eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › Dowożenie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg do szkół podstawowych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniamiOgłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowożenie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg do szkół podstawowych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁOBRZEG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebiatowska 48A

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.kolobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg do szkół podstawowych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26029ee9-7241-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038454/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Dowożenie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg do szkół podstawowych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały określone w rozdziałach 10 i 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://gmina-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w tym zakresie zostały określone w rozdziale 20 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz uczniów do szkół z miejscowości: Bogucino, Obroty, Niekanin, Stramnica, Budzistowo, Rościęcino, Kopydłówko, Zieleniewo.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie ta-kie będzie obejmowało zakres usług objętych przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie określonym w pkt. 2.3 rozdziału 2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego po-stępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamwówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia pod-stawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz uczniów do szkół z miejscowości: Grzybowo, Stary Borek, Nowy Borek, Korzystno, Zieleniewo, Nowogardek, Głowaczewo, Karcino

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie ta-kie będzie obejmowało zakres usług objętych przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie określonym w pkt. 2.3 rozdziału 2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego po-stępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamwówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia pod-stawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli WYKONAWCA posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, aktualną na dzień złożenia oferty, obejmującą co najmniej obszar wykonywania usługi, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.).
Uwaga:
1. Powyższy warunek jest niezależny od liczby części, na którą Wykonawca składa ofertę.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Minimalny poziom zdolności Wykonawcy:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę (w ramach jednej umowy) w zakresie transportu osób na liniach regularnych lub na liniach regularnych specjalnych.

Uwaga:
1. Przez linie regularną Zamawiający rozumie publiczny przewóz osób i ich bagażu wykonywany w określonych odstępach czasu na określonej trasie (linii komunikacyjnej).
2. Przez linie regularną specjalną Zamawiający rozumie niepubliczny przewóz regularny określonych osób, z wyłączeniem innych osób.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.
4. Powyższy warunek jest niezależny od liczby części, na którą Wykonawca składa ofertę.
B. Minimalny poziom zdolności technicznej do realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami tj.:
(Dla części I zamówienia)
co najmniej trzema (3) sprawnymi technicznie autobusami, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), każdy o roku produkcji od 2007 oraz każdy umożliwiający przewóz min. 50 pasażerów
(Dla części II zamówienia)
co najmniej czterema (4) sprawnymi technicznie autobusami, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), każdy o roku produkcji od 2007 oraz każdy umożliwiający przewóz min. 50 pasażerów
Uwaga:
1. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie części Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej siedmioma (7) sprawnymi technicznie autobusami, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), każdy o roku produkcji od 2007 oraz każdy umożliwiający przewóz min. 50 pasażerów
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunku wskazanego powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, którzy złożyli odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
Uwaga:
- W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – potwierdzające spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdz. 5. pkt 5.2 ppkt 4A SWZ. W
przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
Uwaga:
a) Okres 3 lat, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
2) wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi zasobami - potwierdzające spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdz. 5. pkt 5.2 ppkt 4B SWZ. (zgodnie z
wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ)
(Wykonawca w wykazie zobowiązany jest podać markę, typ pojazdu, rok produkcji, nr rejestracyjny, oraz podstawę do dysponowania
tym zasobem. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć kserokopię dowodu rejestracyjnych każdego z pojazdów, którymi
dysponuje.)
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub wykazy oddzielenie.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej Działalności tj. Licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób dla potwierdzenia spełnienia warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdz. 5. pkt 5.2 ppkt 2).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia stanowiące załączniki nr 2, 3 i 3A do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców do oferty dołącza się oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Uwaga: Oświadczenie jw. przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, zgodnie z treścią Formularza ofertowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 8 stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez stronę prowadzonego postępowania https://gmina-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.