eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącąOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 751 76 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1395d8ce-722f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004073/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastruktrą towarszyszacą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (dane konta zamawiającego na ePUAP - odbiorca: Urząd Miasta Świdnik, adres skrzynki ePUAP: /umswidnik/SkrytkaESP ) oraz poczty elektronicznej (z wyjątkiem składania ofert) , na adres: zampub@e-swidnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do„Formularza do komunikacji”. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP (lub otrzymania korespondencji na pocztę elektroniczną Zamawiającego w przypadkach, dla których Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji). 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP. 7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zampub@e-swidnik.pl 8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7 adres email (nie dotyczy składania ofert). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. (RODO) dotycząca osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał Zamawiający, w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczna, członka
organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina
Miejska Świdnik z siedzibą w Świdniku, ul.Stanisława Wyspiańskiego 27, 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Świdnik można
kontaktować się poprzez e-mail: iod@e-swidnik.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w trybie podstawowym,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZP-Z.271.47.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch dokumentacji projektowych pn:
1) „Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej w Świdniku”

2. W zakres dokumentacji nr 1) wchodzi:
Budowa jezdni, zjazdów, poboczy, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowy nawierzchni drogi dla rowerów i budowy infrastruktury: budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i studniami chłonnymi, rozbiórkę i budowę sieci gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej, budowę oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego.
Zakres inwestycji obejmuje wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, rozbiórkę istniejących nawierzchni i kolidujących elementów infrastruktury, budowę konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, poboczy, przebudowę drogi dla rowerów, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi z przykanalikami i studniami chłonnymi oraz drenem odwadniającym, rozbiórkę i budowę gazociągu, wodociągu i linii elektroenergetycznej, budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz wykonanie zieleńców.
Początek budowy drogi gminnej ul. Wiejskiej przyjęto na granicy działki nr 237/12 i 245. Koniec opracowania założono w osi na granicy z działką 1346/2, wlot w Al. NSZZ „Solidarność” (droga nr 105625L).
Budowa ul. Wiejskiej dzieli się na 4 odcinki:
• Odcinek nr 1a (granica dz. nr 245 i dz. nr 237/12 – ul. Gospodarcza) – ok. 68 m,
• Odcinek nr 1b (ul. Gospodarcza – ul. Kard. St. Wyszyńskiego) – ok. 284 m,
• Odcinek nr 2 (ul. Kard. St. Wyszyńskiego - ul. Barwna/Tęczowa) - ok. 321 m,
• Odcinek nr 3 (ul. Barwna/Tęczowa – al. NSZZ „Solidarność”) - ok. 584 m.

2.1 Zakres robót branży drogowej:
- budowa nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej,
- budowa nawierzchni chodnika,
- budowa nawierzchni zjazdów,
- budowa nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego,
- przebudowa nawierzchni drogi dla rowerów,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie zieleńców.
2.2 Zakres robót branży sanitarnej:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi Wp1 - Wp28, przykanalikami oraz studniami chłonnymi i drenem odwadniającym,
- rozbiórka i budowa kolidującego odcinka sieci gazowej,
- rozbiórka i budowa kolidującego odcinka sieci wodociągowej.
2.3 Zakres robót branży elektroenergetycznej:
- budowa oświetlenia ulicznego,
- rozbiórka i budowa kolidującego odcinka sieci elektroenergetycznej,
- budowa kanału technologicznego.

3. W zakres dokumentacji nr 2) wchodzi:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC o długości 114,45m wraz z odejściami do granic nieruchomości prywatnych 200PVC i 160PVC o łącznej długości 85,05m oraz budowa sieci wodociągowej z rur 160PE100-RC o długości 299,75m, 125PE100-RC o długości 7,00m, 90PE100-RC o długości 10,60m, wraz z przyłączami z rur 50PE100-RC i 40PE100-RC o łącznej długości 137,40m na działkach ewidencyjnych nr 323/3, 323/13, 323/16, 323/17, 323/28, 323/29, 323/31, 323/34, 323/35, 323/46, 323/47 327/4, 411/1, 413/1, 413/3, 414/2, 414/6, 414/9, 415/9, 415/11, 415/12 obręb 061701_1.0006 – Kolonia Krępiec, jednostka ewidencyjna 061701_1 – Świdnik.

4. Wykonawca opracuje i wykona organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz stałą organizację ruchu (w przypadku przekroczenia terminu na wprowadzenie organizacji ruchu, którą dysponuje Zamawiający) wraz z ich zatwierdzeniem w organie zarządzającym ruchem.

5. Wykonawca wykona i dostarczy geodezyjne pomiary powykonawcze oraz uzyska, w imieniu Zamawiającego, decyzję pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu w zakresie przystąpienia do użytkowania wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i montaż tablic informacyjnych zgodnie z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1.07.2021 r. (znak RM-06111-84-21) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. (Dz. U. 2021. 953 z późn. zm.) w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

7. Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie książki drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U.2005.67.582 z dnia 25 kwietnia 2005 r. z późniejszymi zmianami).

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SWZ).

