eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000192637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kamienna 22

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-883

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mow@miasto.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mowszczecin.naszbip.pl/redakcja-bip

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a89c0125-7236-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a89c0125-7236-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a89c0125-7236-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
3) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020r. poz. 1913 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako
tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć wraz z częścią jawną oferty;
4) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”;
5) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
6) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” wynosi 150 MB;
7) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego ePUAP;
8) za datę przekazania, innych niż oferta, oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ;
9) ofertę zaszyfrowaną zgodnie z „Instrukcją użytkownika” dostępną na miniportalu, należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal (adres:
https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność
zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informacje
dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został
opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniportalu;
11) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się posługiwanie nazwą postępowania lub numerem
referencyjnym niniejszego postępowania;
12) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców przed podpisaniem umowy
oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu
umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr sprawy MOW-322/48/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż, dostawa, dystrybucja/usługi przesyłowe) gazu ziemnego
wysokometanowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium: cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu
dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności
zawodowej jeżeli wykonawca:
a) posiada aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z
art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne(Dz.U. z 2021r. poz. 716 ze. zm.)
b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo
energetyczne(Dz.U. z 2021r. poz. 716 ze. zm.)
–w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
lub
posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym
znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego
-w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadał będzie wymagane
powyżej uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane.
2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
108 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz podstaw wykluczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kalkulacja cenowa (załącznik 1a)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w
treści Umowy w zakresie:
1) Zmiany ceny paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej wyłącznie w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym,
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 z późn. zm.),
f) zmiany charakteru odbiorcy w kontekście zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019
poz. 864 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2019 poz. 545 z późn.
zm.)
- poprzez właściwą zmianę zastosowanej stawki akcyzy,
- i/lub przeliczenie wartości jednostkowej ceny paliwa gazowego, gdy skalkulowano ją dla zakładu energochłonnego
wykorzystującego wyroby gazowe wymienionego w art. 31b. ust.1. pkt 5) w związku z art. 31c. ustawy o podatku
akcyzowym, a także w odniesieniu do Art. 10 - 14 ustawy o efektywności energetycznej, gdy dla nowego odbiorcy te
uwarunkowania nie występują. Wówczas przyjmuje się wzrost kosztu wykonania dostawy w kwocie nie wyższej niż wartość
zobowiązań za rok dostawy wynikających z ustawy o efektywności energetycznej obliczonej dla opłaty zastępczej za
świadectwa efektywności energetycznej w odniesieniu do konkretnych odbiorców;
g) zmiany stawek w Taryfie (cenniku) stosowanej przez Wykonawcę na korzyść Zamawiającego w okresie obowiązywania
Umowy dla grupy odbiorców, w której mieści się Zamawiający (obniżka ceny).
2) Zmiany:
stawek za usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi dystrybucji
gazu OSD, które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania Umowy;
3) Zmiany mocy umownej w związku ze zmianą zapotrzebowania na paliwo gazowe, pod warunkiem wyrażenia zgody przez
Operatora;
4) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do poszczególnych punktów odbioru jeżeli zmiana ta wynika z
przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych lub z
przyczyn niezależnych od Stron.
Zmiany cen wynikające z powyższych postanowień następują, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych powyżej Strona wnioskująca o zmianę
złoży drugiej Stronie pisemny wniosek. Następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację
zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych powyżej zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w
szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących
umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów.
Zamawiający może odmówić zmiany ceny w przypadku gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać
proponowanej zmiany. Zmiana ceny może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie
odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego – wyłącznie faktur wystawianych po
wejściu w życie tych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: dedykowany formularz dostępny na ePUAP i przez MiniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.