eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › 安iadczenie us逝g pocztowych i kurierskich na potrzeby jednostek podleg造ch Gminie Stalowa WolaOg這szenie z dnia 2022-12-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g pocztowych i kurierskich na potrzeby jednostek podleg造ch Gminie Stalowa Wola

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi zamawiaj帷y centralny

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Stalowowolskie Centrum Us逝g Wsp鏊nych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Paw豉 II 25A

1.5.2.) Miejscowo嗆: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g pocztowych i kurierskich na potrzeby jednostek podleg造ch Gminie Stalowa Wola

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-e9a7ca1b-7224-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00473367

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-12-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00040234/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.73 安iadczenie us逝g pocztowych i kurierskich na potrzeby jednostek podleg造ch Gminie Stalowa Wola

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9a7ca1b-7224-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja odbywa si przy u篡ciu platformy e-zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
12. Ofert nale篡 z這篡 przed terminem sk豉dania ofert – oferta z這穎na po terminie nie zostanie przyj皻a. Formularz ofertowy i za陰czniki nale篡 podpisa cyfrowo. Dokumenty mo積a podpisa podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym lub piecz璚i elektroniczn. Wype軟iony formularz oferty podpisujemy podpisem wewn皻rznym. Za陰czniki mo積a podpisa podpisem zewn皻rznym lub wewn皻rznym.Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej, email: amazur@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl. Osoby ze strony zamawiaj帷ego upowa積ione do kontaktowania si z Wykonawcami s: Agata Mazur – Dzia Zam闚ie Publicznych Stalowowolskiego Centrum Us逝g Wsp鏊nych Al. Jana Paw豉 II 25A; tel. (15) 819-47-48, adres email: amazur@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym (SCUW) a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu platformy e-zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
3. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
4. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy e-zam闚ienia pod adresem: https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-3.2_20211016.pdf
6. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
8. Sk豉danie ofert/wniosk闚/prac konkursowych dost瘼ne jest tylko dla u篡tkownik闚 b璠帷ych Wykonawcami, posiadaj帷ymi uprawnienie do Sk豉dania ofert/wniosk闚/prac konkursowych. W celu z這瞠nia oferty nale篡 przej嗆 do szczeg馧闚 post瘼owania, wybra zak豉dk oferty/wnioski, nast瘼nie przycisk z堯 ofert.
9. Ofert nale篡 z這篡 na w豉軼iwym formularzu (aktualnym formularzu ofertowym pobranym z platformy do tego post瘼owania) – je郵i formularz b璠zie nieprawid這wy system poinformuje o tym w trakcie sk豉dania oferty.
10. W celu pobrania wzorc闚 formularza (ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub konkursowego) oraz pozosta造ch dokument闚 post瘼owania nale篡 przej嗆 do szczeg馧闚 post瘼owania.
11. Funkcjonalno嗆 wype軟ienia formularza dost瘼na jest tylko dla u篡tkownik闚 b璠帷ych Wykonawcami posiadaj帷ymi uprawnienie do Przygotowania ofert/wniosk闚/prac konkursowych.
12. Ofert nale篡 z這篡 przed terminem sk豉dania ofert – oferta z這穎na po terminie nie zostanie przyj皻a.
13. Formularz ofertowy i za陰czniki nale篡 podpisa cyfrowo. Dokumenty mo積a podpisa podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym lub piecz璚i elektroniczn. Wype軟iony formularz oferty podpisujemy podpisem wewn皻rznym. Za陰czniki mo積a podpisa podpisem zewn皻rznym lub wewn皻rznym. Dokumenty spakowane nale篡 podpisa podpisem zewn皻rznym. Je郵i b璠zie brakowa這 podpisu system poinformuje o tym w trakcie sk豉dania dokument闚, zostan one przyj皻e przez Platform mimo braku podpisu.
14. Szczeg馧owa instrukcja dotycz帷a sk豉dania ofert dost瘼na jest pod adresem https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf
15. Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej, email: amazur@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl lub ePUAP
16. Osoby ze strony zamawiaj帷ego upowa積ione do kontaktowania si
z Wykonawcami s: Agata Mazur – Dzia Zam闚ie Publicznych Stalowowolskiego Centrum Us逝g Wsp鏊nych Al. Jana Paw豉 II 25A; tel. (15) 819-47-48, adres email: amazur@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl - w sprawach proceduralnych;

