi klienta

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dotyczy wszystkich zadań łącznie: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca posiada aktualną – opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument na sumę ubezpieczenia OC nie niższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100); W przypadku gdy z treści polisy lub dokumentu ubezpieczenia nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca zobowiązany jest do napisania i podpisania
na kserokopii polisy dokumentu ubezpieczenia krótkiego oświadczenia, które będzie się zawierało
w następującym stwierdzeniu: ubezpieczenie zostało opłacone. Natomiast w przypadku gdy zostanie złożony oryginał polisy dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie, potwierdzające, że ubezpieczenie zostało opłacone.
3) zdolności technicznej lub zawodowej – minimalny poziom zdolności:
a) dotyczy wszystkich zadań łącznie, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał należycie co najmniej dwie usługi zawierające prace objęte przedmiotem zamówienia, tj całoroczna obsługa i administrowanie cmentarzami i/lub administrowanie i bieżące utrzymanie stadionu miejskiego i/lub utrzymanie czystości i porządku i/lub utrzymanie i konserwacja terenów zieleni, o łącznej wartości
nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas Wykonawca wykazuje te usługi, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył – Załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z Wykonawców w całości.
b) wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować kadrą w realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SWZ :
b.2.1. dotyczy Zadania nr 1 - minimum 1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie minimum
5 lat, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b.2.2. dotyczy Zadania nr 2 - minimum 1(jedną) osobę posiadającą doświadczenie minimum
5 lat, która posiada uprawnienia do obsługi kosiarki samojezdnej,
b.2.3. dotyczy Zadania nr 3 - minimum 1(jedną) osobę posiadającą doświadczenie minimum
5 lat, która posiada uprawnienia – prawo jazdy kat. B i T,
b.2.4. dotyczy Zadania nr 4 - minimum 1(jedną) osobę, która posiada uprawnienia do obsługi
i konserwacji sprzętu tj. podnośnika koszowego o wysokości roboczej min. 18 m,
c) dotyczy wszystkich zadań łącznie - dysponowania minimum zapleczem sprzętowym w celu realizacji zamówienia tj. podnośnik koszowy o wysokości roboczej min. 18 m, zamiatarka uliczna, kosiarka bijakowa, wykaszarka, ciągnik o mocy min. 100 Km, pług odśnieżarka, spych ciągnikowy, min. 1 szt., o min. szerokości odśnieżania 3,2 m, pług, min. 1 szt., o min. szerokości odśnieżania 2,5 m, równiarka, min. 1 szt., o min. szerokości odśnieżania 3,5 m, pług wirnikowy, min. 1 szt., o min. szerokości odśnieżania 2,2 m, pług wirnikowy samojezdny, min. 1 szt.,
o minimalnej szerokości odśnieżania 0,6 m, posypywarka do mieszanki solno-piaskowej,
min. 1 szt. miniciągnik z pługiem do odśnieżania chodników, min. 1 szt., o min. szerokości odśnieżania 1,3m – Załącznik nr 8 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku:
1) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: zmiana nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny,
2) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, którego skutki są niemożliwe
do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części, na stałe
lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego o okresowych zmianach. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej.
4) Braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy,
bez konieczności sporządzania aneksu.
4. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy, w stosunku
do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie:
4.1. Wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.: Dz.U.2021 poz.1690)
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4.2. W przypadku o którym mowa w pkt.4, ppkt.4.1, wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy, zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury vat.
4.3. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w pkt.4, ppkt.4.1, Wykonawca będzie uprawniony
do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia.
W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego wyliczenia,
z którego będzie wynikało, w jaki sposób i o ile zmiany określone w pkt.4, ppkt.4.1 wpłynęły
na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy....CD. TREŚCI W SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.