eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolno › Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta KolnoOgłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KOLNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669849

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Kolno

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-500

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wrg@kolno.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umkolno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cda0da7e-7234-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473769

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025745/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortalwskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia - formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za chwilę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się chwilę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016,119, s.1 oraz Dz. Urz. UE.L 2018,127, s.2) zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, tel. 86 278 21 33, adres email: sekretariat@kolno.home.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@kolno.home.pl, w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/ Panu uprawnień.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w odpowiednim trybie, określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa p.z.p..
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p..
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Łąkowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną – budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego, drenażu budynku, kanału technologicznego i przebudową kolizji z siecią elektroenergetyczną oraz rozbiórką budynku gospodarczego i budową muru oporowego.
Zakres robót obejmuje:
– budowę nawierzchni jezdni o łącznej długości ok. 114,0 m w tym: nawierzchnia bitumiczna o długości ok. 95,0 m pow. 463 m2, szer. 5,0m, nawierzchnia żwirowa długość ok. 19,0 m, szer. 4,0 m, pow. 68 m2
– budowę jednostronnego chodnika, szer. 2,0m i nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, pow. 140 m2
– budowę opaski jezdni o szer. 0,5m i nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej pow. 41 m2
– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, szer. 4,0-5,0m, pow., 130 m2
– budowę kanalizacji deszczowej fi 315mm , fi 250 mm z wpustami i przykanalikami fi 200mm, łączna długość 262,0m
– budowę sieci wodociągowej fi 110mm, długość 28,0m
– budowę oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2 wraz ze słupami i oprawami, długość 109,0m, liczba słupów oświetleniowych i opraw Led 4 szt.
– budowę drenażu opaskowego budynku fi 110mm, długość 75,0 m
– docelową organizację ruchu,
– przebudowę kolidującego odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV, długość 81,0m
– zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejących sieci elektrycznych
– zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejących sieci teletechnicznych
– rozbiórkę budynku gospodarczego,
– budowę muru oporowego,
– budowę kanału technologicznego w standardzie KTu1, długość 91,0m
– budowę studni kanału technologicznego typu SKR-1 (przelotowe) i SKO-2 (końcowe)
– wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna

32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ul. Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót:
– budowę jezdni długości ok. 146,0m o nawierzchni z brukowca gr. 20 cm o pow. 760 m2, szer. jezdni 5,0m
– budowę chodników szerokości do 2,5 m o nawierzchni betonowej - płyta chodnikowa (imitacja granitu) grub. 5 cm pow. 316m2
– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, szer. 4,0m, pow. 160 m2,
– regulacja wpustów kanalizacji deszczowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa ul. Jesionowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego.
W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót:
– budowę jezdni długości 174,23 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, pow. 1188 m2, szer. jezdni 5,50 m,
– budowę chodników szerokości 1,5 i 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm pow. 441 m2,
– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm szer. 4,0m, pow. 120 m2,
– budowę oświetlenia ulicznego o długości 179,0 m, liczba słupów oświetleniowych 5 szt. i opraw Led 7 szt.
– budowę sieci kanalizacji deszczowej długość 157 m fi 250mm z przykanalikami.

Dokumentacja projektowa zakłada montaż szafki oświetleniowej ZK-SO. Szafka ta została już wykonana we wcześniejszym etapie budowy innej ulicy, należy do niej doprowadzić jedynie projektowaną linię kablową oświetlenia ulicznego.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kolizji istniejącej linii napowietrznej 15kV „Turośl” typu 3x35 AFL z projektowanym zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę ulicy Jesionowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną. Projekt budowlany obejmuje wykonanie obostrzeń 2 stopnia na słupach istniejącej linii napowietrznej 15kV „Turośl” nr 33 do słupa nr 32 .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa ul. Kasztanowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego.
W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót:
– budowę jezdni długości ok. 190,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, pow. 1304 m2, szer. jezdni 5,50 m,
– budowę chodników szerokości 1,5 i 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm pow. 479 m2,
– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm szer. 4,0m, pow. 120 m2,
– budowę oświetlenia ulicznego o długości 271m, liczba słupów oświetleniowych i opraw Led 7 szt.,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej długość 74m fi 250mm z przykanalikami