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Stalowowolskiego Centrum Us逝g Wsp鏊nych al. Jana Paw豉 II 25A, 37-450 Stalowa Wola – Pani Danuta Bednarz.
 inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum Us逝g Wsp鏊nych jest Pan Grzegorz Madej prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz pn. IURATUS Grzegorz Madej, z siedzib pod adresem Bodzan闚 467, 32-020 Wieliczka, adres e-mail: iod.scuw@stalowawola.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego „安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urz璠u Miasta Stalowej Woli” prowadzonym w trybie zam闚ienia podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
 Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
 obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
 nie przys逝guje Pani/Panu:
 w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Uczestnicy post瘼owania maj prawo wgl康u do tre軼i protoko逝 post瘼owania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego post瘼owania z wyj徠kiem dokument闚 stanowi帷ych za陰czniki do protoko逝 (jawne po zako鎍zeniu post瘼owania) oraz stanowi帷ych tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrze穎nych przez uczestnik闚 post瘼owania.
3. Zamawiaj帷y udost瘼nia wskazane dokumenty po z這瞠niu wniosku,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP – II.271.214.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor璚zania przesy貫k pocztowych oraz ich ewentualnych zwrot闚 w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor璚zania przesy貫k pocztowych oraz ich ewentualnych zwrot闚 (przesy趾i listowe i paczki pocztowe), kt鏎e b璠 realizowane na zasadach okre郵onych w powszechnie obowi您uj帷ych przepisach prawa, w szczeg鏊no軼i w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2022.896 t.j).

2. Przez przesy趾i pocztowe b璠帷e przedmiotem zam闚ienia rozumie si przesy趾i listowe o wadze do 2000g (format S, M, L):
• zwyk貫 ekonomiczne – przesy趾a nierejestrowana nie b璠帷a przesy趾 najszybszej kategorii
• zwyk貫 priorytetowe – przesy趾a nierejestrowana najszybszej kategorii
• polecone ekonomiczne – przesy趾a rejestrowana b璠帷a przesy趾 listow, przemieszczan i dor璚zan w spos鏏 zabezpieczaj帷y j przed utrat, ubytkiem zawarto軼i lub uszkodzeniem
• polecone priorytetowe – przesy趾a rejestrowana najszybszej kategorii b璠帷a przesy趾 listow, przemieszczan i dor璚zan w spos鏏 zabezpieczaj帷y j przed utrat, ubytkiem zawarto軼i lub uszkodzeniem
• polecone ze zwrotnym po鈍iadczeniem odbioru (ZPO) – przesy趾a listowa przyj皻a za potwierdzeniem nadania i dor璚zona za pokwitowaniem odbioru
• polecone priorytetowe ze zwrotnym po鈍iadczeniem odbioru (ZPO) – przesy趾a najszybszej kategorii przyj皻a za potwierdzeniem nadania i dor璚zona za pokwitowaniem odbioru
• przesy趾i bezadresowe
• us逝gi niepowszechne - przesy趾i kurierskie
• us逝gi niepowszechne – paczki do 20 kg

Wymiary przesy貫k listowych wynosz :
Maksimum: suma d逝go軼i, szeroko軼i i wysoko軼i – 900 mm, przy czym najwi瘯szy z tych wymiar闚 (d逝go嗆) nie mo瞠 przekroczy 600 mm. Minimum: wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm. Przy czym :
Format S to przesy趾i o wymiarach : Minimum – wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm. Maksimum – 瘸den z wymiar闚 nie mo瞠 przekroczy wysoko軼i 20 mm, d逝go嗆 230 mm, szeroko嗆 160 mm.
Format M to przesy趾i o wymiarach : Minimum – wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm. Maksimum – 瘸den z wymiar闚 nie mo瞠 przekroczy wysoko軼i 20 mm, d逝go嗆 325 mm, szeroko嗆 230 mm.
Format L to przesy趾i o wymiarach : Minimum – wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm. Maksimum – suma d逝go軼i, szeroko軼i i wysoko軼i – 900 mm, przy czym najwi瘯szy z tych wymiar闚 (d逝go嗆) nie mo瞠 przekroczy 600 mm.

