eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › "Bieżące utrzymanie nawierzchni rozbieralnych na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnicę: Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory Zad.2 Chorzów Stary, Maciejkowice i Chorzów II".Ogłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Bieżące utrzymanie nawierzchni rozbieralnych na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnicę:
Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory
Zad.2 Chorzów Stary, Maciejkowice i Chorzów II”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Bieżące utrzymanie nawierzchni rozbieralnych na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnicę:
Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory
Zad.2 Chorzów Stary, Maciejkowice i Chorzów II”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5e15e20-7225-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031666/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Bieżące utrzymanie nawierzchni rozbieralnych na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnice: Zad. 1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory, Zad. 2 Chorzów Stary, Maciejkowice i Chorzów II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://mzuim/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej Platformą przetargową lub Platformą), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zp@mzuim.chorzow.eu oraz adresy e-mail Wykonawców podane w dokumentach kierowanych do Zamawiającego. Przy czym po otwarciu ofert kontakt będzie możliwy tylko poprzez adres wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, nawet jeżeli przed otwarciem ofert Wykonawca kontaktował się z Zamawiającym
z innego adresu e-mail.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej, dostępnymi pod adresem:
https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu,
którym mowa wyżej.
2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej:
https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− Edge
− Google Chrome
− Mozilla Firefox
− Opera
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
3. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej Właściciel, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.
4. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): podano w pkt XXVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): podano w pkt XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/SC/3410/037/000/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni rozbieralnych na terenie miasta Chorzowa w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Roboty zlecane będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie wystawianych przez Zamawiającego pisemnych zleceń na poszczególne roboty z określeniem ich zakresu, miejsca, sposobu i terminu wykonania. Zlecenia rozliczane będą każdorazowo po ich wykonaniu, na podstawie obmiaru robót oraz cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym, przy czym zlecenia te mogą być zarówno kompleksowe (tj. składające się z więcej niż jednego rodzaju robót spośród określonych w Formularzu Cenowym a podstawą ich rozliczenia będą ceny jednostkowe określone dla robót składających się na dane zlecenie) jak i pojedyncze (składające się wyłącznie z jednego rodzaju robót określonego w Formularzu Cenowym a podstawą rozliczenia będzie cena jednostkowa dla tego rodzaju robót). Zlecenia cząstkowe w zależności od ich specyfiki mogą dotyczyć chodnika, placu, parkingu, jezdni, itp.
3. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym ofertę można składać w odniesieniu do jednej części zamówienia:
4. Część 1 zamówienia: Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 przedstawiono w:
a) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 3 do SWZ);
b) Opisie pozycji (Załącznik nr 4 do SWZ), w którym dla każdej z pozycji Przedmiaru Robót /Formularza Cenowego zostały opisane zakresy robót koniecznych do wykonania;
c) Przedmiarze Robót dla Zad. 1 (Załącznik nr 2A do SWZ), który zawiera przewidywany zakres robót.
5. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dotyczy każdej części zamówienia):
1) Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne bądź systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
2) W ramach wykonawstwa robót należy stosować się do przepisów zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 3 do SWZ).
3) W Opisie pozycji (Załącznik nr 4) zostały przywołane odpowiednie STWiORB.
4) Do obowiązków Wykonawcy należy oznakowanie miejsca prowadzenia robót w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, za wyjątkiem zleceń wymagających całkowitego zamknięcia jezdni (wyłączenia z ruchu kołowego).
5) Przed przystąpieniem do realizacji każdego zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jeśli charakter prowadzonych robót tego wymaga, za wyjątkiem zleceń wymagających całkowitego zamknięcia jezdni (wyłączenia z ruchu kołowego).
6) Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego.
7) Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru Zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży Wykonawcę.
8) Koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wykonania oraz utrzymania oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca robót, za wyjątkiem zleceń wymagających całkowitego zamknięcia jezdni (wyłączenia z ruchu kołowego) – w tym przypadku ww. koszty ponosi Zamawiający.
