eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krapkowice › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów WykonawcyOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KRAPKOWICKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412533

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatkrapkowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkrapkowicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-273b7ba2-723b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001301/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej: zamowienia@powiatkrapkowicki.pl - nie dotyczy składania ofert i wniosków.
Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści swz oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób złożenia oferty:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2) Oferta może być składana tylko do upływu terminu składania ofert.
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
4) Sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ - również jako załącznik nr 11 do swz.
5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę opatrzoną właściwym podpisem lub plik oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym opatrzenie oferty podpisem nastąpi przed zaszyfrowaniem oferty.
Zamawiający rekomenduje aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu swoją ofertę w tzw. „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP), w którym będą się znajdować pliki wyszczególnione w swz (osobno oznaczone – zgodnie z zawartością poszczególnych plików) wraz z właściwym podpisem dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem. Przedmiotowy skompresowany plik archiwum winien zostać oznaczony jako: „OFERTA - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”
7) Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty może być przed wysłaniem podpisany przez użytkownika (podpis następuje z wykorzystaniem właściwej funkcji systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”).
8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnianego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
10) Oferta oraz załączone do niej dokumenty winny zostać złożone do Zamawiającego za pośrednictwem systemu miniPortal/ePUAP w tym celu Zamawiający rekomenduje dokonywanie czynności wysyłania oferty wraz z dokumentami z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem, w stosunku do terminu składania ofert, określonym w postępowaniu.
11) Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z RODO spełniająca obowiązek informacyjny wobec Wykonawcy związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
Informujemy, że:
• administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Krapkowicki z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest Henryk Małek, Sekretarz Powiatu, tel. 77
40 74 308, e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl;
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy” opatrzonego numerem ZP.272.19.2022;
• odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
• obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
• przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zdzieszowice i Gminy Gogolin
w następującym zakresie:
1) gotowości do wykonywania usługi – (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i operatorów) przez co strony rozumieją czas, w którym operator i sprzęt ZUD znajduje się w dyspozycji Zamawiającego nie wykonując czynności na drogach, jednak w ciągu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie czasu jest gotowy do wyjazdu w celu podjęcia czynności związanych z usuwaniem gołoledzi, odśnieżaniem dróg lub wykonywaniem innych czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Jest to również czas postoju solarek podczas ich załadunku, postój pojazdów ZUD na drodze dłuższy niż 30 minut (np. zatarasowanie dróg, korki) i inne okoliczności powstałe nie z winy Wykonawcy. Jednostką obmiarową jest ryczałt miesięczny za gotowość sprzętu odśnieżnego wraz z kierowcą;
2) czynnego prowadzenia zimowego utrzymania dróg, przez co strony rozumieją pracę czynną nośnika równocześnie z pługiem i solarką (posypywanie lub odśnieżania lub posypywanie i odśnieżanie), zgodnie z wykazem dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem zawartym w załączniku nr 10 do swz, w zakresie odśnieżania i posypywania polegające na wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem przejezdności
przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości zgodnie z przyjętymi standardami. Jednostką rozliczeniową jest 1 godzina pracy sprzętu podczas odśnieżania i/lub posypywania dróg. 1 godzina pracy sprzętu odpowiada godzinie zegarowej. Rozliczeniu podlegać będą jedynie godziny przepracowane „na drodze”. Czas dojazdu do miejsca wskazanego w wezwaniu przez Zamawiającego, postoju pojazdu oraz sprzętu, ich załadunku nie jest wliczany do czasu pracy. W przypadku gdy czas pracy nie będzie obejmował pełnych godzin, wynagrodzenie będzie liczone proporcjonalnie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia całodobowego punktu dyspozytorskiego lub osoby koordynatora do kontaktu telefonicznego do i od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o trudnościach związanych z prawidłowym utrzymywaniem dróg. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu dróg, ich przejezdności oraz sposobu prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne, zawieje) Zamawiający wyda dyspozycję kolejnych wyjazdów.
2) dysponowania „zestawem sprzętowym” w skład którego wchodzi w zakresie części I:
a) pługopiaskarka lub ciągnik komunalny/rolniczy z pługiem do śniegu i posypywarką piasku i soli - szt. 1,
b) ładowarka - szt. 1,

