eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomianki › Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania: "Budowa SP w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej " - zad. 2019/06.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej
w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania: „Budowa SP
w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Łomianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2022

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej
w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania: „Budowa SP
w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdaf6e02-6bcc-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045175/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania "Budowa Szkoły Podstawowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457306/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.49.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia IT, w ramach zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30191400-8 - Niszczarki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30213200-7 - Komputer tablet

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30232100-5 - Drukarki i plotery

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

31224810-3 - Przedłużacze

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32550000-3 - Sprzęt telefoniczny

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.