eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyskowice › Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza WielkiegoOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyskowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 3

1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmpyskowice@pyskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pyskowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed5306ec-7243-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002618/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.35 Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.pyskowice.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale X SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4
rozdziału V SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r.
poz. 344), tj:
1) poprzez „System e-ZP” pod adresem: https://e-zp.pyskowice.pl/ w pozycji oznaczonej tytułem oraz znakiem niniejszego
postępowania lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez „System e-ZP”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. Rejestracja i korzystanie z
Systemu e-ZP jest bezpłatne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznawanie się z regulaminem użytkowania „Systemu e-ZP”
zamieszczonym na stronie https://e-zp.pyskowice.pl/. Wykonawca posiadający przedmiotowe konto na ma możliwość złożenia,
wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. Wykonawca niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści
udostępniane w części publicznej Systemu.
2. W Systemie e-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz
filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja,
zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Wykonawca ma obowiązek zapoznawania się z tą instrukcją. Instrukcja
dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym
oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np.
formatem .rar
4. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579).
5. Wykonawca składa ofertę udziału w postępowaniu za pośrednictwem funkcji formularzy do złożenia, wycofania oferty lub wniosku.
Wysłana oferta w trybie podstawowym jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania, za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu wycofać ofertę.
Mechanizm wycofania oferty został opisany w funkcji Systemu „Pomoc”.
7. Za datę przekazania i odebrania oferty udziału w postępowaniu oraz zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wystawienia UPP przez system.
Wynikiem złożenia/wysłania (zakończonego sukcesem czyli odbiorem) przesyłki przez Wykonawcę jest wygenerowanie Urzędowego
Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż System potwierdzi złożenie oferty lub innego
dokumentu po pełnym zakończeniu transakcji wysyłki i zapisu przekazanych danych. UPP jest widoczne w wysłanej wiadomości.
8. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a) Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b) Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c) Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera
synchronizowany odpowiednim źródłem czasu. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zg. z art.13ust.1 i 2rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, Zam.infor.,że:
1)administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pyskowice; może Pani/Pan uzyskać inf. o przetwarzaniu Pani/a danych osobowych w UM w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3;2)inspektorem ochrony danych jest Pan Dawid Ślusarek,
email: iod@pyskowice.pl; tel. (32) 3326103;3)dane osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym
z postęp. o udzielenie zam. publ. zwany dalej postep.odbiorcami Pani/a danych osob. będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dok. postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;4) Dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozp.Prezesa Rady Ministrów z 18.01. 2011
r. w spr. instrukcji kanc., jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (DzU 2011 nr14 poz.67ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w
przypadku dokumentacji zam. publ. oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postęp. w trybie zam. publ.;5)obow. podania
przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp,
związanym z udziałem w postęp. o udzielenie zam. pub.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6)w
odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;7)posiada Pani/Pan:na podst. art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących;w przypadku, gdy
wykonanie obow., o których mowa w art. 15 ust. 1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postęp. o udzielenie zam. publ.;w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-
3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf.
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp. o udzielenie zam. publ.; na podst.
art.16RODOprawo do sprostowania Pani/a danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postęp. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)na podstawie art.18RODOprawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18ust. 2RODO(przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18ust. 1RODO,nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęp. o udzielenie zam. publ.prawo do wniesienia skargi do Prezesa
UODO osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;8) nie
przysługuje Pani/u:w związku z art.17ust.3 lit.b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;na podst. art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art.6ust.1 lit.cRODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.040.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Zakres zamówienia:
Zakres inwestycji obejmuje:
– rozbudowę ul. Szopena pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich a ul. Wieczorka
– rozbudowę ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy ul. Wieczorka a ul. Sobieskiego
– budowę ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy ul. Sobieskiego, a ul. Lokalną.
Łącznie przewiduje się rozbudowę dróg o długości ok. 1047,5 m.
