eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanowiec › Dostawa sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań służących podniesieniu bezpieczeństwa sieci na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań służących podniesieniu bezpieczeństwa sieci na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ciechanowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862771145

1.5.8.) Numer faksu: 862771066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@ciechanowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechanowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań służących podniesieniu bezpieczeństwa sieci na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-907d4558-70ba-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027057/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań służących podniesieniu bezpieczeństwa sieci na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT- EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/Zam_publiczne/2022/zapytania-o-wartosci-szacunkowej-przekraczajacejrownowartosc- kwoty-130-000-zlotych-2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: info@ciechanowiec.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowa informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacja o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej została określona w dziale XIII SWZ.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zg. z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parl. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarz. danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE, zwanego dalej RODO), informuję że:
a. administratorem Pani/a danych osob. jest Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18 – 230 Ciechanowiec, tel. 862771145,
www.ciechanowiec.pl, e- mail: info@ciechanowiec.pl
b.inspektorem ochrony danych osob. Zamawiającego jest Dorota Wiśniewska, kontakt: za pośrednictwem e-mail:
iod@ciechanowiec.pl
c. Pani/a dane osob. przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postęp. o
udzielenie zamów. publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zam. pub. spoczywający na Zamawiającym;
d. odbiorcami Pani/a danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art.18
oraz art. 74-76 ustawy prawo zam. pub.;
e. Pani/a dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy prawo zam. pub. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postęp. o udzielenie zamów., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy, a jednocześnie w oparciu o § 38 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od pierwszego
stycznia roku następującego po roku, dla którego powstał zbiór przesyłek w składzie, dane osob. będą przekazane do archiwum
zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej, gdzie dokumentacja z zakresu zam. pub. przechowywana
jest przez okres 5 lat.
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach
ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamów. publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy PZP;
g. w odniesieniu do Pani/a danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
2. posiada Pan/i:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/a dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/a danych osob. przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zamów. publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osob. do czasu zakończenia postęp. o udzielenie zamów.;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osob., gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osob. Pani/a
dotyczących narusza przepisy RODO;
3. nie przysługuje Pani/u:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.;
b. prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob., gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.042.1.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I część zamówienia:
„Dostawa komputerów, laptopów i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina””
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad i kompletnych tj. posiadających
wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zaoferowany
przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

Zakres przewidzianych do realizacji dostaw urządzeń obejmuje:
1/ Desktop – 9 szt.
2/ Laptop – 12 szt.
3/ Szafa serwerowa – 1 szt.
4/ Switch – 2 szt.
5/ UPS – 1 szt.
6/ Patchpanel – 2 szt.
7/ Patchcord – 48 szt.
8/ Półka do szafy – 3 szt.

Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie powystawowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, tzn. że żadne urządzenie nie może być wcześniej używane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem oferty (dotyczy również podzespołów), być sprawne i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania.
Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę określa Załącznik nr 1.1. do SWZ: Specyfikacja dla części I – Dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z zadaniem pn. „Dostawa komputerów, laptopów i wyposażenia
serwerowni w ramach realizacji konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina””.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30213100-6 - Komputery przenośne

30237280-5 - Akcesoria zasilające

48820000-2 - Serwery

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:
1) cena – 60%,
2) termin dostawy – 40%,
W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, przy
zastosowaniu zaokrąglenia punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5,
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra
pozostaje bez zmian.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1
punkt.
Szczegółowy opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem
znaczenia wag oraz sposobu oceny oferty został określony w dziale XXI. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II część zamówienia dotyczy dostawy sprzętu zgodnie z zadaniem pn. „Dostawa oraz wdrożenie rozwiązań służących
podniesieniu bezpieczeństwa sieci w ramach realizacji konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina””
Zakres przewidzianych do realizacji dostaw urządzeń obejmuje:
1/ Serwer – 3 szt.
2/ Pendrive szyfrowany – 35 szt.
Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie powystawowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, tzn. że żadne urządzenie nie może być wcześniej używane,
wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem oferty (dotyczy również podzespołów), być sprawne i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania.
Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę określa Załącznik nr 1.2. do SWZ: Specyfikacja dla części II – Dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z zadaniem pn. „Dostawa oraz wdrożenie rozwiązań

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

48920000-3 - Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:
1) cena – 60%,
2) termin dostawy – 40%,
W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, przy
zastosowaniu zaokrąglenia punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5,
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra
pozostaje bez zmian.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Szczegółowy opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem
znaczenia wag oraz sposobu oceny oferty został określony w dziale XXI. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie (w odniesieniu do wszystkich części zamówienia),
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie (w odniesieniu do wszystkich części zamówienia),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie (w odniesieniu do wszystkich części zamówienia),
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie (w odniesieniu do wszystkich części zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty składane wraz z ofertą
1) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby,
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, także oświadczenie dotyczące tego podwykonawcy
potwierdzające brak podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3a do SWZ
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika,
które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przez jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji,
b) działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz.
2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, zamiast podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania z art.
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – Załącznik nr 3 do SWZ,
c) działając na podstawie § 3 w zw. z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.
U. z 2020, poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, zamiast podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia Podwykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia z postępowania w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – dotyczy Wykonawców,
w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby -
Załącznik nr 3a SWZ
d) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275, ze zm.) z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
Załącznik nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie
są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
3) Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek
przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w dziale X ust.
1 pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego
wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ.
7) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym również wspólników spółki cywilnej: - dokument, o
którym mowa w dziale X ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących
przypadkach:
a. w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy;
b. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie
może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy,
c. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
d. zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
e. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do
zapobieżenia,
f. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania
umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje, które nie znalazły się w ogłoszeniu o zamówieniu znajdują
się w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.