eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Świadczenie usług opiekuńczych w świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców GdyniOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych w świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców Gdyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002830332

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grabowo 2

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-265

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 586259337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@mopsgdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych w świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców Gdyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d22c6a33-717d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473978

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002347/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Świadczenie usług opiekuńczych w świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców Gdyni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Postępowanie prowadzone jest w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia . W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywała się w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” na Platformie. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji do Zamawiającego, przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące wniosków o wyjaśnienie SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem
jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r. poz. 2454), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ
lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z
Obwieszczeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w prawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni (81-265) ul. Grabowo 2,
reprezentowany przez Dyrektora MOPS. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mopsgdynia.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO: obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym udostępniana zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zamianą postępowań umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00 193 Warszawa ul. Stawki 2),
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Część 2 obowiązku informacyjnego: Nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DZP.322.3.22/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców Gdyni, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), zwanych dalej „usługami”, na rzecz osób, którym Zamawiający przyznał te usługi decyzją administracyjną, zwanych w dalszej części „osobami objętymi usługami” lub „uczestnikami”.
2. Usługi świadczone będą w wymiarze 7 (siedmiu) godzin zegarowych dziennie we wszystkie dni robocze, w godzinach 8.00 - 15.00 lub 9.00 - 16.00, na rzecz nie więcej niż 12 osób starszych wskazanych przez Zamawiającego.
Uwaga! Zamawiający zaznacza, że pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usługi, należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usługi.
3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni:
1) miejsce świadczenia usług opiekuńczych (lokal), spełniający wymogi opisane w ust. 4,
2) usługi opiekuńcze dostosowane do stanu psychofizycznego uczestników,
3) pobieranie od uczestników odpłatności za usługi opiekuńcze, w kwocie ustalonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej.
4. Lokal, w którym świadczone będą usługi, musi spełniać następujące wymogi:
1) lokal musi być usytuowany na terenie jednej z dzielnic w Gdyni: Chylonia lub Cisowa, w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć,
2) lokal i wszystkie pomieszczenia w lokalu muszą być utrzymane w bieżącej czystości, dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, przez co należy rozumieć możliwość swobodnego dotarcia do nich z poziomu terenu lub z wykorzystaniem urządzeń technicznych,
3) lokal musi składać się z minimum dwóch pomieszczeń, które umożliwią świadczenie usług opiekuńczych łącznie dla 12 osób o ograniczonej mobilności, w tym jedno pomieszczenie mogące pełnić funkcję pokoju wyciszeń, wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do zapewnienia właściwej jakości usług opiekuńczych oraz telefon, apteczkę i aparat do mierzenia ciśnienia,
4) lokal musi posiadać zaplecze kuchenne oraz miejsce zapewniające warunki do spożywania posiłków – funkcje te mogą być realizowane w jednym z pomieszczeń, o których mowa w pkt. 3,
5) lokal musi mieć bezpośredni dostęp do toalety,
6) lokal musi być usytuowany w miejscu dobrze skomunikowanym siecią połączeń gdyńskiego transportu publicznego.
5. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalu wskazanym przez Wykonawcę, w którym będą świadczone przedmiotowe usługi opiekuńcze w celu zweryfikowania spełnienia przez lokal warunków, o których mowa w ust. 4, jednakże nie później niż przed zawarciem umowy na świadczenie przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których planowana jest realizacja zadania publicznego. Z przeprowadzonej wizji zostanie sporządzony protokół.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usług opiekuńczych świadczonych w świetlicy opiekuńczej obejmujących swym zakresem w szczególności:
1) prowadzenie zajęć aktywizujących i podtrzymujących sprawność uczestników, uwzględniające ich integrację ze środowiskiem lokalnym,
2) prowadzenie działań umożliwiających podtrzymywanie zainteresowań uczestników,
3) zapewnienie opieki dostosowanej do stanu psychofizycznego uczestników,
4) zapewnienie czynności wspomagających uczestników w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych - w szczególności pomoc przy niezbędnej toalecie, załatwianiu potrzeb fizjologicznych (odprowadzenie do toalety lub zakładanie i zmiana pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń), ubieraniu się, w spożywaniu posiłku - w zakresie, w jakim pomoc jest niezbędna, uwzględniając poziom niesamodzielności i stan zdrowia danego uczestnika,
5) wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza, wyszczególnionych na Zaświadczeniu lekarskim (np. dopilnowanie przyjmowania leków / mierzenie temperatury ciała, tętna, ciśnienia, poziomu cukru),
6) podanie gorącego posiłku obiadowego każdego dnia (posiłek zostanie zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i dostarczony do lokalu),
7) podanie napojów zimnych i gorących - w miarę indywidualnych potrzeb uczestników.
Uwaga! Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego zgłaszania Zamawiającemu ilości posiłków oraz zapewnienia napojów zimnych i gorących.
7. Do wykonywania usług opiekuńczych, o których mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek zapewnić w godzinach funkcjonowania świetlicy opiekuńczej równocześnie dwie osoby, które spełniają łącznie następujące wymogi:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
Osoby zatrudnione do realizacji usług w świetlicy opiekuńczej muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego albo psychologa albo terapeuty zajęciowego albo pielęgniarki albo asystenta osoby niepełnosprawnej albo opiekunki środowiskowej albo specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej albo fizykoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone w ust. 6 usługi (opiekun osoby starszej, asystent medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej), a także co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami starszymi lub osobami z niepełnosprawnościami;
2) posiadają odpowiednie wykształcenie medyczne lub ukończyły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy / pomocy przedmedycznej, potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez podmiot uprawniony,