9. Dodatkowe wyjaśnienia do SWZ i załączników zawarto w załączniku nr 9 „Pytania i odpowiedzi”, który opracowano na podstawie zagadnień zgłaszanych przez Wykonawców w unieważnionym postępowaniu nr WIZP-Z.271.40.2022.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert: cena - 60%, okres gwarancji i rękojmi - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie :
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości min. 5 000 000 zł (brutto) każda.
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej następującymi osobami:
- osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w posiadanej specjalności,
c) Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje wytwórnią mas bitumicznych o wydajności nie mniejszej niż 80Mg/godz., posiadającą wdrożoną zakładową kontrolę produkcji (ZKP) z aktualnym certyfikatem jednostki certyfikującej, z której mieszanka dostarczana będzie w czasie nieprzekraczającym 2 godzin od załadunku do wbudowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołują się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
2) wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SWZ, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).
2. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz.700 z późn.zm.).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w sekcji 5.6) pkt 1 ogłoszenia, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w sekcji 5.6) pkt 2 ogłoszenia– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formularzu oferty należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę, a oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedstawić:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
b) oświadczenie składane na podstawie art.117 ust. 4 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).
3.Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podano w sekcji 5.4 ogłoszenia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5%. ceny brutto umowy.
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności.
3. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu
faktury zaliczkowej, do której Wykonawca dołączy dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust.
6.
4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o VAT i będzie zawierała
adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone zgodnie
z postanowieniami § 3. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet wynagrodzenia
Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
7. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.
8. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
1) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2) gwarancji bankowych,
3) gwarancji ubezpieczeniowych,
4) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9. Zabezpieczenie musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.
10. Dokument gwarancji/poręczenia wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego podpisaniem prze
gwaranta/poręczyciela.
11. Dokument gwarancji/poręczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadać tłumaczenie przysięgłe na
język polski.
12. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot zagraniczny
dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszystkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają
prawu polskiemu, spory będą rozstrzygane przez polski sąd.
13. Zamawiający nie dokona wypłaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego
z umową lub przepisami ustawy Pzp lub z SWZ jej zabezpieczenia.
14. Dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki musi zawierać bezwarunkowei nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty zaliczki na żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczył przekazanej mu
zaliczki zgodnie z umową.
15. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, że umowa została wykonana
należycie.
16. W przypadku zmiany umowy polegającej na przedłużeniu terminu wykonania świadczenia wykonawcy Wykonawca
zobowiązany jest – przed podpisaniem aneksu – wnieść nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzględniający
nowy termin wykonania świadczenia i dokonania odbioru wykonanych robot.
17. Brak wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 16 będzie podstawą do odmowy podpisania aneksu do umowy przez
Zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany w Umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie i na warunkach:
2.1 Wykonanie robót zamiennych w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie.
2.2 Zwiększenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia o:
1) roboty w ilości większej niż to wynika z przedmiaru,
2) wykonanie robót nieujętych w dokumentacji na skutek błędu oraz robót dodatkowych, których wykonanie jest potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia i których z przyczyn technicznych, gospodarczych lub ekonomicznych nie należy oddzielić od zamówienia podstawowego.
2.3 Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadkach:
1) gdy wykonanie całego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn prawnych, finansowych, organizacyjnych lub społecznych,
2) stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane lub zmniejszenie ilości robót).
2.4 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,
2) konieczności wykonania robót w sytuacjach określonych w ust. 2.1 i 2.2 - wynagrodzenie za wykonanie roboty ustalane będzie zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 1), 2) i 3),
3) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach określonych w ust. 2.3 - wynagrodzenie za wykonanie roboty ustalane będzie zgodnie z §12 ust. 5 pkt 4) i 5).
2.5 Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi, które to uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót zgodnie z technologią i przepisami BHP – utrzymującymi się przez okres co najmniej 3 dni,
2) ujawnieniem niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót
i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby,
3) niemożnością prowadzenia prac ze względu na okresową ochronę miejsc gniazdowania ptaków oraz miejsc stanowiących ich ostoję lub miejsce żerowania oraz w innych przypadkach wstrzymania prac związanych z ochroną gatunkową zwierząt,
4) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu zamówienia,
5) zwiększeniem zakresu rzeczowego, o ile nie będzie ich można wykonywać równolegle z zamówieniem,
6) wadami dokumentacji projektowej, gdy konieczność ich usunięcia wymaga wprowadzenia zmian przez projektantów, uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych, itp.,
7) działaniem siły wyższej w rozumieniu postanowień Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym terminie – o czas działania siły wyższej oraz
o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
8) niemożliwością wykonywania prac ze względu na protesty społeczne związane
z wykonywaniem robót budowlanych – o czas zablokowania prac oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
9) niemożliwością wykonywania prac ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy spowodowane epidemią koronawirusa, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach,
10) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

(ciąg dalszy w sekcji IX - pozostałe informacje)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na skrytkę ePUAP Zamawiającego: /umswidnik/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy z pkt 7.4) ogłoszenia - "rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia":

11) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
12) wydłużeniem minimalnych terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę
i Zamawiającego należytej staranności,
13) prowadzonymi równolegle robotami budowlano-montażowymi przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu potwierdzony wpisem Inspektora do dziennika budowy,
14) następstwem wprowadzenia zmian w przepisach prawa.
Fakty te muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora, lub informacja o nich przekazana Zamawiającemu na piśmie.
W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, Strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2.5 pkt 1) - 14) jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i uzyskanie zgody drugiej Strony Umowy.
4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dotyczącego robót, o których mowa w ust. 2.1, 2.2, 2.3 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót, zarówno w przypadku odmowy jak i akceptacji żądania zmiany.
5. Powyższe zmiany można wprowadzić za zgodą obu stron, w formie aneksu.
6. Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace mające na celu niezwłoczne zapobieżenie awarii, szkodzie lub utracie życia i zdrowia, o czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego.
7. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
8. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie narusza ważności pozostałych jej postanowień, a Strony zobowiązują się w takim przypadku niezwłocznie zastąpić nieważne postanowienie innym, prawnie wiążącym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.


Informacja dodatkowa
Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze Wstępną Promesą Nr Edycja2/2021/394/PolskiLad, dotyczącą realizacji przez Gminę Miejską Świdnik inwestycji: Budowa ul.Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.