eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Korycin › ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Korycin w formie zakupu biletów miesięcznych i jednorazowych w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Korycin w formie zakupu biletów miesięcznych i jednorazowych w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORYCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Knyszyńska 2A

1.5.2.) Miejscowość: Korycin

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-140

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@korycin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.korycin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Korycin w formie zakupu biletów miesięcznych i jednorazowych w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e5b9304-723e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018480/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Korycin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/korycin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/korycin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy i bezpłatnego formularza „wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu), przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez klik-nięcie przycisku „wyślij wiadomość do Zamawiającego” oraz pojawienia się komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: mzalewska@korycin.pl
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
3. Wykonawca jako profesjonalny podmiot ma obowiązek śledzenia i sprawdzania komunikatów oraz wiadomości bezpośrednio na platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za sytuację, gdy Wykonawca nie dostanie e-maila z powiadomieniem z platformy. Wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu. Uwaga. Złożenie pliku na platformie oznacza jego dostarczenie.

Pozostałe informacje zostały zawarte w rozdziale V SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w rozdziale XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Korycin, to jest wykonanie przywozu, odwozu i zapewnieniu opieki podczas przewozu uczniom ze:
1) Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie (156* uczniów- bilety ulgowe), ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin
2) Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie ul. Grodzieńska 21, 16-140 Korycin (10 ulgowych+5 zwykłych*- uczniów),
w terminie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r w dni nauki szkolnej.
*Liczba uczniów dowożonych do szkoły w miesiącu październiku 2022 r.
2. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób.
3. Wykonawca usługi zobowiązany będzie do przedstawienia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów na trasach, którymi będzie przewoził uczniów (uzyskanego w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) w terminie do dnia 31.12.2023 r.
4. Wykonawca ubezpiecza autobusy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz pasażerów w zakresie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).
5. Wykonawca do realizacji zamówienia zapewnia autobusy posiadające co najmniej jedne drzwi otwierane automatycznie.
6. Wykonawca zapewni miejsca siedzące i odpowiednie warunki przewożonym uczniom w autobusach. Pojazdy muszą być wyposażone w liczbę miejsc siedzących umożliwiającą realizację zamówienia.
7. Wykonawca zapewni opiekę w czasie przewozu uczniów, sprawowaną przez inne osoby niż kierowca. Obowiązki osoby pełniącej funkcję opiekuna zostały określone w załączniku nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
8. Dowożenie nie może rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 6.50.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie zrealizował/realizuje należycie minimum 1 usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych). Jako zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia rozumie się wykonanie usługi przewozu dzieci trwającej minimum 6 miesięcy - zał. nr 4 do SWZ,
- Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 3 autobusami pozwalającymi świadczyć usługę przewozu dzieci do szkół – zał. nr 4a do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia wezwania, składa następujące podmiotowe środki dowodowe (art. 274 ustawy):
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej wykaz zawierający:
a) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykaz zawierający:
a) wykaz wykonanych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował/realizuje należycie minimum 1 usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) (załącznik nr 4 do SWZ) oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - potwierdzający dysponowanie co najmniej 3 autobusami pozwalającymi świadczyć usługę przewozu dzieci do szkół (Załącznik nr 4a do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy zawiera Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki podatku od towarów i usług, która jest skuteczna od dnia jej wejścia w życie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/korycin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.