eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stare Babice › Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Babice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 32

1.5.2.) Miejscowość: Stare Babice

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-082

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 730 80 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starebabice.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70064027-723e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020210/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługi weterynaryjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO zawarte w XXII Rozdziale SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZiF.271.55.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, wyłapywania i transportu zwierząt bezdomnych do hotelu i schroniska oraz wyjazdów do zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich;

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy odpowiednio kwoty dla części nr 1 kwoty 324 074,07 zł i została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.
Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności wykonanie usług, które stanowią przedmiot zamówienia w zamówieniu podstawowym w szczególności usług związanych z opieką weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, wyłapywaniem, transportem zwierząt bezdomnych do hotelu i schroniska; świadczeniem usług w zakresie sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania zwierząt właścicielskich; z zagwarantowaniem czasowego pobytu wyłapanych zwierząt bezdomnych a także inne usługi, które staną się wymagalne do wykonania w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, tj. świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej w 2023 r.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: najniższa cena sterylizacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: najniższa cena kastracji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: najniższa cena pobytu w klinice

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: – czas podjęcia czynności zmierzających do zapewnienia opieki zwierzętom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość miejsc w szpitalu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Świadczenie usług w zakresie sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania zwierząt właścicielskich uprawnionych do dofinansowania, pochodzących z terenu Gminy Stare Babice;

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy odpowiednio kwoty dla części nr 2 kwoty 13 888,89 zł i została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.
Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności wykonanie usług, które stanowią przedmiot zamówienia w zamówieniu podstawowym w szczególności usług związanych
z opieką weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, wyłapywaniem, transportem zwierząt bezdomnych do hotelu i schroniska; świadczeniem usług w zakresie sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania zwierząt właścicielskich; z zagwarantowaniem czasowego pobytu wyłapanych zwierząt bezdomnych a także inne usługi, które staną się wymagalne do wykonania w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, tj. świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej w 2023 r.
Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki na podstawie ustawy pzp. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dostępność zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie gminy Stare Babice

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w postaci zagwarantowania czasowego pobytu wyłapanych zwierząt bezdomnych, w szczególności psów, na czas ustalenia właściciela, oddania do adopcji lub wywiezienia do schroniska, w miejscu tymczasowego przetrzymywania zwierząt – zwanego dalej „hotelem”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy odpowiednio kwoty dla części nr 3 kwoty 36 585,37 zł i została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.
Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności wykonanie usług, które stanowią przedmiot zamówienia w zamówieniu podstawowym w szczególności usług związanych z opieką weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, wyłapywaniem, transportem zwierząt bezdomnych do hotelu i schroniska; świadczeniem usług w zakresie sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania zwierząt właścicielskich; z zagwarantowaniem czasowego pobytu wyłapanych zwierząt bezdomnych a także inne usługi, które staną się wymagalne do wykonania
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, tj. świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej w 2023 r.
Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki na podstawie ustawy pzp. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość dostępnych miejsc dla zwierząt w hotelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Dla części nr 1 i/lub nr 2:
a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, prowadzonej przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną wydane na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt,
2) Tylko dla części nr 1:
a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada decyzję właściwego powiatowego lekarza weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej wydaną na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1 w związku z art. 1 pkt. 1 litera a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Stare Babice wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
c) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności w zakresie transportu zwierząt wydane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
2. Zdolność techniczna i zawodowa – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
1) Dla części nr 1:
a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje usługi z zakresu: kastracja, sterylizacja, elektroniczne znakowanie psów, usypianie zwierząt, szczepienie przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, odpchlenie, odrobaczanie, leczenie zwierząt wraz z pobytem w lecznicy, udzielenie pomocy zwierzęciu poszkodowanemu w wypadku, morfologia – badanie krwi, badanie moczu, wykonanie RTG,
b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające na odławianiu i transporcie zwierząt o wartości, co najmniej 10 000 zł brutto każda,
c) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej, jednym lekarzem weterynarii posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz posiadającym min. 3 letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii) obejmujące zakres rzeczowy: kastracja, sterylizacja, elektroniczne znakowanie psów, usypianie zwierząt, szczepienie przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, odpchlenie, odrobaczanie, leczenie zwierząt wraz z pobytem w lecznicy, udzielenie pomocy zwierzęciu poszkodowanemu w wypadku, morfologia – badanie krwi, badanie moczu, wykonanie RTG,
2) Dla części nr 2:
a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej, jednym lekarzem weterynarii posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz posiadającym min. 3 letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii) obejmujące zakres rzeczowy: kastracja, sterylizacja, elektroniczne znakowanie zwierząt.
3) Dla części nr 3:
a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej, jednym technikiem weterynarii posiadającym prawo wykonywania zawodu technika weterynarii.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z IV Rozdziałem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z IV Rozdziałem

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Na podstawie art. 281 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
1) dla części nr 1 - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
2) dla części nr 2 – Zamawiający rezygnuje z wadium,
3) dla części nr 3 - 500 zł (słownie: pięćset złotych)
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu:
1) należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Stare Babice na konto w Banku WBS o/Stare Babice nr rachunku 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009, przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu składania ofert przed upływem terminu ich składania (godzina). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty z zaznaczeniem, że dotyczy postępowania WIZiF.271.55.2022 pn.: „Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej w 2023 r.” Część…. (wskazać cześć zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę)
2) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
3) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z VII Rozdziałem SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2a - 2c do SWZ (Projektowane postanowienia umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.