eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Przebudowa pomieszczeń w zakresie wydzielenia pomieszczenia dla serwerowni NCN wraz z przebudową instalacji wewnętrznych, elektrycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacjiOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń w zakresie wydzielenia pomieszczenia dla serwerowni NCN wraz z przebudową instalacji wewnętrznych, elektrycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Nauki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121361537

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Twardowskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-312

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 3419001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ncn.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncn.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń w zakresie wydzielenia pomieszczenia dla serwerowni NCN wraz z przebudową instalacji wewnętrznych, elektrycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65ba92dc-673f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058830/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa pomieszczeń w zakresie wydzielenia pomieszczenia dla serwerowni NCN wraz z przebudową instalacji wewnętrznych elektrycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający korzysta w niniejszym postępowaniu z Platformy SIDAS, która umożliwia Wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu, a także komunikację z Zamawiającym. Dostęp do platformy jest dla Wykonawcy bezpłatny. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. W celu komunikacji z Zamawiającym i złożenia oferty w postępowaniu należy założyć konto na stronie: https://app.sidaspzp.pl/rejestracja/wykonawca
Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami zwarte są w Rozdziale 11 SWZ.
Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ można przekazywać za pośrednictwem Platformy SIDAS lub na adres:
zamowienia.publiczne@ncn.gov.pl. Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy SIDAS w sposób opisany w Rozdziale 13 ust. 2 SWZ. Adres elektroniczny Platformy: https://zamowienia.sidaspzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie SIDAS:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach, np.: Firefox, Chrome, Opera,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader,
f) dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: png, jpg, jpeg, gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, odf, pdf, zip, rar, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, tar, 7z, eml, msg,
g) czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.
2. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Platformy SIDAS, która zapewnia zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie;
3. Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto Wykonawcy
na Platformie SIDAS. Rejestracji konta Wykonawcy można dokonać na stronie: https://app.sidaspzp.pl/rejestracja/wykonawca Instrukcja zakładania konta na Platformie SIDAS oraz składania oferty i zasad
komunikacji znajduje się w „Instrukcji użytkownika systemu PZP 1.3 – Wykonawca” dostępnej pod adresem: https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2020/07/Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf
4. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, doc, .docx;
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski;
6. Oferta musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) działającą w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze albo osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
7. Tajemnica przedsiębiorstwa - w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przez Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (odpowiednia nazwa pliku).
8. Podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty, pełnomocnictwo określone w Rozdziale 10 SWZ sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z uwzględnieniem rodzajów przekazywanych danych oraz przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w Rozdziale 10 SWZ (nie dotyczy oferty), sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach o których mowa w pkt 8, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSO.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wydzieleniu na części parteru budynku
biurowego Nagrodowego Centrum Nauki pomieszczenia dla serwerowni NCN wraz z przebudową instalacji wewnętrznych elektrycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
Projekcie wykonawczym,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
Przedmiarze robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert
złożonych w postępowaniu, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 19 SWZ.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
K1 Cena oferty brutto (waga 60 %); K2 Okres gwarancji (waga 40 %);
3. Sposób przyznawania punktów został opisany w Rozdziale 19 SWZ.
4. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryteriów, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt,
5. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach) zostanie
uznana za najkorzystniejszą.
6. Jeżeli na pierwszym miejscu znajdą się 2 Oferty, wygra ta Oferta, która otrzyma więcej punktów w kryterium „Cena oferty brutto”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Brak opisu warunku.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Brak opisu warunku.
3) w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł. Zamawiający dokona spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku może być przykładowo polisa OC lub inny równoważny dokument
potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa następujące, minimalne warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) realizacje każda na kwotę: min. 150 000 ,00 zł brutto, każda polegająca na budowie lub przebudowie lub remoncie pomieszczeń obejmujące swoim zakresem instalacje: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczne, teletechniczne,
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, posiadającymi aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządy zawodowego
– osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
– osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
– osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniająca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru urządzeń i instalacji elektrycznych (posiada świadectwo kwalifikacyjne D)
- osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniająca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych (posiada świadectwo kwalifikacyjne E).
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 128 ustawy Pzp).
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww podmiotowego środka dowodowego jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
2. Podmioty zagraniczne:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy;
3) dokumenty i oświadczenia o których mowa w niniejszym ustępie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. (UWAGA: dotyczy sytuacji, w której Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu)
2.oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (UWAGA: dotyczy sytuacji ,gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia) Składane na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