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp polegające na zlecaniu poza sezonem zimowym czynnego prowadzenie zimowego utrzymania dróg, ścieżek rowerowych oraz ścieżek pieszo - rowerowych, w innych terminach niż wskazane w § 3 ust. 2 umowy, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących
konieczność wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w ST. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym:
1) zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego,
2) zostanie rozliczona na podstawie § 4 ust. 6 umowy,
3) nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem w każdej części osobno:
Ko = C + D
gdzie: Ko– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena”
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Dyspozycyjność”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Walce w następującym zakresie:
1) gotowości do wykonywania usługi – (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i operatorów) przez co strony rozumieją czas, w którym operator i sprzęt ZUD znajduje się w dyspozycji Zamawiającego nie wykonując czynności na drogach, jednak w ciągu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie czasu jest gotowy do wyjazdu w celu podjęcia czynności związanych z usuwaniem gołoledzi, odśnieżaniem dróg lub wykonywaniem innych czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Jest to również czas postoju solarek podczas ich załadunku, postój pojazdów ZUD na drodze dłuższy niż 30 minut (np. zatarasowanie dróg, korki) i inne okoliczności powstałe nie z winy Wykonawcy. Jednostką obmiarową jest ryczałt miesięczny za gotowość sprzętu odśnieżnego wraz z kierowcą;
2) czynnego prowadzenia zimowego utrzymania dróg, przez co strony rozumieją pracę czynną nośnika równocześnie z pługiem i solarką (posypywanie lub odśnieżania lub posypywanie i odśnieżanie), zgodnie z wykazem dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem zawartym w załączniku nr 10 do swz, w zakresie odśnieżania i posypywania polegające na wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości zgodnie z przyjętymi standardami. Jednostką rozliczeniową jest 1 godzina pracy sprzętu podczas odśnieżania i/lub posypywania dróg. 1 godzina pracy sprzętu odpowiada godzinie zegarowej. Rozliczeniu podlegać będą jedynie godziny przepracowane „na drodze”. Czas dojazdu do miejsca wskazanego w wezwaniu przez Zamawiającego, postoju pojazdu oraz sprzętu, ich załadunku nie jest wliczany do czasu pracy. W przypadku gdy czas pracy nie będzie obejmował pełnych godzin, wynagrodzenie będzie liczone proporcjonalnie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia całodobowego punktu dyspozytorskiego lub osoby koordynatora do kontaktu telefonicznego do i od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o trudnościach związanych z prawidłowym utrzymywaniem dróg. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu dróg, ich przejezdności oraz sposobu prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne, zawieje) Zamawiający wyda dyspozycję kolejnych wyjazdów.
2) dysponowania „zestawem sprzętowym” w skład którego wchodzi w zakresie części II:
a) pługopiaskarka lub ciągnik komunalny/rolniczy z pługiem do śniegu i posypywarką piasku i soli - szt. 1,
b) ładowarka - szt. 1,

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp polegające na zlecaniu poza sezonem zimowym czynnego prowadzenie zimowego utrzymania dróg, ścieżek rowerowych oraz ścieżek pieszo - rowerowych, w innych terminach niż wskazane w § 3 ust. 2 umowy, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących
konieczność wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w ST. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym:
1) zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego,
2) zostanie rozliczona na podstawie § 4 ust. 6 umowy,
3) nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem w każdej części osobno:
Ko = C + D
gdzie: Ko– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena”
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Dyspozycyjność”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
w Części od I i II
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował sprzętem umożliwiającym odśnieżanie dróg tj. minimum dla każdej części:
a) pługopiaskarką lub ciągnikiem komunalnym/rolniczym z pługiem do śniegu i posypywarką piasku i soli - szt. 1,
b) ładowarką - szt. 1,
Uwaga!
W przypadku złożenia oferty na dwie części wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował sprzętem umożliwiającym odśnieżanie dróg tj. minimum:
a) pługopiaskarką lub ciągnikiem komunalnym/rolniczym z pługiem do śniegu i posypywarką piasku i soli - szt. 1,
b) ładowarką - szt. 1,
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do swz. A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem XIV ust. 2 pkt 2 lit. c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do swz;
b) oświadczenie odpowiednio Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia/Podwykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do swz

