eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Cykl szkoleń dydaktycznych dotyczących metodyki początkowej nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym na terenie województwa łódzkiegoOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Cykl szkoleń dydaktycznych dotyczących metodyki początkowej nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym na terenie województwa łódzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006473248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 120a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-446

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolodz@kuratorium.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kuratorium_lodz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cykl szkoleń dydaktycznych dotyczących metodyki początkowej nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym na terenie województwa łódzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46c6a8fd-66bd-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ŁKO.WO.272.273.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja szkoleń których celem jest włączenie nauczycieli do aktywnego projektowania jakościowych zmian edukacyjnych. Zdobyte doświadczenie przełoży się na praktykę edukacyjną: usprawni proces nauki czytania i pisania w grupie dzieci 5 – 6 – letnich (zarówno w obszarze zwiększenia motywacji do czytania i pisania, biegłości w czytaniu za sprawą opracowanej nowatorskiej techniki czytania, jak i zmniejszenia przeszkód kulturowych).

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80110000-8 - Usługi szkolnictwa przedszkolnego

80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55330000-2 - Usługi kawiarniane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.