3) posługują się językiem polskim w takim stopniu, który umożliwia sprawne i skuteczne komunikowanie się z uczestnikami i osobami z ich otoczenia, personelem medycznym i pomocy społecznej, a także sprawne i rzetelne prowadzenie w języku polskim dokumentacji świadczenia usług.
8. Zamawiajacy wymaga opracowania następującej dokumentacji merytorycznej związanej z realizacją przedmiotowej usługi:
1) opracowania i wdrożenia regulaminu funkcjonowania świetlicy opiekuńczej (regulamin wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej w pierwszym tygodniu realizacji zadania), z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i wdrożenia niezbędnych procedur;
2) prowadzenia dokumentacji indywidualnej uczestnika, obejmującej w szczególności:
a) kartę uczestnika zawierającą dane uczestnika (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania i numer telefonu), dane opiekuna (imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu), dane osoby do powiadomienia w nagłym wypadku (imię i nazwisko, numer telefonu), datę rozpoczęcia korzystania ze świetlicy opiekuńczej, istotne informacje o stanie zdrowia uczestnika oraz przyjmowanych lekach i ich dawkowaniu (w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i świadczenia usług), okres i przyczynę dłuższej nieobecności / niekorzystania ze świetlicy opiekuńczej,
b) notatki osób świadczących usługi dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach, a także istotnych zdarzeń,
c) oświadczenia dotyczące zasad korzystania z opieki,
3) prowadzenia dokumentacji zbiorczej, obejmującej w szczególności:
a) listy obecności uczestników w poszczególnych dniach miesiąca;
b) dziennik, w którym odnotowuje się prowadzone działania (zajęcia) i liczbę osób w nich uczestniczących, a także uwagi o realizacji zajęć, aktywności uczestników i istotnych wydarzeniach.
9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego (m.in. w kwestiach związanych z podawaniem i spożywaniem przez uczestników posiłków, a także w kwestiach dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych).
10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za ochronę poufności i bezpieczeństwo danych osobowych uczestników, na rzecz których świadczone będą usługi opiekuńcze. W tym celu Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, na podstawie odrębnej umowy (wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do projektu umowy), która określi w szczególności zakres przetwarzania oraz wykaz zbiorów, jakie Zamawiający powierzy Wykonawcy do przetwarzania należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad realizacją przedmiotu zamówienia oraz pozostałych zobowiązań wynikających z przyszłej umowy (projekt umowy stanowi załącznik nr 5 SWZ), która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą. Kontrola może odbywać się w miejscu realizacji zamówienia i mieć na celu weryfikację rzeczywistych warunków i sposobu jego wykonywania, w szczególności:
1) weryfikację spełnienia wymogu dotyczącego zatrudnionej do realizacji zadania osób, o których mowa w ust. 7,
2) weryfikację sposobu realizacji zadania – w szczególności uczestników oraz czasu i sposobu prowadzenia zajęć,
3) prawidłowość prowadzonej dokumentacji,
4) prawidłowość zabezpieczenia danych osobowych.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość odbywania praktyk zawodowych i staży zawodowych w miejscu realizacji przedmiotowej usługi w zawodach, o których mowa w ust. 7 pkt. 1, w liczbie nie większej niż 2 osoby jednocześnie.
13. Z usług opiekuńczych w świetlicy opiekuńczej korzystać mogą tylko i wyłącznie te osoby starsze, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał usługi decyzją administracyjną. Zamawiający nie wyraża zgody na świadczenie usług opiekuńczych w czasie, o którym mowa w ust. 2, dla osób nie objętych zleceniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie posiadających aktualnej decyzji administracyjnej przyznającej przedmiotowe usługi, a także realizowania przez Wykonawcę innych działań w pomieszczeniach przeznaczonych pod realizację przedmiotowego zadania publicznego w godzinach funkcjonowania świetlicy opiekuńczej.
14. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym miejsce (dokładny adres lokalu), w którym będzie świadczona usługa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wskazanego miejsca, pod względem przygotowania do realizacji zamawianej usługi, przed zawarciem umowy oraz przez cały okres realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów ocen z przypisaniem im odpowiednio wag:
Kryterium Waga Liczba punktów
Cena brutto 100 % 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zgodnie z przepisem art. 112 ustawy Pzp w związku z art. 266 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
a) w odniesieniu do warunku dotyczący zdolności zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia,, z których każda spełnia łącznie poniższe warunki:
• posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub psychologa lub pedagoga lub terapeuty zajęciowego lub pielęgniarki lub asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekunki środowiskowej lub specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizykoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone w Rozdziale 3 ust. 6 usługi (opiekun osoby starszej, asystent medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej);
• posiada co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami starszymi lub osobami z niepełnosprawnościami;
• posiada wykształcenie medyczne lub ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy / pomocy przedmedycznej, potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez podmiot uprawniony;
• posługuje się językiem polskim w taki stopniu, który umożliwia sprawne i skuteczne komunikowanie się z \uczestnikami i osobami z ich otoczenia, personelem medycznym i pomocy społecznej, a także sprawne i rzetelne prowadzenie w języku polskim dokumentacji świadczenia usług.

Ocena wykazania spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 3 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1.
2) W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 4, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
• Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowego, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 1 pkt. 1 lit. a SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda
od Wykonawcy:
• odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru
• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia niniejszego dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu
udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których
mowa w pkt. 2 Zamawiający żąda od Wykonawcy:
• pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
• zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4) jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , w sytuacji o której mowa w Rozdziale 8 ust. 3, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
• oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;

5) Wykonawca dołącza do oferty również:
• oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
• oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
• W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy stanowiący załącznik 5 zawiera również warunki
zmiany umowy, obejmujące w szczególności zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r. o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r. o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3;
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona na podstawie art. 226 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp, tj. z uwagi na fakt, że oferta została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.