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do swz.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do swz; Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w swz.
Oświadczenie składają odrębnie:
a) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy – wzór formularza stanowi
załącznik nr 4 do swz;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do swz;
3) pełnomocnictwo, w przypadkach gdy:
 umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
 Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty;
a) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
b) Wymagana forma: Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza;
4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do swz;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium w wysokości:
Część I – 4 000,00 zł
Część II – 4 000,00 zł
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. Dopuszczalne formy wniesienia wadium: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
UWAGA:
wadium wnoszone w formie innej niż pieniężnej musi być złożone w postaci elektronicznej w oryginale.
Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy:
- określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;
- określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;
- wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;
- wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;
- zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,
- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji.

Uwaga: oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez naruszenia jej integralności) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku jako archiwum (ZIP).

8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Powiat Krapkowicki, 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach nr: 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu ZP.272.19.2022 Część ___”
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty nr rachunku bankowego na które ma nastąpić zwrot wadium.
9. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data i godzina uznania rachunku Zamawiającego).
10. Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium, na pierwsze żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium.
11. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi być potwierdzone stosownym dokumentem podpisanym przez gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który należy: dołączyć do zaszyfrowanej w sposób wskazany w SWZ oferty lub wnieść w oryginale w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w Rozdz. XVIII SWZ przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.
13. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 98 PZP.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, stanowiące załącznik nr 3 do swz, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W sytuacji gdy konsorcjanci/wspólnicy powołują się na uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje lub wykształcenie danego członka konsorcjum/ wspólnika liczy się rola, jaką ten członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać ten konsorcjant/wspólnik, który w ramach wewnętrznego podziału zadań zrealizuje część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia.
W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek złożyć z ofertą odpowiednie oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 8 do swz. Musi z niego wynikać, które usługi wykonają poszczególni konsorcjanci/wspólnicy.
5. W przypadku powoływania się przez wspólników spółki cywilnej na wspólne doświadczenie, składanie tego oświadczenia jest bezprzedmiotowe i zbędne (analogicznie, jak w przypadku wykonawców samodzielnie ubiegających się o zamówienie).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w umowie możliwości dokonania takich zmian z uwzględnieniem zapisów art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określono w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 1 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietna 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835), tj.:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- Wykluczenie Wykonawcy następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Uwaga!
Na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietna 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835), które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako sankcję przewidziano karę pieniężną. Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Szczegółowy opis dotyczący terminu wykonania zamówienia:
1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2023 r. z zastrzeżeniem ust. 3
2. Realizacja przedmiotu umowy, obejmuje sezon zimowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zlecaniu poza sezonem zimowym czynności określonych w § 1 ust. 1 pkt 2, w innych terminach niż wskazane w ust. 2, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących konieczność wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w ST.
Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym:
1) zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego,
2) zostanie rozliczona na podstawie § 4 ust. 6 PPU,
3) nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia pełnej gotowości sprzętowo-materiałowej w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.

Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert zostały opisane w rozdziale XX swz w zakresie części Nr I i Nr II:
1) Kryterium „Cena” (C) – waga 60 pkt:
w zakresie:
Ceny za 1 m-c gotowości do wykonywania usługi (C1) - 30
Ceny za 1 godzinę pracy jednostek sprzętowych (C2) - 30
2) Kryterium „Dyspozycyjność” (D) – waga 40 pkt
Najdłuższy możliwy czas przestąpienia do wykonywania usługi dopuszczony przez Zamawiającego do 4 godzin.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.