3. Przez paczki pocztowe, b璠帷e przedmiotem zam闚ienia rozumie si paczki pocztowe o wadze do 10 kg (gabaryt A i B):
• ekonomiczne – paczki rejestrowane nie b璠帷e paczkami najszybszej kategorii, • priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
• paczki pocztowe z zadeklarowan warto軼i – przesy趾i rejestrowane nie b璠帷e przesy趾ami najszybszej kategorii z zadeklarowan warto軼i,
• ze zwrotnym po鈍iadczeniem odbioru – paczki rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe przyj皻e za potwierdzeniem nadania i dor璚zone za pokwitowaniem odbioru

Gabaryt A – przesy趾a o wymiarach: Minimum – wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm. Maksimum – 瘸den z wymiar闚 nie mo瞠 przekroczy d逝go軼i 600 mm, szeroko嗆 500 mm, wysoko嗆 300 mm.
Gabaryt B – to przesy趾a o wymiarach: Minimum – je郵i cho jeden z wymiar闚 przekracza d逝go嗆 600 mm, szeroko嗆 500 mm, wysoko嗆 300 mm. Maksimum – suma d逝go軼i i najwi瘯szego obwodu mierzonego w innym kierunku ni d逝go嗆 nie mo瞠 by wi瘯sza ni 3000 mm, przy czym najwi瘯szy wymiar nie mo瞠 przekroczy 1500 mm.

4. Nadanie przesy貫k obj皻ych przedmiotem zam闚ienia nast瘼owa b璠zie w dniu ich przekazania przez Zamawiaj帷ego. W przypadku przesy貫k priorytetowych przekazanych przez Zamawiaj帷ego do godz. 14.30 - 15.00, ich nadanie nast瘼owa b璠zie w tym samym dniu. Przyj璚ie przesy貫k do obrotu pocztowego przez Wykonawc b璠zie ka盥orazowo dokumentowane piecz璚i, podpisem i dat w ksi捫ce nadawczej (dla przesy貫k rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilo軼iowym dla przesy貫k nierejestrowanych. Wz鏎 ksi捫ki nadawczej oraz zestawienia ilo軼iowego zostanie przedstawiony Zamawiaj帷emu przez Wykonawc w formie pisemnej w dniu zawarcia umowy i stanowi b璠zie za陰cznik do umowy. Wykonawca zobowi您uje si do przekazania Zamawiaj帷emu wszelkich oznacze przesy貫k rejestrowanych i priorytetowych.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 64110000-0 - Us逝gi pocztowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 36 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 4. Wynik – oferta, kt鏎a przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punkt闚 w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejsz, pozosta貫 oferty zostan sklasyfikowane zgodnie z ilo軼i uzyskanych punkt闚. Realizacja zam闚ienia zostanie powierzona Wykonawcy, kt鏎ego oferta uzyska najwy窺z ilo嗆 punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elektroniczne 郵edzenie przesy貫k

