eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rydułtowy › Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w RydułtowachOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240796444

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Raciborska 150

1.5.2.) Miejscowość: Rydułtowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-280

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324577097

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: akaluza@zgk-rydultowy.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.rydultowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi oczyszczania miasta

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f33f193-723f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015102/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zgk.rydultowy.pl/index.php/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej akaluza@zgk-rydultowy.com.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub na stronie głównej w zakładce Postępowania na mini portalu.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini portal „Formularz do komunikacji”. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania.
7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: akaluza@zgk-rydultowy.com.pl.
8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 11 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Marcin Ruda tel. 32 457 70 97 wew. 25 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,
Anna Kałuża tel. 32 457 70 97 wew. 30 w sprawach proceduralnych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Rydułtowach 44-280 przy ul. Raciborskiej 150, tel.: 324577097, e-mail: zgk.rydultowy@onet.pl, strona internetowa: www.zgk.rydultowy.pl,
2) inspektor ochrony danych dostępny jest pod numerem: 324537480 oraz pod adresem e-mailowym: iod@rydultowy.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach, znak sprawy: 03/ZP/ZGK/2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy obowiązującego prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp. Następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u administratora danych.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03/ZP/ZGK/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania w trakcie trwania umowy to 80 Mg. Minimalny gwarantowany zakres przedmiotu zamówienia określa się na 50 Mg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość do instalacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zagospodarowanie odpadów z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03
Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania w trakcie trwania umowy to 80 Mg. Minimalny gwarantowany zakres przedmiotu zamówienia określa się na 30 Mg

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość do instalacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część III – Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01
Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania w trakcie trwania umowy to 80 Mg. Minimalny gwarantowany zakres przedmiotu zamówienia określa się na 25 Mg

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość do instalacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Część IV – Odbiór i zagospodarowanie innych odpadów pochodzących z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w trakcie trwania umowy:
a) 15 01 01 opakowania z papieru i tektury: 0,100 Mg,
b) 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe: 0,100 Mg,
c) 15 01 07 opakowania ze szkła: 0,100 Mg,
d) 16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13: 0,300 Mg,
e) 17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów: 15,000 Mg,
f) 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06: 15,000 Mg,
g) 17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg: 15,000 Mg,
h) 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01: 5,000 Mg,
i) 13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe: 0,500 Mg,
j) 16 01 07* filtry olejowe: 0,500 Mg,
k) 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone: 0,100 Mg.
Minimalny gwarantowany zakres przedmiotu zamówienia określa się na 25,000 Mg

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Część V – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w trakcie trwania umowy:
a) 15 01 01 opakowania z papieru i tektury: pojemnik 120 l, odbiór 1 raz w miesiącu,
b) 15 01 07 opakowania ze szkła: pojemnik 120 l, odbiór 1 raz w miesiącu,
c) 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe: pojemnik 120 l, odbiór 1 raz w miesiącu,
d) 20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny: pojemnik 240 l, odbiór 1 raz w miesiącu,
e) 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji: pojemnik 120 l, odbiór 2 razy w miesiącu od kwietnia do października i 1 raz w miesiącu w pozostałych miesiącach,
f) 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: pojemnik 240 l, odbiór 1 raz w miesiącu.
g) 20 03 07 odpady wielkogabarytowe: 1 Mg.
Minimalny gwarantowany zakres przedmiotu zamówienia określa się na 6 m3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 i 112 ust. 2 ustawy Pzp i wykażą ich spełnianie na poziomie/w zakresie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż posiadają:
a) aktualny wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach w zakresie:
odzysku lub unieszkodliwiania – dotyczy części I, II, III;
transportu – dotyczy części IV, V.
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Rydułtowy, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Rydułtowy zgodnie z przepisem art. 9C ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dotyczy części V.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie części I, II, III Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
b) w zakresie części IV, V Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem:
co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania pojemników od 120 l do 1100 l (typu śmieciarka),
co najmniej jednym pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym przystosowanym do odbioru kontenerów typu KP7.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Dokument potwierdzający uzyskanie wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (dopuszcza się podanie numeru rejestrowego);
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – według wzoru na załączniku nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków zamówienia udziału w postępowaniu – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
2. Oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2a,
3. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie (dotyczy tylko konsorcjum/spółki cywilnej) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3,
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór własny,
5. Dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
4. Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 3 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
5. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian:
1) zmiana terminu realizacji lub sposobu realizacji umowy w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np. działania siły wyższej, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w realizacji przedmiotu umowy); Nowy termin realizacji umowy zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie,
2) gdy Wykonawca zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) gdy Wykonawca zmieni zakres wykonywanej części przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4) w przypadku zmiany, wprowadzenia lub rezygnacji Podwykonawcy,
5) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku.
2. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany.
3. Zmiana wskazana w ust. 2 pkt 1 stanowi zmianę, na którą Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowi natomiast zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Stosownie do treści art. 439 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,
2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,
3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 3% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy;
4) zmiana wynagrodzenia może następować co kwartał, począwszy najwcześniej od 7-ego miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.
5. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 5 nastąpi na podstawie wniosku Strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 5 pkt 2).
6. Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy w przypadku wprowadzenia stanu epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanów nadzwyczajnych na okres ich trwania, jeżeli zawieszenie wykonywania usług będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.