2.1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla potrzeb przebudowy i rozbudowy ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego w Pyskowicach, która w szczególności obejmuje:
– pozyskanie materiałów geodezyjnych wraz z aktualną mapą do celów projektowych dla całości opracowania, wykonanie pomiarów uzupełniających w razie konieczności,
– wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego,
– wykonanie badań geotechnicznych,
– wykonanie badań nośności istniejącej nawierzchni,
– w razie konieczności wykonanie wszelkich inwentaryzacji i opinii technicznych w tym również inwentaryzacji zieleni,
– opracowanie szczegółowej koncepcji projektowej na bazie wstępnej koncepcji zawartej w PFU,
– uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, bądź dokumentu potwierdzającego brak konieczności jej uzyskania,
– w razie konieczności przygotowanie materiałów oraz uzyskanie niezbędnych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
– opracowanie projektu budowlanego w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji oraz pozwoleń,
– przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
– opracowanie i uzgodnienie projektów technicznych i/lub wykonawczych dla wszystkich branż,
– opracowanie i zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
– opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
– opracowanie przedmiarów robót,
– opracowanie kosztorysów inwestorskich.
2.2. W zakres branży drogowej wchodzi:
– rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni z batonu asfaltowego wraz z podbudową,
– rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt drogowych i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
– rozbiórka istniejących schodów terenowych, chodników, zjazdów publicznych i indywidualnych,
– demontaż istniejącego oznakowania pionowego i przekazanie go Zamawiającemu,
– demontaż wiat przystankowych i ponowny montaż w nowych miejscach,
– demontaż małej architektury tj. kosze na śmieci, ławki i złożenie na terenie UM w Pyskowicach,
– przebudowa i remont istniejącej kanalizacji deszczowej na całym odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Wieczorka łącznie z przyłączami i odgałęzieniami do granicy działki drogowej (elementy żeliwne tj., włazy i kratki ściekowe uzyskane ze starej kanalizacji deszczowej podlegają przekazaniu Zamawiającemu),
– budowa schodów terenowych na działce ewid. gruntu nr 12/1,
– przebudowa jezdni dróg gminnych stanowiących ciąg komunikacyjny ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego z betonu asfaltowego z obu stron ograniczonych krawężnikiem betonowym, na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Wieczorka,
– budowa dwóch mini rond – na skrzyżowaniu ul. Szopena z ul. Wojska Polskiego i na skrzyżowaniu ul. Szopena z ul. Wieczorka,
– wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy ul. Wieczorka i Jana III Sobieskiego,
– budowa jezdni drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy ul. Jana III Sobieskiego i ul. Lokalną,
– przebudowa i budowa zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
– budowa i przebudowa chodników,
– budowa ścieżki pieszo-rowerowych,
– budowa dwóch zatok autobusowych,
– przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowywanymi ulicami, w tym sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych – zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestorów sieci,
– budowa kanału technologicznego, chyba że zachodzi przypadek określony w art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 1768, 1783),
– wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (projekt ma dążyć do minimalizacji ingerencji w istniejącą zieleń),
– nasadzenie nowych drzew i krzewów.
2.3. W zakres branży sanitarnej wchodzi remont i przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na całym odcinku od ul. Strzelców bytomskich do ul. Wieczorka łącznie z przyłączami i odgałęzieniami do granicy działki drogowej.
2.4. W zakres branży elektrycznej wchodzi przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego i oświetlenia przejść dla pieszych. Należy zaprojektować oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych, chodników, oświetlenie układu drogowego oraz oświetlenie skrzyżowań zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zaprojektować oświetlenie typu LED. Barwa światła do uzgodnienia z Zamawiającym. Istniejące oświetlenie LED do zachowania, ewentualnie do przesunięcia tak aby oświetlało projektowany układ drogowy. Ponadto Zamawiający wymaga aby w ramach kontraktu Wykonawca zaprojektował i wybudował system sterowania oświetleniem ulicznym. Na odcinku pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Wieczorka pozostaje istniejące oświetlenie (właściciel oświetlenia, tj. TAURON Dystrybucja S.A. (Tauron Nowe Technologie). Dopuszcza się miejscową przebudowę powyższego oświetlenia w celu dostosowania do obowiązujących przepisów. Na odcinku pomiędzy ul. Wieczorka i Jana III Sobieskiego należy przewidzieć zmianę opraw oświetleniowych z sodowych na LED wraz z zabudową ewentualnych wysięgników. Na odcinku pomiędzy ul. Jana III Sobieskiego i ul. Lokalną jest istniejące oświetlenie nie podlegające przebudowie. Istniejące oświetlenie pomiędzy ul. Strzelców By tomskich i ul. Wieczorka na chwilę obecną nie stanowi własności Zamawiającego, stąd wszelkie prace należy uzgadniać z właścicielem oświetlenia, tj. TAURON Dystrybucja S.A. (Tauron Nowe Technologie). Istniejące oświetlenie pomiędzy ul. Wieczorka i Lokalną stanowi własności Zamawiającego, stąd wszelkie prace należy uzgadniać z właścicielem oświetlenia, tj. Gminą Pyskowice.
2.5. W zakres branży teletechnicznej wchodzi zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego, chyba że zajdzie przypadek określony w art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 1768, 178
3. Zamówienie składa się z części projektowej oraz z wykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5a i 5 b do SWZ tj.
– zał nr 5 a Program Funkcjonalno-Użytkowy - PFU. Część opisowa,
– zał nr 5 b Program Funkcjonalno-Użytkowy - PFU Rysunki