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy potwierdzaj帷y spe軟ienie nast瘼uj帷ych warunk闚 dotycz帷ych:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
 Zamawiaj帷y nie okre郵a szczeg馧owego warunku w tym zakresie;
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
 Wykonawca spe軟i powy窺zy warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚, je瞠li wyka瞠, 瞠 posiada, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 896), aktualny wpis do rejestru operator闚 pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urz璠u Komunikacji Elektronicznej;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiaj帷y nie okre郵a szczeg馧owego warunku w tym zakresie;
4) Zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykona zadania odpowiadaj帷e swoim rodzajem przedmiotowi zam闚ienia tj. minimum:
 Zamawiaj帷y nie okre郵a szczeg馧owego warunku w tym zakresie;
b) Wykonawca winien dysponowa kadr techniczn z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.
 Zamawiaj帷y nie okre郵a szczeg馧owego warunku w tym zakresie
c) W zakresie dysponowania sprz皻em, wykonawca winien dysponowa:
 Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie;
2. Wykonawca do oferty do陰cza o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej - dopuszcza 陰czne spe軟ianie warunku przez Wykonawc闚.
4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
5. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, na zasadach okre郵onych w art. 118-123 ustawy Pzp, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych.
6. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia wykonawcy mog polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je郵i podmioty te wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
7. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da, wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, zobowi您anie podmiotu udostepniaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.
8. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w pkt. 6, potwierdza, 瞠 stosunek 陰cz帷y wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz okre郵a w szczeg鏊no軼i:
1) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby;
2) spos鏏 i okres udost瘼nienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz.
9. Zamawiaj帷y ocenia, czy udost瘼niane Wykonawcy przez podmioty udost瘼niaj帷e zasoby zdolno軼i techniczne lub zawodowe, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, a tak瞠 bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt鏎e zosta造 przewidziane wzgl璠em Wykonawcy.
10. Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby nie potwierdzaj spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj帷y 膨da, aby Wykonawca w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza, 瞠 samodzielnie spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
11. Wykonawca nie mo瞠, po up造wie terminu sk豉dania ofert, powo造wa si na zdolno軼i lub sytuacj podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je瞠li na etapie sk豉dania ofert nie polega on w danym zakresie na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby.
12. Zamawiaj帷y mo瞠 na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez Wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze Wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.
13. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, kt鏎e Zamawiaj帷y posiada, je瞠li Wykonawca wska瞠 te 鈔odki oraz potwierdzi ich prawid這wo嗆 i aktualno嗆.
14. Zamawiaj帷y nie b璠zie bada, czy nie zachodz wobec podwykonawcy nieb璠帷ego podmiotem udost瘼niaj帷ym zasoby podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp, tym samym nie wymaga si aby Wykonawca na 膨danie Zamawiaj帷ego przedstawi o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe 鈔odki dowodowe dotycz帷e tego podwykonawcy.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wykonawcy w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 108 oraz 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca na wezwanie Zamawiaj帷ego przedk豉da:
1) Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
Centralny Zamawiaj帷y nie
膨da przed這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca sk豉da wraz
z ofert o鈍iadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 2. W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym, wykonawca na wezwanie zamawiaj帷ego przedk豉da nast瘼uj帷e dokumenty:
1) Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
3. W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚, wykonawca na wezwanie zamawiaj帷ego przedk豉da nast瘼uj帷e dokumenty:
1) kopi za鈍iadczenia o wpisie do rejestru operator闚 pocztowych, o kt鏎ym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
4. W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca na wezwanie zamawiaj帷ego przedk豉da nast瘼uj帷e dokumenty:
1) Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie;
5. W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej, wykonawca na wezwanie zamawiaj帷ego przedk豉da nast瘼uj帷e dokumenty:
1) Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie;

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Centralny Zamawiaj帷y nie
膨da przed這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca sk豉da wraz
z ofert o鈍iadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Centralny Zamawiaj帷y dopuszcz mo磧iwo嗆 dokonania zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowi您ywania umowy; je瞠li w trakcie obowi您ywania umowy nast徙i zmiana w zakresie podatku od towar闚 i us逝g.
Zamawiaj帷y, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowi您uje si do uiszczenia op豉ty powi瘯szonej o podatek od towar闚 i us逝g wed逝g stawki obowi您uj帷ej na dzie wystawienia faktury VAT;
b) zmiany „cen jednostkowych brutto" w poszczeg鏊nych pozycjach wpisanych przez Wykonawc w Formularzu cenowym (stanowi帷ym za陰cznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w spos鏏 dopuszczony przez Prawo pocztowe; je瞠li w trakcie obowi您ywania urnowy nast徙i zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczeg鏊nych us逝g; Zamawiaj帷y, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowi您uje si do uiszczenia op豉ty za 鈍iadczone us逝gi w wysoko軼i obowi您uj帷ej na dzie wystawienia faktury VAT. Zamawiaj帷y zobowi您uje si dokonywa waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ustawy pzp

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: SCUW Stalowa Wola Platforma e-Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-10

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.