Dokumentacja projektowa zakłada montaż szafki oświetleniowej ZK-SO. Szafka ta została już wykonana we wcześniejszym etapie budowy innej ulicy, należy do niej doprowadzić jedynie projektowaną linię kablową oświetlenia ulicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa ul. Lipowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego

Dokumentacja projektowa jest opracowana na całą ulicę, do realizacji zadania przyjmujemy odcinek o długości ok. 103,0 m.
W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót:
– budowę jezdni długości ok. 103,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, pow. 636 m2, szer. jezdni 6,0 m,
– budowę chodników szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm pow. 294 m2,
– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm szer. 4,0m, pow. 39 m2,
– budowę oświetlenia ulicznego o długości ok. 290,0 m, liczba słupów oświetleniowych i opraw Led 4 szt.,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej długość 72m fi 250mm z przykanalikami fi 200.
Dokumentacja projektowa zakłada montaż szafki oświetleniowej ZK-SO. Szafka ta została już wykonana we wcześniejszym etapie budowy innej ulicy, należy do niej doprowadzić jedynie projektowaną linię kablową oświetlenia ulicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zadanie lub kilka zadań łącznie obejmujące swym zakresem budowę lub przebudowę drogi, placu, parkingu z infrastrukturą techniczną:
- dla Części 1 o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż: 600 000,00 zł brutto (sześćset tysięcy złotych)
- dla Części 2, 3, 4 i 5 o nawierzchni z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż:
300 000,00 zł brutto (trzysta tysięcy złotych) na każdą część.
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/dokumentu i kurs walut.
b) dysponuje jedną osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych.
W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 831) oraz uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na wszystkie części zamówienia Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie posiadania 1 osoby pełniącej funkcję kierownika budowy. Oznacza to, że jedna i ta sama osoba będzie mogła być kierownikiem budowy dla wszystkich części Zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg załącznika nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 220 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
Część 1 – 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
Część 2 – 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Część 3 – 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
Część 4 – 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
Część 5 – 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Miasta Kolno, Bank Spółdzielczy w Kolnie nr rachunku 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 z dopiskiem „Wadium – postępowanie nr RG.271.13.2022”
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 r poz. 310 ze zm.)
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.) Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
9. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 2) SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 3) i ust. 2 pkt. 2) SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 3) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
- w rozdziale VIII ust. 2 pkt. 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie wbiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

4. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja2/2021/5817/Polski Ład z dnia 14.06.2022r., dotyczącą realizacji przez Miasto Kolno inwestycji pn. „Budowa/Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno”. Zgodnie z otrzymaną Promesą Wstępną w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – zaliczka zostanie przekazywana Wykonawcy w kwocie 5% wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy, po przedstawieniu faktury zaliczkowej VAT.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki zmiany umowy regulują zapisy paragrafu 6 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie realizowane będzie przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład, przy dofinansowaniu w wysokości 95,00 %, jednak w kwocie nie wyższej niż określona w promesie wstępnej. Zamawiający został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej (Promesy Wstępnej) umożliwiającej przeprowadzenie postepowania na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców inwestycji. Promesa zostanie udzielona po spełnieniu przez Zamawiającego szeregu warunków dotyczących m.in. właściwego przeprowadzenia procedury przetargowej i ujęcia w umowie z Wykonawcą/ami właściwych zapisów.
Zgodnie z Regulaminem Programu Polski Ład, udział własny Zamawiającego (obecnie 5,00 % wartości inwestycji) wypłacony będzie dla Wykonawcy w formie zaliczki przed zakończeniem realizacji inwestycji.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą/ami harmonogramem rzeczowo – finansowym, określającym także terminy realizacji i wartości poszczególnych etapów inwestycji.
Zamawiający informuje ponadto, iż zgodnie z zapisami Promesy Wstępnej, w umowach na realizacje zamówienia zostaną zawarte następujące treści:
• ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zobowiązane będą poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
• umowa/umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji przewidywać będą zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy (Zamawiającego), na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5 promesy wstępnej (płatności w transzach), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.