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 340 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa
3.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
3.4.1.1. robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub modernizacji drogi/dróg o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto
i
3.4.1.2. robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub modernizacji kanalizacji (deszczowej i/lub sanitarnej i/lub ogólnospławnej) o wartości robót kanalizacyjnych (deszczowej i/lub sanitarnej i/lub ogólnospławnej) nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto.

Uwagi do pkt 3.4.1.1. i 3.4.1.2.:
• Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w robót w ramach jednej roboty budowlanej z zastrzeżeniem, że wartość robót drogowych wyniosła nie mniej niż 2 500 000,00 zł brutto a wartość robót kanalizacyjnych (deszczowej i/lub sanitarnej i/lub ogólnospławnej) wyniosła nie mniej niż 350 000,00 zł brutto.
• Pojęcia budowa, przebudowa, rozbudowa, remont należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Pojęcie modernizacji mieści się w pojęciu przebudowa, rozbudowa albo remont.
• Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
• W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
• pojęcie droga - rozumiane jest zgodnie z ustawą z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz.1376).

3.4.2. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy i/lub remontu i/lub przebudowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji drogi/dróg, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto),

Uwagi do pkt 3.4.2.:
• Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
• Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.


Uwaga do całego pkt 3.4.:
• Zamawiający dopuszcza wykonanie robót łącznie, o których mowa w pkt 3.4.1.1. i 3.4.1.2. lub roboty, o której mowa w pkt 3.4.1.1. wraz z usługą, o której mowa w pkt 3.4.2. w ramach jednego zamówienia (tzw. zaprojektuj i wybuduj) z zastrzeżeniem, że wartość robót drogowych wyniosła nie mniej niż 2 500 000,00 zł brutto, wartość robót kanalizacyjnych (deszczowej i/lub sanitarnej i/lub ogólnospławnej) wyniosła nie mniej niż 350 000,00 zł brutto, a wartość wykonania dokumentacji projektowej budowy i/lub remontu i/lub przebudowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji drogi /dróg, wyniosła nie mniej niż 100 000,00 zł brutto,
• Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.

3.4.3. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności:
- drogowej bez ograniczeń (w zakresie projektowania),
- drogowej bez ograniczeń (w zakresie kierowania robotami budowlanymi),

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),

lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) tj. osobą/osobami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji

Uwaga: Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.

Osoba / Osoby ta /te będzie / będą pełniła funkcję Kierownika budowy / Głównego projektanta, którego/ których doświadczenie będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium oceny ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
▪ oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w pkt. 3 rozdziału IIISWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w pkt. 3 rozdziału III SWZ i sekcji 5.4) pkt 3.4. niniejszego ogłoszenia ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 3.4.1.
▪ wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 3.4.2.
▪ wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Okresy, o których wyżej mowa liczą się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 3.4.3.
▪ wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
UWAGA: Wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa w pkt. 3. ppkt. 3.4.3. rozdziału III SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 6. ppkt 6.2. rozdziału X SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 6. ppkt 6.1. rozdziału X SWZ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia -każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza, iż:
◦ Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. ◦ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp („ (...), z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w załączniku nr 4 do SWZ tzw. „zmiany kontrakt we”. Szczególne informacje na temat zmian umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w rozdziale XVIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Systemu e-ZP pod adresem: https://e-zp.pyskowice.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6. Wraz z ofertą należy złożyć:
6.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym
w rozdziale III SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ.

Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie  podmiotu udostępniającego  zasoby,  potwierdzające  brak  podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełniania warunków udziału   w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ).
6.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy.
6.3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
Zapisy te stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art. 118 ustawy Pzp.
6.4. Oświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3; pkt 9 a) do 9 c); pkt 10 a) do 10 d); pkt 11 a) do 11 g); pkt 12 – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ.
6.5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp („ (...), z którego wynika które usługi i roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Dopuszcza się oświadczenie podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
6.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizujący zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów określonych w art. 118 ustawy Pzp).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.