Zmiana osoby wymienionej w Wykazie osób w trakcie realizacji umowy będzie dopuszczalna, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Zaproponowana osoba zmieniająca musi spełniać co najmniej wymagania określone w SWZ i posiadać nie mniejsze doświadczenie, niż wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób dla osoby zmienianej, jeżeli takie doświadczenie było wymagane.
4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
5) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związane z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna zawierać:
1) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
2)kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Załącznika nr 3 do SWZ;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału; jeżeli dotyczy: także oświadczenia innych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz oświadczenie podmiotów udostępniających zasoby – jeżeli Wykonawca powołuje się na te zasoby
4) (jeżeli dotyczy) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
6) dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do działania w imieniu Wykonawcy – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów formularzu oferty;
7) (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika –dotyczy to również przypadków składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, czyli np. uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej.
Pełnomocnictwo musi zawierać w swojej treści zakres umocowania oraz jednoznacznie określać czynności do których pełnomocnik jest upoważniony.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w:
1) art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
3) art. 98 ust. 2 ustawy Pzp - Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona,
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo
nie upłynął termin do jego wniesienia.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kraków
Nr rachunku: 77 1130 1150 0012 1243 1420 0008
Tytuł przelewu: „Wadium – Przebudowa pomieszczeń dla serwerowni NCN, znak sprawy: DSO.271.17.2022”
5. Wadium wnoszone w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego uznaje się za skutecznie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego przed dniem i godziną wyznaczoną jako ostateczny termin składania ofert.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia wystawiony w postaci elektronicznej. Wykonawca nie opatruje dokumentu elektronicznego gwarancji lub poręczenia własnym podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
7. Dokument poręczenia lub gwarancji powinien zawierać informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz Zamawiającego tytułem zapłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są „Przebudowa pomieszczeń dla serwerowni NCN, znak sprawy: DSO.271.17.2022”. Dokument poręczenia/gwarancji powinien być ważny
przez cały okres związania ofertą oraz stanowić zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Zwrot albo zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie muszą posiadać określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
4. Zamawiający nie określa dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
5. Zapisy w SWZ oraz załącznikach dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek określony w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 4 lit. a będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym warunku (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców) i wykona usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane;
2) warunek określony w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 4 lit. b będzie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że samodzielnie dysponuje wymaganym potencjałem osobowym, bądź wielu Wykonawców łącznie i wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie.
8. W przypadku wspólnego wykazywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
9. Jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań dotyczących realizacji usługi.
11. Po złożeniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wyznaczonym do reprezentowania Wykonawców.
12. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy, możliwość zmiany Umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących przypadkach i zakresach:
1) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które spowodują konieczność zmiany określonych w umowie warunków wykonywania jej przedmiotu, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SWZ;
c) zmiany zakresu prac objętych niniejszą Umową w wyniku zmian opisanych w pkt 4) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2) Zmiana Umowy w przypadku :
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej mających bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej Umowy.
b) zaistnienie niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron Umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu Umowy korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych Robót,
c) działań lub zaniechań organów administracji lub innych podmiotów, związanych z odmową wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
d) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac zewnętrznych (intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury);
e) zmiany zakresu Robót w przypadku zastosowania zmian opisanych w pkt. 4);
f) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia Robót lub inne przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu;
g) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa Robót z przyczyn niezależnych od obu stron w szczególności koniecznością aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny;
h) będących następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania, zezwoleń, uzgodnień;
przedmiotu Umowy;
j) wystąpienia trudności w nabyciu materiałów i urządzeń wynikających z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron Umowy.
4) Zmiany poszczególnych etapów realizacji prac objętych Harmonogramem, nie powodujące zmiany ostatecznego terminu zakończenia Robót.
5) Zmiany materiałów, urządzeń, robót budowlanych oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, zgodnie z warunkami wskazanymi w IPU (załącznik nr 5 do SWZ)
6) Zmiany postanowień Umowy związanych z:
a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych),
b) zmianą numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej Umowie,
c) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy,
d) zmianą w KRS, wpisie do CEiDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy,
e) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
f) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji Umowy,
7) zmiany Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu postępowania opisanego w § 15 niniejszej Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy SIDAS dostępnej pod adresem: https://zamowienia.sidaspzp.pl, logując się na uprzednio założone konto

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej, zastrzega, w toku prowadzonego postępowania, możliwość samodzielnego weryfikowania aktualności listy sankcyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy sankcyjnej (dostęp pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami ), czy też weryfikacji ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dostęp pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcjonariuszy (art. 328(1) KSH).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.