9) Wykonawca odpowiada za miejsca prowadzonych robót oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego przez cały okres realizacji danego zlecenia.
10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojść do budynków.
11) W razie uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia wszystkich uszkodzonych punktów geodezyjnych własnym kosztem i staraniem zlecając te prace uprawnionemu geodecie, przedstawiając jednocześnie Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta o wykonanych pracach geodezyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.
2. Zakres zamówienia obejmować będzie powtórzenie podobnych robót budowlanych, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie rzeczowym określonym w Przedmiarze Robót.
3. Warunki świadczenia przyszłej roboty budowlanej będą przedmiotem rokowań z Wykonawcą i będą obejmowały wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia podstawowego.
4. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5. Wykonawca przystąpi do wykonania roboty budowlanej wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 ustawy. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie roboty budowlanej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni rozbieralnych na terenie miasta Chorzowa w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Roboty zlecane będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie wystawianych przez Zamawiającego pisemnych zleceń na poszczególne roboty z określeniem ich zakresu, miejsca, sposobu i terminu wykonania. Zlecenia rozliczane będą każdorazowo po ich wykonaniu, na podstawie obmiaru robót oraz cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym, przy czym zlecenia te mogą być zarówno kompleksowe (tj. składające się z więcej niż jednego rodzaju robót spośród określonych w Formularzu Cenowym a podstawą ich rozliczenia będą ceny jednostkowe określone dla robót składających się na dane zlecenie) jak i pojedyncze (składające się wyłącznie z jednego rodzaju robót określonego w Formularzu Cenowym a podstawą rozliczenia będzie cena jednostkowa dla tego rodzaju robót). Zlecenia cząstkowe w zależności od ich specyfiki mogą dotyczyć chodnika, placu, parkingu, jezdni, itp.
3. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym ofertę można składać w odniesieniu do jednej części zamówienia:
4. Część 2 zamówienia: Zad.2 Chorzów Stary, Maciejkowice i Chorzów II.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 przedstawiono w:
a) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 3 do SWZ);
b) Opisie pozycji (Załącznik nr 4 do SWZ), w którym dla każdej z pozycji Przedmiaru Robót / Formularza Cenowego zostały opisane zakresy robót koniecznych do wykonania;
c) Przedmiarze Robót dla Zad. 2 (Załącznik nr 2B do SWZ), który zawiera przewidywany zakres robót.
5. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dotyczy każdej części zamówienia):
1) Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne bądź systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
2) W ramach wykonawstwa robót należy stosować się do przepisów zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 3 do SWZ).
3) W Opisie pozycji (Załącznik nr 4) zostały przywołane odpowiednie STWiORB.
4) Do obowiązków Wykonawcy należy oznakowanie miejsca prowadzenia robót w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, za wyjątkiem zleceń wymagających całkowitego zamknięcia jezdni (wyłączenia z ruchu kołowego).
5) Przed przystąpieniem do realizacji każdego zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jeśli charakter prowadzonych robót tego wymaga, za wyjątkiem zleceń wymagających całkowitego zamknięcia jezdni (wyłączenia z ruchu kołowego).
6) Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego.
7) Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru Zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży Wykonawcę.
8) Koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wykonania oraz utrzymania oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca robót, za wyjątkiem zleceń wymagających całkowitego zamknięcia jezdni (wyłączenia z ruchu kołowego) – w tym przypadku ww. koszty ponosi Zamawiający.
9) Wykonawca odpowiada za miejsca prowadzonych robót oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego przez cały okres realizacji danego zlecenia.
10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojść do budynków.
11) W razie uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia wszystkich uszkodzonych punktów geodezyjnych własnym kosztem i staraniem zlecając te prace uprawnionemu geodecie, przedstawiając jednocześnie Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta o wykonanych pracach geodezyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.
2. Zakres zamówienia obejmować będzie powtórzenie podobnych robót budowlanych, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie rzeczowym określonym w Przedmiarze Robót.
3. Warunki świadczenia przyszłej roboty budowlanej będą przedmiotem rokowań z Wykonawcą i będą obejmowały wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia podstawowego.
4. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5. Wykonawca przystąpi do wykonania roboty budowlanej wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 ustawy. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie roboty budowlanej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy:
1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,- zł,
b) Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,- zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie łącznie.
2) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe, w szczególności:
 kierownika budowy – 1 osobę – wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne;
 brygadzistów – 2 osoby – wymagane wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu drogowym lub budowlanym, oraz doświadczenie zawodowe – minimum 2 letnie w zakresie robót drogowych;
 pracowników fizycznych – 6 osób – wymagane doświadczenie zawodowe – minimum 2 letnie w zakresie robót drogowych.
Uwaga:
1. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osobę spoza terytorium RP osoba ta musi:
• Posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób.
• Posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

b) Doświadczenie Wykonawcy
Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych, w szczególności w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie co najmniej trzy roboty budowlane polegające na naprawach bieżących nawierzchni rozbieralnych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda,
a w przypadku wieloletnich umów o roboty budowlane – o wartości nie mniejszej niż
300 000,00 zł brutto w każdym roku
lub
co najmniej dwie roboty budowlane polegające na naprawach bieżących nawierzchni rozbieralnych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda, a w przypadku wieloletnich umów o roboty budowlane – o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto w każdym roku i jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu zadania remontowego lub inwestycyjnego w zakresie nawierzchni drogowych rozbieralnych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto,
lub
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na naprawach bieżących nawierzchni rozbieralnych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, a w przypadku wieloletnich umów o roboty budowlane – o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto w jednym roku i dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu zadań remontowych lub inwestycyjnych w zakresie nawierzchni drogowych rozbieralnych o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda.
Uwagi:
- Jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, może powoływać się wyłącznie na zakres faktycznie wykonany przez Wykonawcę.

c) Potencjał techniczny
Wykonawca winien dysponować co najmniej następującym sprzętem:
- koparko – ładowarką -minimalna ilość 1 szt.
- samochodem dostawczym - minimalna ilość 2 szt.
- samochodem samowyładowczym – minimalna ilość 2 szt.
- piłą spalinową do cięcia nawierzchni – minimalna ilość 2 szt.
- piłą do cięcia elementów betonowych na mokro – minimalna ilość 2 szt.
- walcem wibracyjnym – minimalna ilość 1 szt.
- ubijakiem spalinowym – minimalna ilość 2 szt.
- młotem wyburzeniowym spalinowym lub elektrycznym – minimalna ilość 2 szt.
- wibratorem powierzchniowym (zagęszczarką) - minimalna ilość 2 szt.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zdolności technicznej lub zawodowej oceniany będzie łącznie, przy czym w przypadku doświadczenia Wykonawcy, w zw. z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy PZP, - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane, co oznacza, że treść oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, winna odzwierciedlać sposób w jaki konsorcjum wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. W sytuacji, gdy tylko jeden z członków konsorcjum wykazuje się wymaganymi do realizacji zamówienia zdolnościami (doświadczeniem), to żeby doszło do faktycznego wykorzystania tych zdolności, zgodnie z normą wynikającą z art. 117 ust. 3 ustawy PZP – powinien on uczestniczyć w każdej z czynności składających się na wykonywanie zamówienia.
2. Udostępnianie zasobów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w pkt XV. 1 SWZ – oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (Załącznik nr 7 do SWZ).
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt XXI.2. 1) składa każdy z Wykonawców.
3) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) W celu wykazania, że wobec tych podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawca składa także oświadczenie o którym mowa w pkt XXI.2. 1) podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1) Część 1 zamówienia: 10 000 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych i 00/100)
2) Część 2 zamówienia: 10 000 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych i 00/100)
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
5. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A Nr rachunku:
ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770
Uwaga: za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
2) w gwarancjach bankowych.
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) nieodwołalne i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego.
8. Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej),
a w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do:
1) przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej);
2) złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego podmiotu;
3) przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z obowiązków przez Wykonawcę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) (dalej ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r., Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. przesłanek.
W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.