eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niemodlin › Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozuOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

1.3.) Oddział zamawiającego: CUW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365932620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Powstań Śląskich 37

1.5.2.) Miejscowość: Niemodlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@cuwniemodlin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cuwniemodlin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26d06fe2-6bcf-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473484

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059143/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do szkół

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456059/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUW.261.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania całościowego zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”
i obejmuje swoim zakresem dowóz uczniów w okresie od dnia 02 stycznia 2023 r. do dnia 22 grudnia 2023 r. w obrębie następujących czterech trasach, stanowiących przedmiot zamówienia:
1) TRASA 1
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Niemodlinie oraz Szkoły Podstawowej w Graczach na trasie opisanej zgodnie
z Załącznikiem Nr 10 do SWZ.
Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w Załączniku Nr 10 do SWZ.
Dzienna liczba kilometrów: 109
2) TRASA 2
Dowóz dzieci z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej w Rogach (wraz
z uczniami realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne) oraz Szkoły Podstawowej
w Graczach na trasie opisanej zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do SWZ.
Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w Załączniku Nr 11 do SWZ.
Dzienna liczba kilometrów: 87.
3) TRASA 3
Dowóz uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej przy ZS w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej w Rogach (wraz z uczniami realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne) oraz Szkoły Podstawowej w Graczach na trasie opisanej zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do SWZ
Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w załączniku nr 12 do SWZ.
Dzienna liczba kilometrów: 122.
4) TRASA 4
Dowóz uczniów z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej w Rogach (wraz
z uczniami realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne) oraz Szkoły Podstawowej
w Graczach na trasie opisanej zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do SWZ.
Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w załączniku nr 13 do SWZ.
Dzienna liczba kilometrów: 32.

Ogółem liczba kilometrów: 350
Liczba dni nauki szkolnej: 181 (Zamawiający zastrzega, że przyjęta szacunkowa liczba dni służy do skalkulowania ceny oferty)

Dodatkowe zapisy opisu przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, do terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu na skrzynkę e-PUAP Zamawiającego wpłynęła oferta Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ sp. z o.o. 45 – 018 Opole, ul. Krakowska 51/15, lecz nie widnieje ona na miniPortalu. Wykonawca składając ofertę podał błędny numer ID postępowania. Błędne podanie ID postępowania umożliwia zaszyfrowanie oferty przez wykonawcę, lecz skutkuje niemożliwością odszyfrowania i otwarcia oferty przez zamawiającego. Taki błąd klasyfikowany jest jak błąd wykonawcy i skutkuje odrzuceniem oferty (zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.