eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług medycyny pracy dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego w Warszawie i 37 Biur Powiatowych na terenie województwa mazowieckiego w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycyny pracy dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego w Warszawie i 37 Biur Powiatowych na terenie województwa mazowieckiego w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Mazowiecki Oddział Regionalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 70

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-175

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.stanek@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycyny pracy dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego w Warszawie i 37 Biur Powiatowych na terenie województwa mazowieckiego w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdd4e7f9-721d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/ (dalej również jako: ,,platforma”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej: joanna.stanek@arimr.gov.pl.
3. Oferty oraz oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 uPzp, sporządza się, pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast
złożenie oferty w postępowaniu może odbywać się bez posiadania konta.
5. Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące
sposobu i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami
(poza składaniem ofert), informacje dotyczące sposobu otwarcia ofert na platformie.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy (https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformy dla użytkowników
(wykonawców).
7. W ramach platformy dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie
dokumentu papierowego składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „wyślij
wiadomość”.
8. Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików poprzez platformę wynosi 1GB.
Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone przez
platformę pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie:
BOR07_2616_04_2022_DS.
9. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
platformę.
10. Zamawiający przekazuje link do jego profilu na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/bppt,
gdzie będzie możliwość odnalezienia niniejszego postępowania po kliknięciu w zakładkę
,,Postępowania”.
11. Zamawiający rekomenduje użycie przez wykonawców następujących formatów przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1261;
dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10.0.,4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku
postępowania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez
e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
1.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny Administratora, wskazanych w pkt 1.1.
1.3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1.4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy,
1.4.2. organy kontrolne,
1.4.3. osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 poz. 2176
t.j.),
1.4.4. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
niniejszego postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przechowywane będą
przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres przechowywania
danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać
przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji.
1.6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania
oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1.7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
1.8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu do ich
wniesienia.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone
wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich
danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do zamawiającego.
Zasada jawności, o której mowa w art. 18 i 74 ust. 1 uPzp, ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa
w art. 18 ust. 2-5 uPzp, stosuje się odpowiednio.
Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych
zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOR07.2616.04.2022.DS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych dla Mazowieckiego
Oddziału Regionalnego i 37 podległych mu Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w roku 2023,
2. Usługi medyczne stanowiące przedmiot zamówienia obejmują:
- Badania wstępne lub okresowe osoby uprawnionej, podejmującej, wykonującej pracę
na stanowisku kierowniczym
- Badania wstępne lub okresowe osoby uprawnionej, podejmującej, wykonującej pracę
na stanowisku kierowniczym w ramach, którego występuje czynnik kierowania pojazdem
służbowym lub prywatnym w celach służbowych, w tym również przewożenia osób
- Badania wstępne lub okresowe osoby uprawnionej, podejmującej, wykonującej pracę
na stanowisku administracyjno-biurowym
- Badania wstępne lub okresowe osoby uprawnionej, podejmującej, wykonującej pracę
na stanowisku administracyjno-biurowym w ramach, którego występuje czynnik
kierowania pojazdem służbowym lub prywatnym w celach służbowych, w tym również
przewożenia osób
- Badania serologiczne w kierunku boreliozy w przypadku informacji o ukąszeniu przez
kleszcza bądź w przypadku zgłoszenia objawów nasuwających podejrzenie boreliozy -
stanowisko pracy pracownik terenowy
- Badania kontrolne
- Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, wraz z jedną konsultacją
przedszczepienną
- Szczepienie przeciwtężcowe, wraz z jedną konsultacją przedszczepienną
- Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych w tym wydanie/uaktualnienie
książeczki sanitarno-epidemiologicznej
- Udział lekarza w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

85145000-7 - Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny
ofert:

1. Cena - 60%
2.Placówki będące w dyspozycji wykonawcy
świadczące usługi medyczne na terenie
województwa Mazowieckiego - 40%

Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:
Kryterium – „Cena”:
W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według
poniższego wzoru:

C = ( C N / C B ) x 60
C – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”
C N – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
C B - cena w ofercie badanej
W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium – „Placówki będące w dyspozycji wykonawcy świadczące usługi medyczne na terenie województwa Mazowieckiego” (P):
Wykonawca otrzyma punkty w niniejszym kryterium oceny ofert za każdą dodatkową jego placówkę świadczącą usługi medyczne objęte przedmiotem zamówienia na terenie województwa Mazowieckiego, według następującej punktacji:

Ilość placówek będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których świadczone są usługi
medyczne objęte przedmiotem zamówienia na
terenie województwa Mazowieckiego:

4 i więcej - 40 punktów
3 - 30 punktów
2 - 20 punktów
1 - punkt

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zaoferowanej ilości placówek medycznych przez okres
obowiązywania umowy.
Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:

P C = K + P
P C – całkowita ilość punktów dla oferty badanej
K – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „ Cena”
P - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Placówki będące w dyspozycji wykonawcy
świadczące usługi medyczne na terenie województwa Mazowieckiego”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Placówki będące w dyspozycji wykonawcy świadczące usługi medyczne na terenie województwa Mazowieckiego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca powinien być wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego
przez właściwego wojewodę - w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia,
UWAGA: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich
ma obowiązek spełnić niniejszy warunek udziału w postępowaniu,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
w ramach niniejszego warunku wykonawca ma obowiązek wykazać, że posiada
odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności obejmującej przedmiot zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
50.000,00 zł,
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 uPzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835),
złożonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII
ust. 1 lit. b SWZ Zamawiający wymaga:
złożenia zaświadczenia lub innego dokumentu, z którego wynika, że wykonawca jest wpisany
do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez właściwego wojewodę,
2) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII
ust. 1 lit. c SWZ Zamawiający wymaga:
złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot
zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na etapie składania oferty, wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp zgodnie
z załącznikiem nr 6 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.
2. Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, składany
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach
określonych w rozdziale XIII SWZ.
3. Formularz cenowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, składany
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach
określonych w rozdziale XIII SWZ.
4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (zwany w niniejszym
dokumencie jako: ,,podmiot udostępniający”) na zasadach określonych w art. 266 w zw. z art.
118 uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:
a) zobowiązania podmiotu udostępniającego, które będzie określało:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
b) w celu wykazania braku istnienia wobec podmiotu udostępniającego podstaw do
wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne, o którym mowa w ust. 1 wypełnione przez podmiot udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z
ofertą.
2) W odniesieniu do warunku udziału w postepowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie ma obowiązek spełnić niniejszy warunek udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 3 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
4) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie wystąpienia następujących
okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy,
w przypadku zmiany tych danych;
2) zmiany cen jednostkowych lub wynagrodzenia wykonawcy na niższe niż zaoferowane;
3) zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego – przez odpowiednią zmianę
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia
odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT lub podatku
akcyzowego. Zmiana nastąpi na podstawie wniosku strony. W przypadku wniosku
Wykonawcy powinien on wskazać konkretną podstawę prawną zmiany stawki VAT lub
podatku akcyzowego oraz wyjaśnienia i uzasadnienie potwierdzające konieczność zmiany
stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zamawiający ma prawo w tym przypadku żądać
dodatkowych wyjaśnień;
4) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od
stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym
stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do
opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;
5) zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań niż wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, gdyby zastosowanie pierwotnie
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie przewidział na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca,
to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany,
o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o
więcej niż 20% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć
gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie pierwotnie
oczekiwane przez Zamawiającego;
6) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się
na rynku możliwość zastosowania po zawarciu umowy rozwiązań lepszych dla
Zamawiającego niż wynikające z opisu przedmiotu zamówienia pozwalających m.in. na
zaoszczędzenie kosztów realizacji Usługi, zwiększenie bezpieczeństwa Zamawiającego,
zwiększenia efektywności lub jakości Usługi, przy czym taka zmiana nie może
powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 20% podstawowej wartości umowy.

Pozostałe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w par. 10 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.