eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Godziszów › Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Godziszów oraz gminnych jednostek organizacyjnych na lata 2023-2028Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Godziszów oraz gminnych jednostek organizacyjnych na lata 2023-2028

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GODZISZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Godziszów Trzeci 121A

1.5.2.) Miejscowość: Godziszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-302

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 8710002

1.5.8.) Numer faksu: 8711110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@godziszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.godziszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Godziszów oraz gminnych jednostek organizacyjnych na lata 2023-2028

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e1c25b6-722c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.godziszow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Godziszów. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.0721.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Godziszów oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2028 r.
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje zawarcie umowy na okres 5 lat w zakresie:
1) Bieżąca obsługa bankowa:
a) Otwarcie i prowadzenie 9 rachunków podstawowych i 27 rachunków pomocniczych, środków bezzwrotnych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych Gminy Godziszów i pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych wymienionych pkt. 1.3 bez ponoszenia z tego tytułu opłat i prowizji przez Zamawiającego
b) Realizacja przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunkach podstawowych i pomocniczych bez ponoszenia z tego tytułu opłat i prowizji przez Zamawiającego (dotyczy wszystkich przelewów). Przelewy w formie elektronicznej przy pomocy systemu bankowości elektronicznej winny być realizowane bez zbędnej zwłoki w czasie rzeczywistego zlecenia. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej bank umożliwi realizację przelewów w formie papierowej w dniu ich złożenia.
c) Korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu w formie eliksir i sorbnet
d) Możliwość prowadzenia rachunków bankowych drogą elektroniczną w systemie bankowości elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz ze środowiskiem oraz jednolitym oprogramowaniem elektronicznej bankowości i z wymaganymi uprawnieniami dla każdej jednostki organizacyjnej Gminy Godziszów - instalacja, aktualizacja, serwis i prowadzenie szkolenia
e) Niepobieranie opłat za instalację systemu bankowości elektronicznej
f) Niepobieranie opłat od wpłat i wypłat gotówkowych
g) Niepobieranie opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych będących należnościami budżetu gminy od podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych i innych.
h) Sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy w wersji papierowej. Dopuszcza się możliwość indywidualnego ustalenia elektronicznej formy wyciągów bankowych
i) Dostarczanie blankietów czeków gotówkowych bez pobierania opłat
j) Sporządzanie historii rachunku na prośbę zamawiającego bez pobierania opłat
k) Możliwość wykonywanie operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez kilku użytkowników systemu
l) Wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych na prośbę zamawiającego bez pobierania opłat min. terminu i godziny wpływu środków finansowych na określony rachunek Zamawiającego ( np. potwierdzenie godziny i terminu wpływu kwoty wadium)
m) Dostarczanie kart wzorów podpisów bez pobierania opłat
n) Nieobciążanie innymi opłatami i prowizjami niewymienionymi w specyfikacji
o) Tworzenie zbiorów danych kontrahentów, numerów rachunków i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów

2) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych:
a) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych według zmiennej stopy procentowej, nie niższe niż WIBID 1M z pierwszego dnia roboczego rozpoczynającego dany okres obrachunkowy pomnożony przez…co najmniej 0,5 (zgodnie z ofertą).
b) Kapitalizacja odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym.
c) Marża banku będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy.
d) Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych negocjowanych każdorazowo z Bankiem

3) Udzielenie Zamawiającemu odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu gminy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu
a) Możliwość udzielenia w rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy Godziszów w uchwale budżetowej
b) Spłata kredytu do końca roku budżetowego
c) Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany automatycznie, po wejściu w życie umowy o obsługę budżetu gminy bez podpisywania odrębnej umowy. Zamawiający po uchwaleniu budżetu oraz jego zmian na dany rok poinformuje Bank o planowanej kwocie kredytu w rachunku bieżącym.
d) Wysokość kredytu w rachunku bieżącym (odnawialny) - 1 500 000,00 zł ( na 1 rok). Są to dane szacunkowe, które w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmianie.
e) Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco
f) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za uruchomienie kredytu
g) Wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt
h) Kredyt będzie oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonych jako średnia z ostatnich dziesięciu dni poprzedzających każdy okres obrachunkowy powiększony o marżę Banku.
i) Marża Banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy lecz nie wyższa niż 1%, a wynikająca ze złożonej oferty
j) Odsetki wynikające z uruchomienia kredytu naliczane będą od rzeczywistego zadłużenia i płatne do dziesiątego dnia po zakończeniu miesięcznego okresu obrachunkowego.

1.3 Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia:

1) Urząd Gminy w Godziszowie
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Godziszowie
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Andrzejowie
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Godziszowie Pierwszym
5) Zespół Szkolno Przedszkolny w Godziszowie Drugim
6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziłowicach
7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Ratajskiej
8) Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie
9) Gminna Biblioteka Publiczna


1.4 Dodatkowe wymagania
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o prowadzeniu bądź rozpoczęciu prowadzenia w miejscowości siedziby Zamawiającego co najmniej punktu obsługi kasowej lub prowadzenie zastępczej obsługi kasowej przy pomocy podwykonawcy, zakładając że pełną odpowiedzialność za podwykonawcę ponosi Wykonawca.
2) Zapewnienie pomocy technicznej przez cały okres trwania umowy bez pobierania opłat i prowizji
3) Możliwość zmiany liczby jednostek organizacyjnych, ich form organizacyjnych, ilości rachunków bankowych i przelewów bakowych. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź potrzeby otwarcia nowego rachunku bankowego czy też zmiany formy organizacyjnej jednostki, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową
1.5 Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2028-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz minimum 1 dostawy lub usługi wykonanej, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.; Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dalsza część opisu przedmiotu zamówienia:

1.6 Pozostałe warunki umowy:
1) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia poniższych zdarzeń w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień SIWZ, a w szczególności w przypadku naruszenia postanowień dotyczących płatności oraz zatrudnienia osób wykonujących poszczególne czynności zamówienia.
2) Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
3) W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy właściwe dla zamówienia.
4) Ilekroć w treści umowy jest mowa o "umowie" należy przez to rozumieć niniejszą umowę.
5) Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
6) Załączniki do umowy stanowią jej integralną część
7) Strony zgodnie ustalają, iż wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8) Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą usługi z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym.


1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
1.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone
1.9 Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
1) Jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr … do SIWZ) część zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwę i adres podwykonawców
2) W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia
3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia
1.10 Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga aby wszystkie czynności operacyjne związane z obsługą rachunków wykonywane były przez pracownika/pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy)
2) Przez czynności operacyjne zamawiający rozumie działalność wykonawcy związaną z realizacją usług objętych zamówieniem: obsługa rachunków bankowych ( w tym realizacja poleceń przelewu, przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych) z uwzględnieniem osób zatrudnionych u wykonawcy i jego podwykonawcy.
3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.